Stromy z Velkého náměstí uvolní už zítra místo plánované rekonstrukci

Páteční sedmá hodina ranní bude patřit na Velkém náměstí motorovým pilám a šetrnému zásahu odborníků zabývajících se údržbou městské zeleně, kteří těsně před koncem období vegetačního klidu a v souladu s rozhodnutím odboru životního prostředí královéhradeckého magistrátu odstraní tři jírovce, stejný počet lip a několik keřů. Nedaleké náměstí Jana Pavla II. bude počínaje pátkem postrádat dva javory. Na místě následně, nejpozději do kolaudace, bude vysazeno třináct akátů.

Rekonstrukce Velkého náměstí s sebou přinese avizované pokácení několika vzrostlých stromů, které byly v nedávné minulosti sužovány výkopovými pracemi v jejich bezprostředním okolí, díky čemuž je jejich zdravotní stav narušený. To potvrdil i soudní znalecký posudek Znaleckého ústavu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, jež vypracovali univerzitní odborníci v rámci terénního šetření i měření speciálním akustickým tomografem a nikoliv pouze vizuálním hodnocením.

„Předložený znalecký posudek jednoznačně potvrdil poškození bazální části většiny posuzovaných stromů a jejich sníženou provozní bezpečnost a zhoršený zdravotní stav. Odbor životního prostředí královéhradeckého magistrátu se jako správní orgán opírá nejenom o pořízené důkazy, posudky ale provádí ve věci i vlastní šetření,“ doplnil Libor Rak z odboru životního prostředí. Pracovníci odboru dále zjistili odklon stromů 15 – 200 směrem od budovy do komunikace. Na kmenech stromů byly ověřeny tzv. pasivně vznikající indicie defektů: voštiny po pnutí kmene v tahu na jedné straně kmenů a v tlaku na druhé straně kmenů.

Bezpečnostní hledisko převážilo nad možností po určitou dobu dřeviny na stanovišti udržet, zdůvodňuje situaci komentář platného povolení ke kácení z loňského října.

„Unikátní tomografické vyšetření stromů potvrdilo u většiny posuzovaných stromů vstup hnilobného rozkladu ze spodu pařezové části (tedy od kořenového systému) směrem vzhůru do pařezové části a dále do osy kmene. Tyto symptomy, ale i nalezený zbytek plodnice dřevokazné houby, ukazuje na parazitaci parazitické houby Hypoxilon deustum dřevomor kořenový. Rozklad dřeva dřevomorem zpočátku probíhá v kořenech a ve vnitřní pařezové části kmene, později se hniloba šíří kuželovitě nahoru do kmene. Velmi často se stromy v důsledku pokročilé hniloby dřeva, ulamují v kořenech nebo v pařezové části kmene,“ uzavírá Rak.

Spolu s dokumentovaným hnilobným rozkladem pařezové části kmenů a dokumentovanými trasami realizovaných výkopů v minulosti lze odvozovat tzv. předvídatelné selhání stromu, za nějž nese právní odpovědnost správce zeleně.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty