Obnova alejí Husova a Zámeček začíná

Ilustrační foto [22. říjen 2013]  Technické služby se začátkem října pustí do obnovy alejí v ulicích Husova a Zámeček na Novém Hradci Králové. Obnova stromořadí je dána zdravotním stavem stromů a je povolena odborem životního prostředí, včetně vydání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Kvůli jejich přítomnosti budou práce provedeny jinak, čtyři stromy nebudou vykáceny celé, ale na místě zůstanou torza kmenů, která poskytnou útočiště chráněným druhům hmyzu. V první etapě technické služby pokácí 72 stromů, které následně nahradí 70 mladými jedinci. V místě se rovněž počítá s výstavbou chodníku a parkovacích míst.

Technické služby se začátkem října pustí do obnovy alejí v ulicích Husova a Zámeček na Novém Hradci Králové. Obnova stromořadí je dána zdravotním stavem stromů a je povolena odborem životního prostředí, včetně vydání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Kvůli jejich přítomnosti budou práce provedeny jinak, čtyři stromy nebudou vykáceny celé, ale na místě zůstanou torza kmenů, která poskytnou útočiště chráněným druhům hmyzu. V první etapě technické služby pokácí 72 stromů, které následně nahradí 70 mladými jedinci. V místě se rovněž počítá s výstavbou chodníku a parkovacích míst.

Návrh řešení

Postup obnovy aleje je dán především  zdravotním stavem stromů, na kterých se výrazně odrážejí zhoršené městské podmínky. Návrh obnovy aleje byl zpracován komplexně včetně vybudování nového chodníku a parkovacích ploch. Protože požadavkem zadavatele i správce zeleně bylo, že v úsecích aleje, kde budou postaveny nové chodníky a parkovací plochy, musí být stávající stromy nahrazeny novou výsadbou, je obnova aleje rozdělena do tří etap.

I.etapa obnovy  zahrnuje východní část ulice Husova s oboustrannou zástavbou rodinných domů. Přednostně byly k obnově vybrány úseky s neperspektivní stromy (s životností do 5 let). Snahou bylo také vytipovat úseky střídavě na obou stranách ulice tak, aby nedošlo k jednorázovému kácení v celé části ulice. Na severní straně ulice Husova tak byly vytipovány tři úseky  délky 70, 50 a 30 metrů, na jižní straně ulice jeden úsek délky 40 m, kde budou stávající lípy pokáceny a nahrazeny novou výsadbou.            

Dalším úsekem navrženým k obnově v I. etapě je severní strana stromořadí v ulici Husova mezi ulicí Hlavní a okrajem fotbalového hřiště. Důvodem obnovy je zhoršený stav stromů zde rostoucích. Do první etapy je také zahrnuta obnova stromů podél severní strany ulice Zámeček – od začátku zástavby až k vodojemu. Kromě několika starých dožívajících lip zde budou novými výsadbami nahrazeny hlavně mladé nevratně poškozené výsadby lip. Součástí první etapy budou i dosadby do mezer v severní linii lip ve střední části aleje.         

Celkem je v první etapě navrženo ke kácení 72 stromů, vysazeno bude 70 stromů.

 

Kácení dřevin - I. etapa

Protože jsou stromy rostoucí v ulici Husova a Zámeček pravidelně ošetřovány a jejich zdravotní stav je průběžně kontrolován, nejsou v současnosti v aleji žádné suché nebo havarijní dřeviny. Rozsah kácení v I. etapě vychází ze Studie revitalizace ulic Husova a Zámeček. Na základě  dendrologického průzkumu, při kterém byly vyhodnoceny zdravotní stav, vitalita, provozní bezpečnost a perspektiva dřevin, bylo ke kácení v I. etapě určeno 72 dřevin, z toho 43 stromů s obvodem nad 80 cm. Ke kácení byly navrženy především dřeviny neperspektivní, poškozené a ve zhoršeném zdravotním stavu. Seznam dřevin ke kácení je uveden v tabulkové části v tabulce č. 2 a ve výkresu č. 2 "Návrh kácení I. etapa".

Kácení bude provedeno mimo vegetační období. Stromy budou káceny po částech a postupně tak, aby nedošlo k poškození budov, nadzemních sítí technické vybavenosti a ponechaných stromů. Protože pokácené stromy budou nahrazeny novými výsadbami, je nutné pařezy odstranit vyfrézováním.

 

Nové výsadby

Návrh nových výsadeb vychází ze Studie revitalizace ulic Husova a Zámeček. Rozmístění výsadeb respektuje stávající spon výsadeb i proto, že obnova aleje bude probíhat průběžně po jednotlivých etapách a rytmus řazení stromů je třeba v co největší míře respektovat. Další limitující faktor rozmístění výsadeb představují sítě technického vybavení a rozhledové trojúhelníky při ústí bočních ulic. Tyto jmenované faktory mají hlavní podíl na faktu, že počet nově vysazovaných stromů je nižší než počet stromů kácených.

Pro obnovu aleje byly zvoleny dva druhy stromů. Střední část aleje, která je viditelná z dálkových pohledů a tvoří důležitý zelený horizont města,  bude obnovována opět z lip. Kromě  lípy srdčité, která bude dosazována jen do části u vyhlídky nad Rozárkou (kde nejsou chodníky a na alej navazují rozlehlé travnaté plochy), budou použity městskému prostředí odolnější kultivary lípy srdčité (Tilia cordata ´Greenspire´).

Ve východní části ulice Husova je navrženo použít pro obnovu stromořadí javor babyku  (Acer campestre), který svými vlastnostmi (vzrůstem i nároky na vnější prostředí) lépe vyhovuje oboustrannou zástavbou vymezenému prostoru. Podél severní strany ulice, kde je travnatý pás širší, bude použit základní druh babyky, na jižní straně ulice bude použit kultivar s užší korunou (Acer campestre  ´Elegant´). Tento kultivar javoru bude zopakován do výsadeb v západní části řešeného území v ulici Zámeček.

Prováděné úpravy musí splňovat ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání.

 

Výsadba stromů

Navržený sortiment dřevin respektuje přírodní podmínky lokality, ale zohledňuje také antropogenní charakter stanoviště a prostorové podmínky uličního prostoru.

Navržený rostlinný materiál:

číslo

Český název

Latinský název

Obvod kmene (výška )

I. etapa počet

1

javor babyka

Acer campestre

16-18 s balem

16

2

javor babyka

Acer campestre ´Elegant´

16-18 s balem

35

3

lípa srdčitá

Tilia cordata

16-18 s balem

12

4

lípa srdčitá

Tilia cordata ´Greenspire´

16-18 s balem

7

celkem

70

Celkem bude při obnově aleje v I. etapě vysazeno 70 stromů.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty