Soutěž o ideový návrh územního plánu Hradce Králové už zná vítěze

UPmHK_per_ex_1.jpg Urbanistická soutěž o ideový návrh nového územního plánu města Hradec Králové už zná pořadí nejlepších návrhů. Ve čtvrtek 17. června se na něm shodla kvalifikovaná porota složená z nezávislých odborníků na urbanismus, architekturu i zástupců samosprávy. Závěry poroty schválila 22. června rada města.

„Porota během dvoudenního jednání posoudila celkem 19 návrhů od týmů z Čech i ze zahraničí. Ukázalo se, že o možnost podílet se na budoucím rozvoji Hradce Králové je mezi urbanisty opravdu velký zájem, a bylo tak z čeho vybírat,“ řekl náměstek primátora Josef Malíř.

Ideový návrh ještě přímo není územním plánem. Pouze obecně stanovuje důvody a způsob dalšího rozvoje Hradce Králové, a to s výhledem do roku 2050. Urbanistická soutěž o návrh tedy umožňuje porovnat rozdílné názory soutěžících na směřování územního rozvoje města, nalézt a ocenit nejvhodnější řešení. Z této koncepce poté vyjdou zpracovatelé samotného územního plánu města zhruba na období 10 – 15 let, který by mohl začít platit v roce 2016.

Odborná porota stanovila pořadí tří nejkvalitnějších návrhů. Kromě toho porota udělila také dvě zvláštní odměny.

„Na soutěž o ideový návrh nyní navážeme podle zákona o veřejných zakázkách tzv. jednacím řízením bez uveřejnění. Z něj pak vzejde zpracovatel samotného územního plánu,“ dodal náměstek Malíř.

Soutěž o návrh, kterou město Hradec Králové vyhlásilo v březnu letošního roku, je nejtransparentnějším způsobem zadání veřejné zakázky. Ten se používá zejména v oblasti územního plánování a architektury a to tehdy, pokud je potřeba nalézt co nejvhodnější a nejlepší řešení úkolu, který splní požadavky zadavatele uvedené v soutěžních podmínkách.

Územní plán města Hradec Králové je základním koncepčním dokumentem řízení územního rozvoje města. Platný územní plán, který byl zastupitelstvem města schválen v lednu r. 2000, byl pořizován a schvalován podle již zrušeného stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Současný stavební zákon č. 183/2006 Sb. ponechává územní plány pořízené dle předchozího stavebního zákona v platnosti pouze do konce roku 2015.

Pořadí návrhů podle posouzení poroty

1) Architekti Tomáš Vymetálek a Patrik Kotas

Návrh přináší zcela jasnou a dobře čitelnou koncepci, jejímž základem je důsledná reflexe Gočárova plánu. Příznivě hodnocen byl jasný rozvoj krajinných prvků, vodního režimu a dopravy. Důsledná diverzifikace území činí plán nezranitelným a přináší takřka neomezený potenciál dílčích zásahů.

2) Architekti Pavel Zadrobílek, Vladimír Šolc a Maxmilián Vlček

Hlavní myšlenka je založena na multifunkčním zeleném skeletu, který vytváří obraz Hradce Králové jako města v zeleni. Návrh předpokládá spíše extenzivní rozvoj směrem k zelenému okruhu, na němž byla pozitivně zhodnocena jeho rekreační ochranná a vodohospodářská funkce, která se promítá i dovnitř města podél vodních toků. Nejednoznačně byl porotou hodnocen jistý nepoměr mezi zastavitelnými a nezastavitelnými plochami.

3) MOBA studio – architekt Igor Kovačevič

Návrh fascinuje vizionářskou koncepcí lokálních zásahů v podobě nově koncipovaných radiál, přinášejících silné prolínání zástavby a krajiny. V jasné architektonické definici lokálních zásahů spočívá značná zranitelnost konceptu. Nosnost návrhu předpokládá nadprůměrně kvalitní realizaci myšlenek. Další rozvojové možnosti jsou omezené.

Zvláštní ocenění poroty

1) Architekti Oleg Haman a Pavel Tušl

Návrh přináší jasně čitelnou vizi, jejímž hlavním motivem jsou 3 zelené klíny sevřené Gočárovým okruhem. Příznivě hodnoceno bylo uvolnění oblasti Temešvár. Kladně je hodnoceno také řešení vodního hospodářství. Nutné vyzdvihnout i navržené dopravní řešení a kompaktní rozvoj města. Výkres širších vztahů je bez textové části těžko srozumitelný a je nahrazen „výkresem souvislostí“.

2) Architekt Roman Koucký

Základní myšlenkou je jednoznačné vymezení zástavby města „dovnitř a hustěji“. Jedná se o profesionální řešení, které jednak předkládá silný kompoziční „vizionářský“ záměr a zároveň přináší vyvážené řešení ploch rozvoje. Nutno vysoce ocenit řešení radiál. Jasná koncepce znázorňuje řešení ideálního stavu částečně variantní kompozice III. okruhu, která se v jistých úsecích (Severní tangenta a JV spojka) vzdaluje realitě. Uzavření města do kruhu je poněkud formální a nemusí být reálně akceptovatelné.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty