SborníkPříspěvek do sborníku

Pokyny pro autory

 

Východočeské listy historické (VLH) vycházejí jednou ročně. Redakce přijímá pouze původní práce, které vznikly v badatelské dílně autora. Práce mohou být psány česky, slovensky a polsky. Studie a materiálové stati (včetně edic dokumentů a vzpomínek) mohou být maximálně do 40 stran, recenze v rozsahu 4–10 stran, příspěvky do oddílu Z biografického lexikonu mohou mít nejvýše 1 stranu. 

 

Pokyny pro úpravu rukopisu:

 

1. Rukopis napsaný na počítači zašlete redakci VLH v jednom výtisku a na označeném CD/DVD nebo zašlete elektronicky na výkonného redaktora PhDr. Tomáše Hradeckého (tomas.hradecky@uhk_cz). Pište ve Wordu, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.

2. K textu studie přiložte resumé (rozsah max. 1 800 znaků – 1 strana), abstrakt (do 600 znaků) a klíčová slova (5–7 slov), to vše v českém jazyce. K textu materiálové stati přiložte abstrakt (rozsah max. 600 znaků) a klíčová slova. Ke studii, materiálové stati a recenzi je třeba připojit krátký medailonek autora (rok narození, současné zaměstnání, odborná specializace, význačné dílo – max. 400 znaků).

3. Pro zvýraznění slov nebo pasáží v textu je možné:

Použít kurzívu pro citáty; tučné písmo pro názvy dílčích částí práce nebo vybrané části textu; případně prostrkání nebo petit (s využitím obvyklých korektorských značek). Zásadně nepoužívejte podtrhávání.

4. Poznámkový aparát připojte na stranách pod čarou, jak umožňuje Word: přes příkazy vložit, poznámka pod čarou, značení automaticky. V textu pište horní index za interpunkční znaménka.

5. Literaturu a edice citujte podle následujících zásad:

 • Monografie: Jméno autora (v pořadí osobní jméno v plném znění, iniciálou až v dalších citacích, PŘÍJMENÍ, jméno příp. spoluautorů oddělit pomlčkou), název knihy (kurzivou), místo a rok vydání (příp. nakladatel před rok vydání), údaje o stranách (celkový počet, konkrétní strana nebo rozmezí stran). Srov. Josef ŠUSTA, Úvahy o všeobecných dějinách, Praha 1999, s. 134.
 • Studie publikovaná v periodiku: Autor stati/spoluautoři (viz monografie), název studie kurzivou, název periodika (v závorce zkratku používanou u dalších odkazů na dané periodikum), údaje o ročníku (svazku), roku vydání a stranách. Srov. Jiří MAREK, Historie mezi teorií a praxí, Český časopis historický (dále jen ČČH) 96, 1998, s. 792.
 • Studie publikovaná v příležitostném sborníku: Autor stati/spoluautoři (viz monografie), název studie kurzivou, in: název sborníku, (ed./edd.), jméno editora/editorů sborníku, pokud je uváděno, místo a rok vydání (příp. nakladatel před rok vydání), údaje o stranách. Srov. Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Vývoj zbroje a válečného uměnívýznamné bitvy na Moravě, in: Středověká Morava, ed. Z. Měřínský, Brno 1999, zvláště s. 100-102 nebo Josef PETRÁŇ – Eduard MAUR, František Kutnar a univerzita Karlova, in: Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti, Semily 1998, s. 148.
 • Edice: Při citaci edice se přihlíží pokud možno k výše uvedeným zásadám. Je-li obvyklé citovat nejprve nebo pouze název edice, uvést při první citaci plný název edice, a to verzálkami. Ve jméně editora za názvem edice použijte u křestního jména pouze první písmeno, příjmení napište normálním písmem, např. CODEX DlPLOMATICUS ET EPISTOLARIS REGNI BOHEMIAE V/3, edd. J. Šebánek et S. Dušková, Praha 1982, č. 1570, s. 363. V opačném případě, je-li uváděno nejprve jméno autora/autorů edice, postupuje se jako u monografie. Za jménem autora/autorů je v závorce uvedeno (ed./edd.). Pro názornost srov. Antonín BENČÍK – Jaromír NAVRÁTIL – Jan PAULÍK (edd.), Vojenské otázky československé reformy 1967–1970. Ediční řada Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970, 6. díl, 1. svazek: Vojenská varianta řešení čs. krize (1967–1968), Praha-Brno, ÚSD – Doplněk 1996.
 • Archivní prameny: Oficiální název archivu (v závorce zkrácený název používaný u dalších citací), archivní fond a další nezbytné identifikač ní údaje. Srov. Státní okresní archiv v Hradci Králové (dále jen SOkA Hradec Králové), f. Archiv města Hradec Králové, inv. č. 1776, č.j. 1708, kart. 361.
 • Zkrácené citace se používá při opakování literatury i archívních pramenů. Uvést nejprve citaci nezkrácenou, poté zkracovat osobní jméno autora/autorů na iniciálu a název monografie i studie po první podstatné jméno, ukončit třemi tečkami a čárkou; zachovat kurzívu v názvu. Např. J. PETRÁŇ – E. MAUR, František Kutnar…, s. 149.
 • V citování je třeba důsledně používat odkaz srov., nikoliv viz. 
 • Při bezprostředním následném opakování téhož odkazu (na stejnou práci) je použito slovo tamtéž (v kurzivě). Při následném citování další práce téhož autora je použito slovo TÝŽ (kapitálkami).

6. Záznam literatury pro recenzi, anotaci apod. dle následujících příkladů:

 • Monografie nebo celý neperiodický sborník. Jitka GRUNTOVÁ, Oskar Schindler: legenda a fakta, Brno, Barrister a Principal 1997, 158 s.; Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví, Praha, Památník národního písemnictví 1992, 302 s. + obrazové přílohy.
 • Celé periodikum: Pomezí Čech a Moravy. Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy, sv. I, 1997, vyd. Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, 276 s.

7. V případě připojených obrazových příloh je třeba předat obrazovou dokumentaci redakci v jednom výtisku společně s verzí naskenovanou na označeném elektronickém médiu (ne disketa). Přílohy je nutné opatřit seznamem popisek s uvedením zdroje.

8. Příspěvek zasílejte na adresu: Historický ústav Filozofické fakulty, redakce Východočeských listů historických, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové 500 03. Obálku označte vlevo dole výraznou zkratkou Příspěvek pro VLH. V průvodním dopise uveďte bydliště autora, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 

Pokyny pro dodání obrazových podkladů:

 

 • Obrázky (fotografie, plány apod.) v elektronické podobě dodávat v souborech jpg nebo tiff. Velikost dodaného obrázku musí být stejná (nebo větší) jako výsledná reprodukce v brožuře při rozlišení 300 dpi (šířka sazebního obrazce sborníku je 125 mm, výška 186 mm). Digitální fotografie dodat v originálních souborech bez úprav.

 

Pokyny pro psaní textu:

 

 • První řádek odstavce neodsazovat mezerníkem ani tabelátorem – pokud je třeba odsadit, pak toto nastavit v programu (Word): FORMÁT – ODSTAVEC – ODSAZENÍ – SPECIÁLNÍ
 • Pozor na psaní a použití SPOJOVNÍKŮ (-) a POMLČEK (–)!
 • Spojovník je podstatně kratší než pomlčka.

Okolo spojovníku se mezery nedělají nikdy a používá se při:

– připojení spojky -li (např. můžeš-li)

– spojení jmen (např. Rakousko-Uhersko)

– slučovacím spojení (např. propan-butan)

– upřesnění místa (např. Praha-Vysočany)

– adjektivních složeninách (např. modro-bílý)

– rozdělování slov

 • Pomlčka

– klávesová zkratka Alt + 0150

– můžeme-li dosadit místo pomlčky jakékoli slovo (až, do, versus, apod.), nejsou okolo ní 

   mezery (např. 1950–1960, 7–9 dní, otevřeno 8–12 h)

– v ostatních případech okolo pomlčky mezery jsou

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty