Informace pro poplatníky daně z nemovitostí od roku 2011

Ilustrační foto formuláře Poplatník je povinen přiznat daň do 31. ledna 2011 v případě, došlo-li ve srovnání s rokem 2010 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně.

Těmito rozhodnými okolnostmi mohou být např. změna druhu pozemku, výměry pozemku, výměry stavby, přístavbě dalšího nadzemního podlaží, změna druhu stavby, apod. Nebo došlo-li ke změně v osobě poplatníka (nabytí nemovitosti kupní smlouvou, darovací smlouvou, dědictvím, dražbou, rozhodnutím soudu, směnnou smlouvou, vypořádáním podílového spoluvlastnictví apod.). Obdobně pokud přestala být fyzická nebo právnická osoba poplatníkem daně je povinna tuto skutečnost oznámit správci daně do 31. ledna 2011. Rovněž tak, pokud dojde ke změně ostatních údajů uvedených v daňovém přiznání (zejména např. adresy pro doručování) je poplatník povinen tyto změny oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastaly.

V roce 2011 nedochází ve srovnání s rokem 2010 ke změnám sazeb daně či koeficientů, výše daně se tak nezmění.

Nově je možno od roku 2011 podat daňové přiznání pouze za své vlastní spoluvlastnické podíly na stavbách.

Závěrem upozorňujeme na zásadní změnu vyplývající z nového daňového řádu účinného od 1. 1. 2011. Nepodá-li poplatník daňové přiznání, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě (31. 1. 2011) a toto zpoždění bude delší než 5 pracovních dnů, musí mu správce daně uložit pokutu ve výši 0,05% stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5% stanovené daně. Pokud by tato částka byla nižší než 500 Kč, činí výše pokuty za opožděné přiznání daně 500 Kč. Daňový řád neumožňuje tuto pokutu prominout. Vzhledem k této skutečnosti vyzýváme všechny poplatníky daně aby přišli včas a řádně splnili povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí.

Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz.
Bližší informace obdržíte na příslušném finančním úřadě.


Finanční úřad v Hradci Králové:

Název úřadu: Finanční úřad v Hradci Králové
Adresa: U Koruny 1632/1
502 00 Hradec Králové
Telefon: 495 852 111
Fax: 495 852 398
E-mail: podatelna@hrk_hk_ds_mfcr_cz

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty