5. Integrovaný záchranný systém

Integrovaný  záchranný  systém je  koordinovaný  postup  jeho složek  při  přípravě  na  mimořádné  události  a při provádění záchranných a likvidačních prací.

znak IZS

Použití IZS

Integrovaný záchranný  systém se použije při  přípravě na vznik mimořádné  události  a  při  potřebě  provádět  současně záchranné a likvidační  práce   dvěma  anebo  více  složkami integrovaného záchranného systému.

Základní  složky  IZS:

Hasičský záchranný sbor ČR a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany

Logo HZS    a         Logo SDH

 

Policie ČR

Logo Policie ČR

Zdravotnická záchranná služba

Logo ZZS

Ostatní složky IZS:

 • vyčleněné  síly a  prostředky ozbrojených  sil
 • ostatní  ozbrojené bezpečnostní  sbory
 • ostatní   záchranné  sbory
 • orgány  ochrany veřejného  zdraví
 • havarijní,   pohotovostní,  odborné  a  jiné služby
 • zařízení civilní ochrany
 • neziskové organizace a sdružení občanů,  která  lze  využít  k  záchranným  a  likvidačním pracím

Poznámka:

 • Ostatní  složky  integrovaného  záchranného  systému poskytují při záchranných  a likvidačních  pracích plánovanou  pomoc na vyžádání (tj. na předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci).
 • V době  krizových  stavů  se stávají  ostatními složkami integrovaného   záchranného  systému   také  odborná  zdravotnická zařízení   na   úrovni   fakultních   nemocnic pro   poskytování specializované péče obyvatelstvu.

Řízení IZS:

Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska integrovaného záchranného systému (OPIS IZS). Na OPIS IZS jsou také svedeny linky tísňového volání 112 a 150. Tato střediska tvoří:

 • operační střediska HZS krajů (OS HZS krajů),
 • operační a informační středisko MV - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (OPIS GŘ HZS ČR).

Řízení IZS se provádí:

 • příkazy   velitele  zásahu

Pokud  složky IZS provádějí  koordinaci  záchranných  a likvidačních prací, řídí se pokyny

 • starosty obce s rozšířenou působností
 • hejtmana  kraje
 • v  Praze primátora hlavního  města  Prahy
 • Ministerstva vnitra

Za organizaci a řízení ochrany obyvatelstva při řešení následků mimořádných událostí nesou odpovědnost a plní úkoly v rámci svých kompetencí v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému:

 • ministerstva a jiné ústřední správní úřady
 • orgány kraje, za které plní úkoly hasičský záchranný sbor kraje
 • hejtman
 • obecní úřad
 • starosta obce
 • právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou vymezeny úkoly k ochraně jejich zaměstnanců v § 132a Zákoníku práce.

Při vyhlášení krizových stavů se IZS řídí pokyny:

Stav nebezpečí – hejtmana kraje

Nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav – Ministerstva vnitra

Označování složek IZS za válečného stavu:

Personál a prostředky základních a ostatních složek jsou označovány mezinárodně platnými rozpoznávacími znaky pro

 • Zdravotnickou službu
 • Duchovní personál
 • Civilní ochranu
 • a další

Rozeznávací znaky podle Ženevské úmluvy z r. 1864, Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných a nemocných při armádách v poli z r. 1906, Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z 1949 a Dodatkového protokolu I. z r. 1977

Použití armády k záchranným pracím:

Jedná se o dočasné organizované nasazení vojenských útvarů a vojenských zařízení s potřebným vojenským materiálem a pod velením příslušného velitele. Pomoc armády se využívá v případě, kdy příslušné správní úřady, orgány územní samosprávy, požární ochrany nemohou zajistit záchranné práce vlastními silami. Použití armády k záchranným pracím mohou vyžadovat hejtmani krajů, primátoři a starostové obcí nebo Ministerstvo vnitra. Hrozí-li však nebezpečí z prodlení, mohou vyžadovat použití armády k záchranným pracím velitel zásahu a velitel jednotky požární ochrany u velitele vojenského útvaru nebo náčelníka vojenského zařízení, které je nejblíže místu mimořádné události. Veškeré použití armády k záchranným pracím se uskutečňuje v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Vojenské útvary vyčleněné do ostatních složek IZS se používají k plnění humanitárních úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech před nasazením útvarů a zařízení armády ČR k záchranným pracím. Jsou to specializované součásti armády ČR zaměřené svým vybavením na likvidační práce a obnovu postiženého území.

Příloha:  Rozeznávací znaky

Znaky

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty