Zastupitelstvo právě souhlasilo se záměrem ukončení smlouvy s ABD Invest

Pohled - interier zimního stadionu - únor 2011 Vůli odstoupit od smlouvy s firmou ABD Invest projevili hlasováním radní na svém jednání již před týdnem.  Finanční vypořádání s firmou za provedené práce ve výši téměř 150 miliónů korun bez DPH právě schválili hradečtí zastupitelé s tím, že konečné znění smlouvy o ukončení nájmu bude ještě projednáno na příštím zasedání. I přes tuto částku město v dlouhodobém výhledu ušetří až v řádech desetimiliónů korun. Výplata dnes schválené částky neohrozí letošní investice ani záměry města. Projekt s firmou ABD Invest měl podle smluvního vztahu trvat do roku 2022 a městu tím měl ještě ukrojit celkem z rozpočtu částku 280 miliónů korun. Právě úspora, délka smlouvy a následné prověření celého obchodního vztahu vedly radnici k ukončení dosavadního projektu. Zimní stadion se i tak své rekonstrukce dočká.

V průběhu prvních třech měsíců tohoto roku proběhla analýza současné nájemní smlouvy s firmou ABD Invest, z níž vyplynuly dva podstatné důvody vedoucí k ukončení nájemního vztahu. Prvním z nich je finanční výhodnost a druhým je skutečnost, že město má v současné době jinou představu o další rekonstrukci stadionu. Zatímco původní záměr uvažuje o rozšíření hotelové části, vybudování administrativní budovy s nadstandardním zázemím pro VIP a zařízení WELNESS s využitím i pro veřejnost, současné požadavky města směřují do rekonstrukcí a oprav, které úzce souvisí s využitím stadionu pro sportovní účely s využitím ledové plochy, tj. oprava mantinelů, zlepšení kvality ledu, opravy šaten a sociálního zázemí pro sportovce atd.

Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr ukončení nájemní smlouvy s firmou ABD Invest s.r.o. v duchu předložených materiálů a vzalo na vědomí informaci o ukončení všech rekonstrukcí, modernizací a oprav prováděných nájemcem v areálu zimního stadionu k datu 31. května 2011.

„Smlouva se vedení města a v tuto chvíli i většině přítomných zastupitelů po předložení hloubkové analýzy jeví z dlouhodobého pohledu jako nevýhodná. S povinností správného hospodáře jsme se po diskusi se zástupci všech politických klubů dohodli na této variantě. Ve hře je stále otázka týkající se vyřešení technikálií, například zpětný odkup movitého majetku,“ uvedl v této souvislosti primátor města Zdeněk Fink, podle kterého nebyl krok uzavření této finální podoby smlouvy správný právě z důvodu délky smlouvy a výše deklarované investice firmou ABD Invest.

V současné chvíli je společností ABD Invest proinvestována částka ve výši 210 miliónů. Zrekonstruované jsou divácké prostory, kde proběhla výměna sedaček, instalace skyboxů, opláštění budovy, provedena byla výztuha ocelové konstrukce a hlavně byl zabezpečen chladící agregát s několika tunami čpavku.

„Otázkou také zůstává svěření areálu do správy některé z městských organizací či přímo hokejového klubu, což je tématem pro další jednání,“ avizoval Fink.

„Částka ve výši téměř 150 miliónů, kterou dnes zastupitelé odhlasovali, bude v případě ukončení smlouvy uhrazena z volných prostředků města,“ upřesňuje Jindřich Frydrych, vedoucí ekonomického odboru královéhradecké radnice.

Celá smlouva má v současné chvíli celkem šest dodatků a podepsána byla v roce 2006.

 

Základní rekapitulace současné nájemní smlouvy na zimní stadion:

1.6.2006 uzavřena nájemní smlouva mezi městem HK a Damovo s.r.o. a ABD Group a.s.

Závazek nájemce dle smlouvy: Nájemce přebírá areál, aby jej ve sjednané době užíval (užíváním se rozumí pronájem, nájem, správa a provozování) s náležitou odbornou péčí s tím, že v rámci tohoto užívání je nájemce oprávněn a povinen vlastním jménem a na vlastní náklad provést sjednanou rekonstrukci, modernizaci a opravy areálu, a to v rozsahu základního ideového záměru uvedeného v příloze č. 5 smlouvy. Dále se nájemce zavázal vykonávat na své vlastní náklady a nebezpečí veškeré činnosti a povinnosti spojené se správou a provozem areálu, vč. odběrů energií, běžných oprav a údržby, oprav, jejichž nutnost plyne z běžného provozu areálu a jejichž rozsah přesáhne běžnou údržbu areálu.

Další ujednání ve smlouvě:

Hodnota rekonstrukce bude činit částku 197.902.000 Kč (dle orientačního rozpočtu)
Rekonstrukce bude ukončena do tří let, tj. do 31. 5. 2009
Garance města za nájemné je stanovena ročně do max. výše 37 mil. Kč
Doba nájmu činí 10 let ode dne uzavření smlouvy tj. do 31. 5. 2016
Nájemné ve výši 37 mil. bude platit přímo hokejový klub+školy, s kterými ABD uzavře podnájemní smlouvy. Uvedenou částku obdrží HC+školy z rozpočtu města ve formě dotace. Za 10 let zaplatí město na nájemném částku 370 mil. Kč
Způsob stanovení roční částky ve výši 37 mil. Kč - základem je částka na opravu a rekonstrukce 20 mil. Kč a úroky + pojištění úroků 5 mil. Kč, tj 25 mil.ročně + dosavadní výdaje na provoz a režii v částce cca 10-12 mil. Kč.

6. 6. 2006   dodatek č.1 – upravuje přechod práv a povinností na ABD Invest s.r.o. (dále jen ABD)

10. 3. 2007 dodatek č. 2
Prodlužuje se doba pronájmu do roku 2020
Částka rekonstrukce se zvyšuje o 51 mil. Kč, tj. na 248.912.000 Kč
Doba dokončení rekonstrukce se prodlužuje do 9. 3. 2010
Je zrušena příloha č. 3 (harmonogram) a příloha č. 5 (ideový záměr) původní smlouvy a
Jsou nahrazeny jinými pod názvem příloha č. 2 (harmonogram) a příloha č. 4 (ideový záměr).

10. 3. 2008 dodatek č. 3

Upravuje způsob kontroly předložených faktur – ABD předloží faktury městu vždy k poslednímu dni daného čtvrtletí.  Město je odsouhlasí buď přímo dopisem, nebo tím, že do 30. dnů nevznese námitky.

4. 6. 2008 dodatek č. 4   

Prodlužuje se doba pronájmu do 15. 11. 2022
Garance města za nájemné činí za celou dobu pronájmu 16,5 x 37. mil. Kč = 610 mil. Kč
Doba dokončení rekonstrukce se prodlužuje do 3. 6. 2011 (36 měsíců od podpisu dodatku č. 4)
Částka rekonstrukce se navyšuje o 24 mil. Kč na celkem 273.374.342 Kč
Ideový záměr se nemění

29. 11. 2010 dodatek č. 5

Úprava fakturace DPH s ohledem na to, že město se stalo plátcem DPH
Doba rekonstrukce se prodlužuje do 31. 12. 2012

10. 02. 2011 dodatek č. 6

Oprava zjevné chyby v textu smlouvy – bez vlivu na předchozí ujednání.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty