Provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv od ledna s novými pravidly

Ilustrační foto Stále platí, že každý vlastník nemovitosti si musí počínat tak, aby při provozu komína, kouřovodu (spalinové cesty) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady.

Dnem 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které novelizuje vyhlášku č. 111 z roku 1981 do nynějšího pokroku technologií v tomto oboru. Nejedná se tedy o nic převratného. Dle § 2 a § 3 tohoto nařízení vlády kontrolu a čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího provozu, lhůty vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty a lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Do výkonu spotřebiče 50 kW viz následující tabulka:

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

do 50kW

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Čištění spalinové cesty

3x

2x

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

1x

Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

1x

Toto je třeba provádět také vždy před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě revizí spalinové cesty. Tuto revizi provádí kominík s oprávněním revize popř. další oprávnění specialisté.  Seznam kominíků je na webových stránkách Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz. Tam najdete bližší podrobnosti k tématu komínů a jejich čištění.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty