Se závěrečným účtem roku 2015 souhlasili zastupitelé, kývli na první investice

Ilustrační fotografie [26. duben 2016]  S přebytkem přesahujícím 134 milionů korun uzavřelo město Hradec Králové hospodaření roku 2015. Závěrečným účtem loňského roku se dnes zabývali městští zastupitelé, kteří vyjádřili souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Zároveň zastupitelstvo souhlasilo s prvními vybranými akcemi, na něž budou čerpány finanční prostředky z úspor hospodaření z loňského roku.

Zastupitelé města rovněž schválili účetní závěrku sestavenou k 31. prosince 2015 tak, jak je uvedena ve zprávě auditora. Městští zastupitelé rozhodli o zařazení zůstatku finančního vypořádání ve výši 256.486.033,08 Kč do souhrnné rezervy rozpočtu města Hradec Králové na rok 2016.

Po započtení nároků aktuálního rozpočtu má město v rámci finančního vypořádání loňského rozpočtu k dispozici téměř 256 mil. Kč. Jde o částku, která bude použita jako souhrnná rozpočtová rezerva pro letošní rok s tím, že ji město využije například na revitalizaci fotbalového hřiště Olympia za zhruba 8,5 milionu korun. „Součástí této investice by měla být také instalace automatického závlahového systému. Dále chceme na základě dlouhodobého požadavků občanů Slezského Předměstí vybudovat přechod pro chodce a zastávku MHD u Stoleté. Počítáme přitom s částkou ve výši zhruba dvou milionů korun. Přistoupíme i k vybudování zázemí hasičské zbrojnice v Březhradu, což představuje investici ve výši deseti milionů korun. Stranou nezůstane ani dlouho plánovaná rekonstrukce ulic Štolbovy a Slunečné za téměř deset milionů korun. Tato investice má už i platné stavební povolení a je třeba ji provést,“ vypočítává vybrané akce Jindřich Vedlich, náměstek primátora zodpovědný za rozvoj města.

Město chce dále zajistit z peněz, které mu zbyly z hospodaření loňského roku, napříkilad opravu zdi v havarijním stavu v Mýtské ulici. Opravit je třeba i bazén na ZŠ Štefcova nebo Věkošskou svodnici. „Půjde například o opravu zdi v Mýtské ulici, která je v havarijním stavu. Vzhledem k tomu ji budeme muset rozebrat a včetně zemních pilot ji postavit z betonové konstrukce znovu. Dále musíme přistoupit k opravě Klumparovy ulice v centru města, která si vyžádá kompletní opravu včetně podloží a vrchní dlažby. Jednou z náročnějších prací bude kompletní oprava Věkošské svodnice odvodu povrchové vody, kde počítáme s nákladem zhruba ve výši 15 milionů korun. Po opravě školního bazénu a příslušenství už volá i ZŠ Štefcova, kde dojde navíc i k osazení elektronickými ventily pro zabránění únikům vody, čímž se předejde vyplavení objektů v případě poškození stávajících rozvodů,“ uvádí výběr oprav, s nimiž už souhlasili dnes i městští zastupitelé, Romana Lišková, náměstkyně primátora zodpovědná za majetek města. Dodává, že město chce také nechat opravit dvě zbývající rotundy na Pražském mostě a další komunikace, které jsou v havarijním stavu. Město díky úsporám z loňského roku výrazně zlevní od září jízdné pro seniory nad 70 let.

Přezkoumání hospodaření města provedla a závěrečnou zprávu předložila renomovaná auditorská společnost se závěrečným výrokem „Bez výhrad“.

„Závěrečným výrokem auditora jsem potěšen, a to i vzhledem k tomu, že ekonomický odbor výborně zareagoval na připomínky z uplynulých let, návrh na rozdělení finančních prostředků z vypořádání roku 2015 je dle mne racionální i vzhledem k potřebám investic města,“ hodnotí výsledek Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, který je zároveň zodpovědný za oblast ekonomiky.

Celkové příjmy města za rok 2015 činily 1 981 mil. Kč, tj. o 149 mil. Kč (8 %) více než předpokládal upravený rozpočet.

Daňové příjmy představovaly v roce 2015, při celkové hodnotě 1 431 mil. Kč, 72 % příjmů města. Majoritní skupinu daňových příjmů tvoří daně přijímané městem na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní uzemním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní). Městu je na základě tohoto zákona převáděna část výnosu daně z přidané hodnoty, daní z příjmu fyzických a právnických osob, a také celý výnos daně z nemovitostí.

Nedaňové příjmy dosáhly hodnoty 264,8 mil. Kč, tj. o 38 mil. Kč (17%) více, než bylo plánováno v upraveném rozpočtu. Nárůst zaznamenal příjem z finančního majetku, kam řadíme dividendy přijaté od společností, které jsou založeny městem, nebo v nich má město podíl.

Kapitálové příjmy dosáhly na konci roku 2015 hodnoty 108 mil. Kč, tj. o 9% více oproti plánovanému příjmu v upraveném rozpočtu města, avšak meziroční nárůst představoval pouze 1,4 mil. Kč. Město v roce 2015 obdrželo dotace, neboli přijaté transfery, v celkové hodnotě 176,6 mil. Kč.


V průběhu roku 2015 město uskutečnilo výdaje ve výši 1 847 mil. Kč, což bylo 78 % plánovaných výdajů upraveného rozpočtu. Čerpání běžných výdajů dosáhlo souhrnně hodnoty 1 550 mil. Kč, z plánovaných 1 670 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 93 %.

V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 297 mil. Kč, což je 44 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro rok 2015. Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2015 patřila dokončená rekonstrukce Bílé věže (22,7 mil. Kč), rekonstrukce Infocentra (47,7 mil. Kč), výstavba MŠ Svobodné dvory (9,2 mil. Kč) a rekonstruován byl most Malého Labského náhonu (10,3 mil. Kč). Také byla zahájená nejvýznamnější akce rozpočtu 2015 a 2016, a to výstavba okružní křižovatky Koruna, s předpokládaným rozpočtem 152 mil. Kč, kdy z této částky bylo v roce 2015 proinvestováno bezmála 42 mil. Kč (součástí investiční dotace pro DPMHK na trakční vedení).  

Z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů v roce 2015 bylo podpořeno více jak 390 subjektů, přičemž celková výše podpory činila 267 mil. Kč.

Na konci roku 2015 byl splacen úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s. na rekonstrukci objektu Filharmonie.  Zůstatek zbývajících nesplacených úvěrů k 31. 12. 2015 činí 735,8 mil. Kč, přičemž souhrn splátek jistin za uplynulý rok dosáhl částky 59,6 mil. Kč.

Výsledkem finančního vypořádání rozpočtu města na rok 2015, kdy je posuzován stav peněžních prostředků s již rozpočtově blokovanými prostředky, je přebytek volných zdrojů města v částce 256 mil. Kč. V návrhu usnesení jsou tyto finanční zdroje určeny k navýšení souhrnné rozpočtové rezervy města roku 2016. Použití souhrnné rozpočtové rezervy pro rok 2016 bude, v souladu s rozpočtovými pravidly, předmětem samostatného projednání v radě či zastupitelstvu, dle kompetencí k rozpočtovým změnám, a to v rámci rozhodnutí o zařazení nových rozpočtových akcí a jejich financování.

Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2015 patřila dokončená rekonstrukce Bílé věže (22,7 mil. Kč), rekonstrukce Infocentra (47,7 mil. Kč), výstavba MŠ Svobodné dvory (9,2 mil. Kč) a rekonstruován byl most Malého Labského náhonu (10,3 mil. Kč). Také byla zahájená nejvýznamnější akce rozpočtu 2015 a 2016 a to výstavba okružní křižovatky Koruna, s předpokládaným rozpočtem 152 mil. Kč, kdy z této částky bylo v roce 2015 proinvestováno bezmála 42 mil. Kč.              

Obr__zek1.jpg

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty