Třídící linka je velký pomocník

Třídění odpadu Třídíte odpad, pravidelně plníte modrý, žlutý či zelený kontejner? Kontejnery s oranžovým označením využíváte pro třídění nápojových kartonů? Co se ale s  vytříděným odpadem děje poté, co jsou kontejnery vysypány do svozového vozu? Začíná jeho cesta k recyklaci – tedy opětovnému využití surovin pro výrobu nových výrobků. Na začátku procesu recyklace stojí dotřiďovací linka.

Umíte si vlastně představit, jak vypadá? Velké skladovací haly, několik dopravníků, samotná linka s obsluhou a několik lisů na výrobu balíků. Na třídící lince je pás, na který se vysype vámi vytříděný odpad z barevných kontejnerů, a pracovníci ho dotřiďují podle druhů materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Každý druh má totiž odlišnou technologii zpracování a možnosti využití. Nečistoty a jinak nevyužitelné odpady se buď využijí k výrobě tepla či energie nebo se uloží na skládku. Vytříděné odpady, ze kterých se na třídící lince stala druhotná surovina, se slisují do balíků a míří do skladu a odtud ke zpracovateli.

Papírové odpady se na lince třídí na jednotlivé druhy. Jinak se zpracovává například novinový papír, jinak časopisy nebo kartonové krabice. Roztříděný papír se lisuje do balíků a odváží ke zpracování do papírny. Slisovaný sběrový papír se přidává do směsi na výrobu nového papíru. Vyrábí se z něj například novinový a kancelářský papír, sešity nebo lepenkové krabice. Méně kvalitní papír se využívá pro výrobu izolací, obalů na vajíčka nebo toaletní papír.

Podobně jako papír se mohou zpracovávat i nápojové kartony, obaly od mléka, džusu či vína. Protože papír tvoří většinu tohoto obalu, z třídící linky míří nápojový karton většinou do papírny. Druhou možností je, že se nápojové kartony rozdrtí a potom lisují do desek. Ty se potom využívají jako podobně jak sádrokartonové desky na stavbách. V současnosti se za použití takových desek staví i rodinné domy.

Ze skleněného odpadu je potřeba nejprve odstranit kovy, keramiku i porcelán. Nesmí se totiž dostat do pece. Důkladně se odděluje barevné sklo od čirého. Potom skleněné střepy putují na speciální automatickou linku řízenou počítačem. Odtamtud se sklo odváží ke zpracování do skláren, kde se rozdrtí a přidá do směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na nápoje a některé potraviny. Vytříděné sklo se také využívá při výrobě tepelně izolačních materiálů, jako jsou skelná vata nebo pěnové sklo.

Není plast jako plast. Na třídící lince se musí oddělit PET láhve podle barev, fólie a sáčky, pěnový polystyren a ostatní plasty, jako jsou obaly od kosmetiky, kečupů, apod. Ty mají samostatné speciální zpracování. Z PET lahví se vyrábí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a spacáků nebo se přidávají do tzv. zátěžových koberců. Z fólií (sáčků a tašek) vznikají nové fólie a různé pytle. Polystyren slouží k výrobě speciálních tepelně izolačních cihel. Z ostatních tzv. směsných plastů vznikají například odpadkové koše, kompostéry, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba nebo protihlukové stěny u dálnic.

„V Královéhradeckém kraji máme 11 688 kontejnerů na tříděný odpad. Pro úpravu vytříděných odpadů samozřejmě nechybí ani třídící linky. Dotřídění a zpracování odpadů ale komplikují nezodpovědní lidé, kteří do kontejnerů na tříděný odpad vyhazují odpady, které tam nepatří,“ řekl Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, která se podílí zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.

Svůj názor připojuje Radek Sokol, odpadový hospodář města Hradec Králové a ředitel jeho dceřiné společnosti Hradecké služby a.s., která má péči o nakládání s odpady v popisu práce pro město: „Třídění a následné využívání odpadů je běžnou součástí života všech obcí a měst současné České republiky. Je však nezbytné, aby se stalo i součástí každodenního života všech jejich obyvatel. Jedině tak se bude i nadále zvyšovat podíl následně využitých odpadů a jedině tímto způsobem lze dosáhnout vyšší kvality třídění, která je nezbytná pro základní účel, kterým je opětovné využití = recyklace využitelných materiálů.“       

Další informace o třídění najdete na www.cistykraj.cz  a www.jaktridit.cz.

Ojedinělý projekt optimalizace třídění odpadu z produkce občanů připravuje v současné chvíli město. Chce nabídnout zdarma nádoby na papír a nádoby nebo pytle na plasty dle přání majitelů a obyvatel domů se svozem 1 x za 14 dní. 

Město Hradec Králové ve spolupráci se svou dceřinou organizací Hradecké služby a.s. připravili pilotní projekt optimalizace třídění odpadů z produkce občanů města. Radnice tím navazuje na úspěšný projekt svozu rostlinné biomasy, který je podobným způsobem realizován ve všech částech města s převahou rodinné a vilové zástavby. Projekt podporuje autorizovaná obalová společnost Eko-kom a.s. a v současné době jedná o podpoře i Královehradecký kraj.

Pro pilotní projekt byly vybrány tři části města. Část Svinary a Malšova Lhota pro ověření sběru ve vilové a rodinné zástavbě a historický střed města. „Historický střed města byl vybrán z důvodu nutnosti řešení absence možnosti třídění odpadů v této lokalitě. Ta je výrazně omezena z důvodu nemožnosti umístit zde veřejně přístupné nádoby,“ informuje Radek Sokol, ředitel společnosti Hradecké služby a.s. a odpadový hospodář města. Účast v projektu je dobrovolná a bude smluvně podložena. „Každý z obyvatel vybraných městských částí má možnost se projektu zúčastnit. Registrace je možná dvěma způsoby. Prostřednictvím registračního formuláře na www.hradeckesluzby.cz, telefonicky na tel. 495540040,“ doplňuje Sokol. Občané si mohou zvolit svoz z modrých (papír) a žlutých (plast) nádob 120 litrů nebo plastových pytlů. Mohou si vybrat i jen jednu komoditu, která je zajímá. V rámci pilotního projektu bude sbírán jen starý papír a plastové obaly.

Start pilotního projektu je plánován na 1.7.2010. Ověřovací fáze bude trvat minimálně 6 měsíců. Následně bude projekt vyhodnocen. Cílem projektu je ověřit zda mezi občany bude zájem o tento způsob třídění a zda je použitelný v různých částech města s různou zástavbou. Hlavním cílem je zvýšení množství vytříděných složek komunálního odpadu a zlepšení čistoty odpadů předávaných k dalšímu využití a zmenšit nepořádek na ulici tam, kde nelze nekonečně množit nádoby.

Už tři roky je ekologickým způsobem zpracováván komunální odpad z Královéhradecka ve Skoranově a slouží jako palivo v sousední cementárně v Prachovicích. 

Tříděný komunální odpad je využíván nejen jako náhrada fosilních paliv, ale i jako náhrada cementářských surovin. Aby se toto však stalo skutečností, byla důležitá koordinace všech jednání o využití tohoto komunálního odpadu. Firma Ecorec Česko drtí speciální technologií přetříděné komunální odpady a to s řízením kvality. Produktem je alternativní palivo, které firma Holcim Česko bezodpadově využije při výrobě cementu. V cementárenské peci jsou teploty vyšší než 1300°C a díky alkalickému prostředí nevznikají při pálení nové škodliviny. Nevzniká ani žádný popel nebo škvára, protože anorganické zbytky po spálení nahrazují část anorganických surovin potřebných pro výrobu cementu.

Výhodou pro firmu Holcim Česko je hlavně zajištění pravidelného přísunu kvalitního materiálu pro výrobu alternativního paliva. Toto využití části komunálního odpadu města Hradce Králové umožní splnit požadavky EU bez výstavby spalovny.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty