Město nabízí další byty v programu startovacího bydlení

Startovací byty, Hradec Králové Odbor správy majetku města vypisuje výběrové řízení na pronájem bytových jednotek postavených v programu startovacího bydlení v lokalitě Třebeš (za Terronicem, u Duranu) ulice Ve Stromovce čp. 718, 719, (72 bytových jednotek), Svatojánská ulice 682 (jedna bytová jednotka), v lokalitě Malšovice, ulice Rybova 1900 (čtyři bytové jednotky).

Ve výběrovém řízení jsou nabízeny: bytové jednotky o velikosti 1 + kk (19 jednotek),  bytové jednotky o velikosti 2 + kk (58 jednotek). Nájemné je stanoveno ve výši 21 Kč/m2 měsíčně, dále bude hrazen poplatek za služby spojené s užíváním bytu.
Zájemci, kteří ke dni podání žádosti do výběrového řízení nedosáhli věku 32 let (v případě manželů nebo registrovaných partnerů musí podmínku věku splňovat oba žadatelé) se mohou výběrového řízení zúčastnit podáním žádosti na předepsaném formuláři, který je k dispozici na odboru správy majetku města, nebo na jeho webových stránkách www.hradeckralove.org - odbor správy majetku města - oddělení správy nebytových prostor a veřejných statků (a bytů) - úsek správy bytů - výběrová řízení. Žádosti jsou přijímány v zalepené obálce označené jménem a příjmením žadatele a heslem VŘ - startovací bydlení v termínu od 22. 11. do 8. 12. 2010 na podatelně Magistrátu města Hradec Králové, v ulici Československé armády čp. 408 v Hradci Králové. Součástí žádosti je potvrzení o hrubém příjmu žadatele, který musí být pro toto výběrové řízení ve výši minimálně 16 459 Kč a potvrzení o úhradě jednorázového nevratného poplatku ve výši 1 200 Kč (částka je uvedena včetně DPH 20 %).
Každý uchazeč může podat pouze jednu žádost. Příjmy žadatelů se nesčítají, do příjmu se nezapočítávají sociální dávky a podpory všech typů. Žadatelé, kteří budou splňovat podmínky pravidel, budou obesláni za účelem účasti při losování na kontaktní adresu uvedenou v žádosti. Losování proběhne za účasti notáře.
Výběrové řízení se uskuteční podle Směrnice Rady města Hradec Králové č. 6/2008 ze dne 6. 5. 2008 o nakládání s nemovitým majetkem města Hradec Králové a pravidel pro pronájmy obecních bytů v platném znění. Upozorňujeme všechny uchazeče tohoto výběrového řízení, že nájemní smlouvy budou uzavírány a byty obsazovány nejdříve poté, až bude proveden vklad vlastnického práva k bytům ve prospěch statutárního města Hradec Králové.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty