II. kolo výběrového dotačního řízení sociální služby a prevence kriminality pro rok 2011

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové vyhlašuje II. kolo výběrového dotačního řízení na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Hradec Králové fyzickým a právnickým osobám na veřejně prospěšné projekty v oblasti sociálních služeb a prevence kriminality realizované v roce 2011.

Cílem finanční podpory je rozvoj a zkvalitnění sítě sociálních služeb především s dlouhodobým charakterem činnosti a s celoročním provozem a v menší míře podpora jednorázových projektů.

Podporovány budou projekty zaměřené zejména na:

  • sociální služby pro seniory, zdravotně postižené a osoby ve složitých životních situacích
  • prevenci kriminality a jiné společensky nežádoucí jevy

Podmínky výběrového dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu města je poskytována na základě příslušné žádosti předložené v závazné formě, na předepsaném formuláři, se všemi požadovanými přílohami a v příslušném termínu. Projekt musí být realizován v roce 2011 a na každý projekt se podává jedna samostatná žádost.

Formulář žádosti je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města Hradec Králové, Československé armády č. 408, Hradec Králové, PSČ 502 00 a na internetové adrese:  http://www.hradeckralove.org/urad/formulare-sz

Do dotačního řízení se zařazují žádosti podané nejpozději 15. dubna 2011 na podatelně magistrátu města, nebo žádosti předané tentýž den k přepravě držiteli poštovní licence. Na žádosti podané po stanoveném termínu nebude brán zřetel.

Žádost na předepsaném formuláři předávejte v jednom vyhotovení nejlépe osobně na podatelnu Magistrátu města Hradec Králové - odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové a v elektronické podobě stejné žádosti zasílejte e-mailem na adresy:

jana.polednova@mmhk_cz    (projekty v oblasti sociálních služeb)

jiri.kotala@mmhk_cz         (projekty v oblasti prevence kriminality)

Mgr. Marek Šimůnek
ředitel úřadu pro grantovou politiku města

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty