Lék na šikanu a jiné školní neduhy

Ilustrační foto Recept na nezdravou atmosféru v řadách školáků a předškoláků našel Hradec Králové v prostorách Základní školy Sever, kde za pomoci města vzniklo nové zázemí pro pedagogicko-poradenské pracoviště. To si klade za cíl řešit jakákoliv rizika či prvky nezdravého klimatu mezi dětmi nebo mezi dětmi a pedagogy. Zkušení speciální pedagogové a psycholog začali od ledna touto formou pomáhat základním a mateřským školám zřizovaným městem.

„Město vyšlo vstříc pedagogům i rodičům a zrekonstruovalo vhodné prostory v ZŠ Sever pro účely diagnostiky sociálních vztahů mezi žáky a klimatu v třídních kolektivech. Tým lidí poskytuje služby všem základním školám v Hradci Králové. Svou činností toto pracoviště přímo navazuje na osvědčený a žádaný projekt Bezpečná třída,“ říká vedoucí odboru školství magistrátu Alena Synková.

Do aktivní spolupráce je od ledna zapojeno už devět hradeckých škol a deset školáků v individuálním režimu. V plánu jsou i metodická setkání pro učitele a prezentace ve školách. Činnost pracovníků tohoto školního poradenského pracoviště probíhá buď přímo ve třídách jednotlivých škol při práci s třídním kolektivem, nebo jde o individuální práci mimo třídní kolektiv. Upozornění na rizika i např. v podobě šikany přichází buď od pedagogů, kteří ve třídách působí, nebo od rodičů, jež vnímají neklid dítěte a případné změny v chování.

„Málokdy přijde s problémem sám školák, brání mu v tom obava promluvit před cizími, byť odbornými, pracovníky. Pokud se dítě přihlásí samo, kontaktujeme jeho zákonného zástupce a komunikujeme s ním,“ vysvětluje speciální pedagožka Michaela Čermáková. Podle jejích slov je v této formě pomoci výhoda ve znalosti konkrétního školního prostředí, v němž se dítě denně nachází, a následná péče o školáka s ohledem na zjištěné skutečnosti.

„Úzká vazba na magistrátní orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se nabízí. Mnohdy totiž právě prostřednictvím pracovníků zajišťujících sociálně právní ochranu dětí získáváme první signály o tíživé situaci našich dětských klientů, která může mít bez aktivního řešení např. i díky kvalitní práci kolegů z nového poradenského pracoviště Mozaika velmi vážné následky,“ dodává Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

 

Co je OSPOD? Především snaha hájit zájmy a blaho dětí, a to prostřednictvím ochrany práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrany oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku, působení směřujícího k obnovení narušených funkcí rodiny

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti (jde o nezletilé děti),

  • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;
  • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
  • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
  • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
  • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
  • pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Více informací naleznete zde: http://www.hradeckralove.org/urad/socialne-pravni-ochrana-deti

Kvalitní poskytování služeb pro školy včetně individuální práce s klienty, příslušnou administrativní práci včetně archivace spisů s bezpečně uloženými citlivými daty o klientech,  se podařilo  městu vybudovat ve spolupráci s ředitelstvím Základní školy Sever zázemí  pro pracoviště, které bude  poskytovat  služby odborníků – psychologa a dvou speciálních pedagogů - v těchto oblastech:

1.  Diagnostika sociálních vztahů mezi žáky a klimatu v třídních kolektivech s cílem mapovat velikost rizik vzniku nebo existenci závažných poruch ve vztazích mezi žáky (případy školního šikanování, apod.)

2.  V indikovaných případech realizace přímé terapeutické intervence do vztahů mezi žáky s cílem aktivovat ozdravný potenciál skupiny, který přispívá k navození žádoucích příznivých změn ve vztazích mezi žáky.

3.  V případech kdy není možné pracovat terapeutickými prostředky pracoviště, navrhuje školám jiné účinné postupy, které jsou v kompetenci školy samotné nebo dalších spolupracujících subjektů (např. OSPOD, Policie ČR, apod.).

4.  Diagnostika vztahů mezi žáky a učiteli v situaci, kdy se projeví riziko, že tyto vztahy nepříznivě ovlivňují celkové klima třídy. Může jít např. o případy šikany ze strany učitele směrem k žákům nebo naopak ze strany žáků směrem k učiteli. Na základě zjištěných výsledků pracoviště poskytuje poradenskou, metodickou pomoc, příp. krizovou intervenci pedagogům.

5.  Individuální psychologickou a speciálně-pedagogickou diagnostiku dětí, jejíž potřebnost vyplývá z práce se třídou (např. u tzv. agresorů nebo obětí). Tato diagnostika má za cíl upřesnit příčiny vzniku rizikového chování (např. v souvislosti s rodinným prostředím dítěte) a doporučit další postup.

6.  V případě kapacitních možností realizuje individuální poradenskou a terapeutickou péči dětem (tzv. obětem nebo agresorům) v přímé návaznosti na předchozí práci s třídním kolektivem.

7.  V případě kapacitních možností otevření metodicky a zážitkově zaměřené skupiny pro zájemce z řad pedagogů, kteří by měli zájem si osvojit metodiku komunitní práce s třídním kolektivem, která mj. umožňuje účinně předcházet vzniku závažných poruch vztahů mezi žáky a vytváří celkově příznivé motivující pracovní prostředí ve třídě.

Tato pracovní skupina také nabízí  rodičům dětí předškolního věku od 3 do 6 let konzultaci, pokud se ocitnou v situaci kdy :

1.  se dítě snaží nepřiměřeně prosazovat a získat dominantní vliv ve své rodině nebo mezi ostatními dětmi

2.  se zdá, že se dítě v nějaké oblasti svého vývoje opožďuje

3.  se dítě hůře zapojuje mezi vrstevníky, je pasivní nebo úzkostné

4.  dítě je nesoustředěné, neklidné a snaha rodičů dítě ovlivnit se míjí účinkem

5.  náhle a výrazně se změní chování dítěte a rodič neví příčinu

6.  dítě, které nastoupí do MŠ si nemůže v novém sociálním prostředí zvyknout.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty