Třídění, levný způsob likvidace odpadu nejen v Hradci

Ilustrační foto [20. srpen 2013]  Zcela ojedinělý a pohodlný způsob třídění odpadu si mohli v poslední době vyzkoušet občané Svinar, Malšovy Lhoty a historického centra města. Město ve spolupráci s Hradeckými službami dalo tamním zájemcům možnost získat zdarma nádoby na papír a nádoby nebo pytle na plasty. Město nyní uvažuje o rozšíření projektu i pro ostatní Hradečany ve vybraných částech města, proto teď zkusí v daných lokalitách ušetřit peníze, za které by se v budoucnu služba mohla ve městě rozšířit. Na základě úspěšných výsledků třídění se od 1. září do konce tohoto roku Hradecké služby rozhodly ověřit možnost snížení intervalu svozu komunálního odpadu v Malšově Lhotě a ve Svinarech.

„V první části projektu občané dostali možnost dobrovolně třídit použitý papír, plasty a rostlinnou biomasu, které jsou jim odváženy přímo od dveří jejich domů,“ říká odpadový hospodář města Radek Sokol. Cílem projektu bylo ověřit, zda mezi občany bude zájem o tento způsob třídění a zda je použitelný v různých částech města s různou zástavbou. Hlavním cílem rovněž bylo zvýšení množství vytříděných složek komunálního odpadu a zlepšení čistoty odpadů předávaných k dalšímu využití, a zmenšit nepořádek na ulici tam, kde nelze nekonečně množit nádoby. Projekt je výhodný a osvědčil se, což přivedlo zastupitele k myšlence jej rozšířit na celé území města. „Na základě úspěšných výsledků třídění jsme se od 1. září do konce tohoto roku rozhodli ověřit možnost snížení intervalu svozu komunálního odpadu v Malšově Lhotě a ve Svinarech. Díky poklesu množství zbytkového odpadu budou nádoby odváženy pouze jedenkrát za dva týdny,“ vysvětluje dále Radek Sokol. Informační letáky už občané obdrželi v těchto lokalitách do svých schránek. „Je na místě občany těchto částí pochválit za to, že se naučili systém správně využívat. Je to pro ně už běžná věc,“ dodal.

Dále bude na tahu městské zastupitelstvo, které po uplynutí této zkušební doby rozhodne, zda se systém třídění rozšíří i na zbytek města, konkrétně do částí, kde jsou k tomu vhodné podmínky. „Vše však závisí na výsledku projektu a následném rozhodnutí zastupitelů,“ doplňuje Radek Sokol.

Právě úprava intervalu svozu zbytkového odpadu má k tomuto kroku vytvořit ekonomické podmínky a motivovat občany k zvýšení úsilí v třídění odpadu. „Svoz zbytkového komunálního odpadu v intervalu jedenkrát za dva týdny je zcela běžný a hojně využívaný. Nejedná se o žádný experiment. Drtivá většina obcí v okrese Hradec Králové má zavedený tento typ svozu. Některé obce mají dokonce i delší interval,“ rozptyluje obavy občanů Radek Sokol.

Proč město usiluje o zvýšení třídění odpadů?

Jde zejména o připravovanou novou legislativu a budoucí náklady města. „Dnes snad již nikdo nepochybuje, že třídění odpadů je prospěšné. Zatím si však málokdo uvědomuje, že je i nezbytné. Z pohledu nákladů města je to jediná cesta jak udržet poplatek pro občany na částce podobné dnešním 500 Kč na osobu,“ hodnotí pozitivně třídění Radek Sokol.

Město zatím neuvažuje o zvýšení poplatku za odpad na příští rok a uvítalo by, kdyby se lidé naučili ještě více třídit a v budoucnu by tak mohlo komunálního odpadu být obecně ještě méně, než je tomu teď.

V připravovaném novém zákonu, který by měl platit nejdéle od roku 2015, je zvýšen důraz na třídění biologicky rozložitelných odpadů a uvažuje se o zákazu skládkování. Až o 350 % mají narůst státem stanovené poplatky za ukládání odpadů. „Pokud město nic neudělá, bude to znamenat navýšení nákladů na každou rodinu o cca 2000 Kč za rok. Občané tedy mohou svým aktivním přístupem k projektu třídění dům od domu rozhodující měrou přispět k tomu, aby se městský poplatek nemusel tak dramaticky zvyšovat ani v budoucnu,“ doplňuje odpadový hospodář města. Zdůrazňuje, že nejde jen o obalový materiál papír a plasty. V popelnicích nesmí končit ani posekaná tráva a listí, dřevo, stavební odpad… Město již v současnosti část odpadu energeticky využívá jako alternativní palivo.

„Bioodpady patří do hnědé nádoby a o tu má každý možnost zdarma požádat. Na ostatní odpady jsou ve městě v provozu čtyři sběrné dvory. Ukládání těchto materiálů na skládku je nejdražší způsob jejich likvidace. Právě přítomnost ohromného množství posekané trávy a přebytků ze zahrad v popelnicích na zbytkový nevyužitelný odpad nám energetické využití odpadu velmi ztěžuje,“ říká Radek Sokol. 

K pilotnímu projektu jsou informace zde.


Odpovědi Radka Sokola, ředitele Hradeckých služeb a.s.na nejčastější dotazy občanů, kteří se ptají.

Je změna svozu trvalá?

Prozatím se nejedná o trvalou změnu intervalu svozu komunálního odpadu, ale o zkušební projekt, který bude trvat do konce roku 2013. Poté je na rozhodnutí zastupitelstva, zda jej rozšíří i do dalších částí města   

Proč zrovna Svinary a Malšova Lhota?

Protože zde již od roku 2010 běží velmi úspěšně pilotní projekt, který občané velmi pozitivně přijali a v rámci kterého jsou u nemovitostí přistavené nádoby na třídění papíru a plastů. Objektivně zde došlo k snížení množství směsného komunálního odpadu v nádobách na zbytkový odpad.

Mají se občané obou zmíněných částí města změny obávat? 

Není pravda, že změnou intervalu občané dojdou k jakékoliv újmě oproti ostatním čtvrtím. Jednak bude systém, v případě, že se ukáže jako úspěšný a zastupitelstvo změnu odsouhlasí, postupně rozšířen i na ostatní části města. Jednak občané v rámci stejného poplatku získávají oproti současným 120 litrům v nádobě na komunální odpad zdarma dalších 380 litrů v nádobách na papír, plasty a bioodpad. Celkem při přepočtu na týdenní odvoz tedy budou mít k dispozici objem 290 litrů týdně na uložení všech odpadů. A to bez jakéhokoliv navýšení poplatku!

Funguje někde podobný systém?

V naprosté většině obcí v okrese Hradec Králové tento systém funguje bez problémů. Jako nejbližší lze uvést například Stěžery, Vysokou nad Labem, Opatovice nebo Čeperku. Jsou to obce se stejným typem zástavby a složením obyvatelstva jako Malšova Lhota a Svinary. Systém zde funguje roky a občané jsou spokojení. I v těchto obcích mají občané malé děti či topí tuhým palivem a mají popel. Přesto zde 14 denní odvoz bez problémů funguje. Není jediný důvod, proč by tomu v Hradci Králové mělo být jinak. Není to nic nevyzkoušeného a není to ani nic nevratného co by se nedalo změnit, pokud to nebude fungovat. 

Co je důvodem této změny?

Není za tím snaha ušetřit na občanech finanční prostředky a ty pak utratit jinde. Naopak. Město se snaží udržet poplatek na současné přijatelné výši. Hradec Králové má jedny z nejnižších nákladů na odpadové hospodářství ze všech velikých měst kolem 100 tisíc obyvatel. Zákonodárci bohužel připravují změnu legislativy ČR, a ta přinese výrazné zvýšení nákladů pro města a obce. Podstatou této změny bude zvýšení poplatku za ukládání odpadů na skládky ze současných 500 korun za tunu na v návrhu zákona uváděných 1000 korun za tunu od předpokládané účinnosti zákona k 1. 1. 2015 až na 1700 korun v roce 2017. V roce 2024 by mělo být skládkování odpadů zakázáno úplně. Pokud město nic neudělá, znamená to pro Hradec Králové při produkci cca 27 tisíc tun odpadů, který občané každoročně vyprodukují, nárůst nákladů o více než 30 milionů korun za rok! A to bez započtení jakéhokoliv jiného vlivu. Tyto náklady bude nutné promítnout do poplatku, který hradí občané. Čtyřčlenná rodina by místo dnešních 500 korun za osobu, což je asi 2000 korun za rok, platila cca 3200 korun při poplatku 800 korun za osobu! Snahou města je tedy motivovat občany k zvýšení třídění, aby nebylo nutné tak veliké množství odpadu ukládat na skládky a poplatek mohl zůstat na původní výši. Je prokázáno, že ve směsném komunálním odpadu je více než 50 procent biologicky rozložitelných a využitelných odpadů, například rostlinného materiálu, papíru, plastů, skla, stavebního odpadu.                 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty