Zhodnocení kvality ovzduší v Hradci Králové za rok 2015

Kvalita ovzduší závisí na stupni znečištění některými látkami (plyny nebo prachovými částicemi), které jsou škodlivé lidskému zdraví a kvalitě života a které, pokud překročí rizikové či prahové hodnoty, mají negativní vliv na přírodní ekosystémy. Abychom omezili riziko akutních případů znečištění a snížili dlouhodobé vystavování těmto škodlivinám, Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje a pravidelně reviduje pomocné doporučené hodnoty pro každou znečišťující látku na základě epidemiologických studií a studií řízené expozice. V České republice jsou imisní limity sledovaných látek stanoveny Nařízením vlády č. 350/2002 Sb. (ve znění pozdějších předpisů – novela č. 60/2004 Sb.), které stanoví také podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

Oddělení ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) monitoruje na území města Hradce Králové koncentrace znečišťujících látek v rámci provozu celorepublikové Státní sítě imisního monitoringu. Veškeré vybavení stanic imisního monitoringu ČHMÚ prošlo během roku 2015 generální obměnou v rámci projektu „Inovace státní imisní sítě“. Automatické stanice měření kvality ovzduší ČHMÚ s kontinuálním přenosem dat se nacházejí na lokalitě Hradec Králové-Brněnská (stanice dopravní městská) vybavená analyzátory pro sledování koncentrací suspendovaných částic frakce PM10, PM2,5, oxidů dusíku (NOx), oxidu uhelnatého (CO) a benzenu. Na lokalitě Hradec Králové-observatoř (stanice předměstská pozaďová) probíhá kontinuální monitorování koncentrací přízemního ozónu (O3). Stanice manuálního imisního monitoringu ČHMÚ je umístěna na třídě SNP na Slezském Předměstí (stanice městská pozaďová). Zde probíhá odběr vzorků pro následné stanovení koncentrací suspendovaných částic frakce PM10, PM2,5, těžkých kovů a polyaromatických uhlovodíků. Hradec Králové–Sukovy sady (stanice dopravní městská) je automatickou stanicí provozovanou Zdravotním ústavem.

Dle posledních zpracovaných emisních bilancí roku 2013 je možné konstatovat, že na území Královéhradeckého kraje jsou v celkové produkci emisí dominantním zdrojem znečišťování ovzduší lokální topeniště, dále automobilová a nákladní doprava, poté v menší míře velké zdroje znečišťování ovzduší. Zároveň dochází k ovlivňování kvality ovzduší na území Královéhradeckého kraje emisemi z velkých zdrojů znečišťování na území kraje Pardubického.

Image

Image

 Sledovanými látkami, pocházejícími zejména z lokálního vytápění domácností, jsou suspendované částice frakce PM10 (částice o efektivní velikosti do 10 µm) a frakce PM2,5 (jemnější částice o efektivní velikosti do 2,5 µm). Jedná se o látky rizikové pro lidské zdraví, které mohou obsahovat těžké kovy, případně jsou nosným médiem pro polycyklické aromatické uhlovodíky či těkavé organické látky.  Z vyhodnocení, které máme k dispozici za rok 2015 ze stanice Hradec Králové-Brněnská, je zřejmé, že v průběhu roku 2015 došlo na této lokalitě k 19ti překročením denního imisního limitu pro suspendované částice PM10 (50 µg/m3), přičemž legislativou maximální povolený počet je 35 překročení v daném kalendářním roce. Ve srovnání s předchozím rokem 2014 (26 překročení) jsme tedy zaznamenali pokles dnů s překročením tohoto imisního limitu na stanici. Jedná se o nejnižší počet překročení od roku 2005. V meziročních porovnáních je trend vývoje koncentrací suspendovaných částic dán zejména meteorologickými podmínkami v daném roce a průběhem topné sezóny (teplá/chladná zima). K  situacím s vysokými koncentracemi PM10 a PM2,5 dochází především v  zimním období z důvodu zhoršených rozptylových podmínek a příspěvku emisí ze sezonních tepelných zdrojů.

Z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10 byla ve dnech 5.–8. 11. 2015 vyhlášena pro oblast Královéhradeckého a Pardubického kraje smogová situace s dobou trvání 59 hodin. V tomto období byly splněny podmínky dané legislativou pro vyhlášení prvního stupně smogové situace, tedy situace mimořádně znečištěného ovzduší. Smogový varovný a regulační systém (SVRS) je provozován regionálním předpovědním pracovištěm ČHMÚ ve spolupráci s oddělením ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ.

Roční imisní limit pro PM10 (40 µg/m3) daný zákonem 201/2012 Sb. nebyl na stanici Hradec Králové-Brněnská v roce 2015 překročen, rovněž na této lokalitě nedošlo k překročení ročního imisního limitu pro jemnější suspendované částice PM2,5 (25 µg/m3).

Na stanici Hradec Králové-Brněnská dále kontinuálně sledujeme koncentrace oxidů dusíku (NOx), vyjadřovaných jako suma oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2). Emise NOx pocházejí dominantně z dopravy, dále pak ze sektoru veřejné energetiky a výroby tepla. Z důvodu zavádění opatření ke snižování emisí z velkých zdrojů znečišťování ovzduší a v důsledku obměny vozového parku v průběhu devadesátých let 20. století došlo v tomto období k výraznému poklesu koncentrací NOx v ovzduší. V současné době jsou meziroční výkyvy koncentrací opět dány spíše meteorologickými podmínkami daného roku. Na stanici Hradec Králové-Brněnská, nebyl v průběhu roku 2015 překročen hodinový (200 µg/m3) ani roční (40 µg/m3) imisní limit pro ochranu zdraví obyvatelstva, daný platnou legislativou.

                                               
Další sledovanou znečišťující látkou na území města je přízemní ozón (O3). Jedná se o sekundární znečišťující látku, která nemá vlastní významný zdroj, ale vzniká fotochemickou reakcí tzv. prekurzorů ozónu (NOx a nemetanických těkavých organických látek) za spolupůsobení slunečního záření. Vysoké koncentrace O3  se proto vyskytují zejména v horkých letních měsících. V průběhu léta 2015 panovaly na území celé České republiky ideální meteorologické podmínky pro vznik vysokých koncentrací O3 z důvodu velmi horkého a suchého počasí.

123.jpg

Měřící stanice Hradec Králové - Brněnská

Z vyhodnocení údajů naměřených na stanici Hradec Králové-observatoř je patrné, že k překročení imisního limitu došlo na stanici celkem 34x v období od června do počátku září 2015. Imisní limit ve vztahu k ochraně zdraví lidí je přitom zákonem č. 201/2012 Sb. stanoven hodnotou maximálního denního osmihodinového průměru 120 µg/m3 s dobou průměrování za 3 kalendářní roky a maximálním povoleným počtem překročení 25. Počet 34 překročení za rok 2015 je nejvyšší za posledních deset let měření na stanici. Pokud zahrneme tento údaj do průměru za poslední tři kalendářní roky, dostaneme se na hodnotu 22, tedy maximální povolený počet překročení nebyl na stanici dosažen.

Na území Královéhradeckého kraje byla v roce 2015 rovněž vyhlášena jedna smogová situace v důsledku mimořádně znečištěného ovzduší troposférickým ozónem a překročení hodinové informativní prahové hodnoty 180 μg/m3  na reprezentativních stanicích SVRS. Bylo to ve dnech 1.–2. 9. 2015 s dobou trvání 16 hodin.

Závěrem lze konstatovat, že koncentrace znečišťujících látek vykazovaly v Hradci Králové v roce 2015, stejně jako v předchozích letech, obdobný charakter. V meziročních porovnáních nedochází k jejich zásadnímu nárůstu nebo poklesu. Vyšší koncentrace a překročení imisních limitů jsou zaznamenávány zejména vlivem nepříznivých rozptylových podmínek a průběhem topné sezóny v daném roce. V uplynulém roce panovaly v porovnání s dlouhodobým průměrem 2007–2014 mírně zlepšené rozptylové podmínky. Počet dnů s dobrými rozptylovými podmínkami představoval 86 %. Zároveň byl rok 2015 teplotně mimořádně nadnormální. To přispělo k poklesu počtu dní s překročením imisního limitu během zimního období. Naproti tomu horké a suché léto zapříčinilo vyšší počet překročení imisního limitu pro troposférický ozón.

Další aktuální informace o výsledcích měření imisního monitoringu ČHMÚ na: www.chmi.cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty