Aktuality

19.1.2017 Výstraha - smogová situace!!

Je v platnosti smogová situace - PM 10 (polétavý prach)

Pro oblast: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj

Platnost: od 19.01.2017, 16:27 do odvolání

1.11.2016 Konference: Úloha zeleně v mikroklimatu města – aplikace a praktické zkušenosti v Hradci Králové

Dne 20.10.2016 se konala na Úřadu práce v Hradci Králové konference  pořádaná odborem  životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové  za pomoci firmy Wamak CZ s.r.o. HK a pod záštitou primátora města HK a předsedy Výboru ŽP Parlamentu ČR.

Téma bylo více než aktuální - teoretické i praktické výstupy k problematice zeleně ve městech i krajině z pohledu akademické sféry, doplněné aplikacemi státní sféry z praxe.

Předpokládali jsme, že téma a předkládané praktické zkušenosti budou zajímavé pro naše kolegy ze státní správy a projektanty a další firmy pracující v oboru. To se také potvrdilo- účastníky byli velkou měrou zástupci měst a státní správy z oblasti ŽP z celé republiky a projektantské firmy.

V praktické rovině bylo cílem seznámení účastníků s projekty, uplatňovanými v praxi v práci OŽP- GIS vrstvy (studie odtokových poměrů, informační systém ve vodním hospodářství, pasport zeleně, inventarizace zeleně, aktualizace ÚSES pro ORP HK), dalšími poznatky - termovizní snímkování veřejného prostranství, kontinuální snímání teploty a vlhkosti vzduchu na vybraných místech města HK, IF spektrum veřejné zeleně, základy metodiky hodnocení bezpečnosti stromů na veřejném prostranství.

Naším cílem bylo rovněž podpořit širší vnímání souvislostí přírodních procesů s doplněním vědeckých poznatků použitých v praxi např. Posouzení stability břehového stromové vegetace nebo Vliv zeleně na projevy letních veder na území HK.  Vedle toho zpracoval Státní zdravotní ústav v Praze i rešerši poznatků k ovlivňování lidského zdraví zelení.

Tyto prezentované skutečnosti a poznatky mají přesah do vnímání problematiky změny klimatu (mikroklimatu) a mohou být částečně i vodítkem pro řešení obdobné problematiky v jiných městech či při přípravě legislativy na centrální úrovni. Z těchto důvodů zde uvádíme odkaz na jednotlivé prezentace, kde je možno se s nimi seznámit a stáhnout.

Vedle toho je možno získat informace na www.gglife.cz.

S odbornými výstupy konference doplněnými problematikou aplikovatelnosti v praxi státní správy chceme seznámit odpovídající složky MŽP a MZe.

17.10.2016 Povinná kontrola kotlů (Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva)

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.

Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou.

Odborně způsobilá osoba

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon o ochraně ovzduší neupravuje přesně podobu oprávnění udělovaného výrobcem zdroje odborně způsobilé osobě. O proškolení odborně způsobilé osoby by měl výrobce spalovacího stacionárního zdroje vystavit doklad, ve kterém uvede minimálně název a sídlo výrobce (příp. zmocněného dodavatele výrobce), identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění vztahuje a dobu platnosti oprávnění. Právě tímto dokladem bude obvykle odborně způsobilá osoba prokazovat provozovateli stacionárního zdroje své oprávnění k požadované činnosti. Je rovněž doporučeno, aby výrobce zveřejňoval seznam proškolených osob, rozsah jejich oprávnění a dobu platnosti oprávnění na svých webových stránkách (v případě zahraničních výrobců např. prostřednictvím svých dodavatelů). Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na jejích webových stránkách (www.hkcr.cz). V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje).

Seznam odborně způsobilých osob

01.04.2015 Příspěvky na péči o životní prostředí města a ekologické projekty

Důležitá informace k poskytování příspěvků na péči o životní prostředí a ekologické projekty 2015.

Zastupitelstvo města Hradec Králové schválilo na svém jednání dne 31.3.2015 dotační program na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty. Zájemci o finanční podporu z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů mohou své žádosti zasílat do 4. května 2015 na odbor životního prostření Magistrátu města Hradec Králové nebo předat na podatelnu úřadu. Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel.

Upozorňujeme zájemce, že z důvodů legislativních změn byly změněny podmínky poskytování dotací. Nové podmínky jsou uvedeny v dotačním programu na podporu péče o životní prostředí a ekologické projekty a směrnici Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům 5P taktéž schválené na jednání Zastupitelstva města Hradec Králové dne 31.3.2015.

Formulář žádosti platný pro rok 2015, vzor prohlášení a znění dotačního programu a směrnice naleznete na stránkách města Hradce Králové http://www.hradeckralove.org/urad/financni-prispevky .

02.12.2013  Obecně závazná vyhláška Statutárního města Hradec Králové č. 5/2013, o spalování suchého rostlinného materiálu

Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání dne 29. 10. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. c) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Hradec Králové č. 5/2013, o spalování suchého rostlinného materiálu.

Tato obecně závazná vyhláška stanoví pravidla pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstranění a další povinnosti k ochraně životního prostředí na území statutárního města Hradec Králové.

Na území statutárního města Hradec Králové je zakázáno spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích s výjimkou spalování suchého kusového dřeva včetně přirostlé kůry, chrastí a šišek, které je neznečištěné chemickými látkami.

14.02.2012  Starý buk ohrožuje okolí, nahradí ho mladý

Stoletý buk lesní stojící v zahradě kostela Českobratrské církve u krajského soudu je ve špatném zdravotním stavu a je nebezpečný pro okolí. Takový je výsledek zkoumání odborníků, který povede k brzkému nahrazení letitého stromu mladým jedincem. Více na ...

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty