Informační systém ve vodním hospodářství − aplikace pro občana i projektanta

Informační systém ve vodním hospodářství Pro rozhodování v oblasti vodního hospodářství je třeba mít data a aktuální informace. Jedná se o velké množství dynamických informací, při jejich aplikaci je účelné využít moderních informačních technologií. Město Hradec Králové proto v roce 2008 vyhlásilo veřejnou soutěž na zpracovatele projektu nazvaného Informační systém ve vodním hospodářství, kterou vyhrála firma Jacobs Consultancy Praha. Dílčí řešení v oblasti posouzení kvality vod zajišťovala subdodavatelsky firma EMPLA AG Hradec Králové, interaktivní grafické rozhraní pro vizualizaci a analýzu dat vytvořila hradecká firma T-MAPY.

„Projekt byl spolufinancován grantem prostřednictvím norského finančního mechanismu. Jeho realizace začala v listopadu 2008 a skončila v prosinci 2010. Rozsahem projekt pokrývá celé území obce s rozšířenou působností Hradec Králové, což představuje zhruba 80 obcí,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Iva Šedivá.

O průběhu prací a příslušných výstupech i možnostech využití byly veřejnost, samospráva i ostatní zástupci odborů magistrátu průběžně informovány formou workshopů během zpracovávání projektu, informace dostávali starostové obcí na každoročních setkáních a elektronickou poštou šly informace na jednotlivé obecní úřady. Veřejnost dostávala informace v tisku. Informováni byli rovněž odborníci a představitelé firem, kteří ve své činnosti s informacemi z vodního hospodářství přicházejí do styku nebo by mohli využít různé výstupy projektu, například projektanti a odborné firmy, třeba Povodí Labe nebo Český hydrometeorologický ústav.

„Nyní jsme v možnostech veřejného využití projektu postoupili dále. Během března až června letošního roku byly zpřístupněny aplikace umožňující využít systém jak z vnějšku přes internetové stránky města, tak přes intranet magistrátu pro další odpovídající odbory města - stavební, odbor hlavního architekta, krizové řízení či technické služby. Míra možnosti využití i přístupu k aplikacím je různá,“ doplnila Iva Šedivá.

Jak má postupovat veřejnost? Přístupem přes stránku www.hradeckralove. org přes odkaz na mapy dojít k avizovanému odkazu Informační systém ve vodním hospodářství. Dále v účelových vrstvách MMHK je možno se dostat k okruhům dat, která jsou v souhrnné podobě sumarizována s popisem v legendě.

Přes informace je možno získat znalosti o vodních tocích v určených místech, o útvarech podzemních i povrchových vod. Je možno získat přehled o záplavových územích pětileté, dvacetileté a stoleté vody, místa aktivní zóny záplavy, kde vodní zákon zakazuje stavět. Zobrazí se měrné profily, v sekci vodohospodářský, hydrotechnický stav se zobrazí vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod, opuštěné kanalizace na území obce s rozšířenou působností Hradec Králové. Stejně tak je možné získat informace o zařízeních protipovodňové ochrany, třeba poldrech, o dobývacích prostorech, tedy písnících, cestou přes geologické vrstvy.

Tyto odborné informační vrstvy se zobrazují na kartografickém podkladě, který tvoří základní mapa 1:10 000, ortofotomapa a vždy aktuální katastrální mapa. Tyto možnosti jsou pro veřejnost nadstandardní. Přejeme proto všem, kterým informace tohoto typu mohou posloužit, aby tomu opravdu tak bylo. Pokud byste s praktickým výše popsaným užitím měli problém, nebo byste potřebovali něco vysvětlit či nějakou další informaci získat, obraťte se prosím s odborným dotazem z problematiky vody na Ladislava Tluku: ladislav. tluka@mmhk_cz. S případným dotazem na IT záležitosti na Pavla Struhu: pavel.struha@mmhk_cz.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty