Program města Hradec Králové "Finanční příspěvky města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu" 2011, 2012

Program města Hradec Králové "Finanční příspěvky města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu" je určen pro podporu restaurování, oprav a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru nemovitých a movitých věcí na území města Hradec Králové, publikační, vzdělávací , osvětovou činnost a zpracování stavebně - historických  průzkumů vztahující se k architektuře a k památkám města .

Cíle dotačního programu
Příspěvky se poskytují na:
Spoluúčast žadatele
Způsob podání žádosti
Termín podání žádostí
Jak vyplnit žádost?
Oprávněné náklady
Neoprávněné náklady
Způsob schvalování
Formuláře žádostí
Cílem programu je  podpora restaurování, oprav a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování památkového fondu na území města Hradec Králové.

Památkovým fondem pro účely finančních příspěvků se rozumí kulturní památky, nemovitosti v plošně chráněných územích a památkových ochranných pásmech a tzv. památky místního významu, za které se považují movité i nemovité věci, jejichž kulturně historické hodnoty jsou významné pro město Hradec Králové.


Obecná pravidla pro poskytování finančních příspěvků


Žádosti o finační příspěvek z rozpočtu města Hradec Králové

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty