Agenda sociální práce

Sociální práce je realizována v souladu s § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zabývá se poskytováním pomoci a podpory osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci způsobené např. nedostatkem finančních prostředků, ztrátou bydlení nebo zaměstnání, zdravotními komplikacemi, dále pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo osoby ohrožené domácím násilím případně jinou trestnou činností. 

Podpora sociální práce v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Hradec Králové

Jedná se o projekt z Operační programu Zaměstnanost, číslo výzvy 03_16_128, Pilotní ověření koncepce MPSV v oblasti sociální práce a sociálního bydlení na úrovni obcí, č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006208.

Image

Předmětem projektu je zvýšení dostupnosti sociální práce pro klienty, zvýšení odbornosti sociálních pracovníků a profesionalizace používaných metod sociální práce v rámci výkonu sociální práce v přenesené působnosti. 

V Hradci Králové žije cca 95 000 obyvatel. V teritoriu obecního úřadu obce s rozšířenou působností žije cca 145 000 obyvatel a zahrnuje čtyři obce s pověřeným obecním úřadem – Třebechovice pod Orebem, Chlumec nad Cidlinou, Smiřice a Nechanice. Sociální pracovníci města Hradec Králové řeší rozmanité nepříznivé sociální situace, které prožívají převážně senioři nebo osoby se zdravotním postižením. Konkrétně se jedná o pomoc a podporu při zajištění různých služeb péče a s tím spojeného příspěvku na péči, nebo
koordinaci pomoci u psychiatricky postižených osob, u seniorů v počátečních stádiích stařecké demence apod. Dále je sociální práce zaměřena na oblast domácího násilí, na řešení dluhů a exekucí apod. Zahrnuje i oblast bydlení pro několik cílových skupin. Jednak město disponuje vlastní ubytovnou Brněnská, kde je každý z ubytovaných klientem sociální práce a cílem je jeho posunutí do standardního bytu, a dále v cca 700 bytech poskytuje nízkonákladové bydlení seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Město charakterizuje hustá síť poskytovatelů sociálních služeb (viz adresář dostupný na adrese https://www.hradeckralove.org/file/11205/) a dlouhodobě realizovaný proces komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb (viz dokument dostupný na adrese https://www.hradeckralove.org/file/11205/), dále řada ocenění související s rozvojem sociální a související oblasti, zejména pak oblast prorodinné politiky, aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce, budování bezbariérového prostředí. Město si udržuje nízkou úroveň kriminality mimo jiné též důsledným zaměřením na aktivity související s její prevencí.

Projekt „Podpora sociální práce v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Hradec Králové“ si klade za cíl personálně posílit agendu sociální práce o dva sociální pracovníky a tím vytvořit podmínky pro zajištění profesionální práce s klienty, pro zkrácení intervalu mezi jednotlivými kontakty s nimi, pro lepší využívání odborných metod sociální práce. Projektovým sociálním pracovníkům i stávajícím sociálním pracovníkům bude zajištěno odborné vzdělávání a individuální a skupinová supervize. Společně s MPSV a dalšími zapojenými městy se bude Hradec Králové podílet na přípravě standardů vzdělávání sociálních pracovníků obce. Důležitým cílem je prostřednictvím projektových činností aktualizovat vlastní Standardy kvality sociální práce, které si město zpracovalo v roce 2015, využít zkušenosti s jejich tvorbou a podílet se aktivně na zpracování standardů sociální práce, které budou následně závazné pro všechny sociální pracovníky obcí. Zahraniční cesty realizované v průběhu projektu budou využity jak k získávání zkušeností se sociální prací v jiných zemích, tak k předávání našich zkušeností zahraničním partnerům. Výstupy budou zapracovávány i do dokumentů, které v rámci projektu budou vznikat.

Projekt umožní snížit časovou zátěž stávajících sociálních pracovníků a tak zlepšit zajištění potřeb klientů sociální práce. Sociální pracovníci budou mít zajištěno kvalitní a odborné vzdělávání, které bude zaměřeno na získání případně zvýšení rozsahu dovedností, které jsou považovány s ohledem na fakticky řešené nepříznivé sociální situace klientů za potřebné. Prostřednictvím projektu bude výkon sociální práce pro klienty užitečnější, přinese jim více možností k řešení jejich sociálních obtíží, sociální práce bude profesionálnější. Pravidelně budou probíhat individuální a skupinové supervize, které budou podpůrným nástrojem k zajištění další profesionalizaci sociálních pracovníků, neboť díky jim dojde k posílení osobnostních předpokladů k výkonu sociální práce, k eliminaci syndromu vyhoření, k decentralizovanému přístupu k sociální práci ze strany sociálních pracovníků a tím k potřebnému nadhledu. Vzniknou edukační materiály opřené o příklady dobré praxe, odborná periodika, které budou přínosné pro rozvoj sociální práce. Díky spolupráci se zahraničními partnery bude rozšířen přehled o dalších možných přístupech k sociální práci, o užitečných metodách a způsobech práce s klienty. Definováním standardů vzdělávání dojde k rozvoje vzdělávacích programů. Všechny projektové činnosti významně posílí pocit vlastní odbornosti sociálních pracovníků, stoupne jejich prestiž i prestiž sociální práce obce u veřejnosti a u spolupracujících organizací. Očekáváme, že projekt napomůže k naplnění opatření 5. plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradce Králové na období 2016 – 2018 (viz odkaz výše), konkrétně opatření 5.3.4, které je zaměřeno na posílení role sociálních pracovníků magistrátu města v koordinaci služeb na území obce s rozšířenou působností.

Při všech činnostech dodržují sociální pracovníci Etický kodex společnosti sociálních pracovníků ČR přijatý v roce 2002 a mezinárodní etický kodex přijatý valným shromážděním IFSW (Mezinárodní federace sociálních pracovníků) v Adelaide, Austrálie, 29. 9. – 1. 10. 2004, pod názvem Etika sociální práce – principy.

Pokud hledáte pomoc a podporu při řešení své nepříznivé sociální situace, můžete využít níže uvedené kontakty na sociální pracovníky, případně přiložený formulář

(pro zvětšení klikněte na obrázek)let__k_SP_2016.jpg

Kontakty:

Magistrát města Hradec Králové - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Vedoucí oddělení koncepcí a sociální péče: Mgr. Jiří Kotala, tel: 495 707 322, email: Jiri.Kotala@mmhk_cz, kancelář č. 47 (levá část budovy, přízemí)

Sociální pracovníci: kanceláře č. 28, 29, 29A, 30, tel. č. 495 707 330, 495 707 354, 495 707 326, 495 707 347, 495 707 348, 495 707 343

Úřední hodiny: PO + ST: 8:00 - 17:00, ÚT + ČT + PÁ: 8:00 - 14:00.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty