Hradec Králové je opět obcí přátelskou rodině

Obec přátelská rodině [12. březen 2013]  První místo v pátém ročníku celostátní soutěže Obec přátelská rodině obsadil spolu s jihočeskou metropolí i Hradec Králové. Na vrchol žebříčku si Hradec sáhnul už v roce 2009, avšak letošní vítězství bylo postaveno na zcela jiných soutěžních podmínkách. Přesto se Hradci podařilo opět uspět a do rozpočtu si připsat díky vítězství i částku jeden milion korun. Slavnostního vyhlášení, které se uskutečnilo v Praze dnes, se za město zúčastnila náměstkyně primátora Anna Maclová.

Hradec Králové věnuje dlouhodobě pozornost rodině a dobrému prorodinnému klimatu, což se promítlo v ocenění, které město za své počiny obdrželo. V roce 2009 získalo cenu Obec přátelská rodině, o rok později se stalo městem s nejlepší kvalitou života a rok poté byl Hradec Králové městem s vynikající sociální situací. Nejčerstvější je právě vítězství v soutěži Obec přátelská rodině, kterou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí s dalšími významnými subjekty.

„Opatření podporující rodiny jsou obsažena v různých rozvojových dokumentech, zejména v aktuálním komunitním plánu sociálních a navazujících služeb a ve strategickém plánu rozvoje města. Tyto dokumenty však nejsou zaměřeny primárně na podporu rodin, které stojí dlouhodobě v centru pozornosti města a zasluhují si systematický a komplexní přístup. Pojetí prorodinné politiky vychází ze závěrů Národní koncepce rodinné politiky vydané MPSV ČR v roce 2005 a Národní strategie ochrany práv dětí schválené Vládou ČR v roce 2012. Zároveň je vnímána jako navazující materiál Koncepce rodinné politiky Královehradeckého kraje 2012 – 2016 a 3. plánu sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro období 2010 – 2012,“ vysvětluje vedoucí sociálního odboru magistrátu Marek Šimůnek. Dodává, že základním strategickým dokumentem na podporu prorodinných aktivit je však Koncepce prorodinné politiky města Hradce Králové pro období 2013 – 2015, kterou vloni v září schválilo zastupitelstvo města.

„Dalšími aktivitami hodláme posílit soudržnost rodin a jejich stabilizaci v Hradci Králové. Rádi bychom posilovali i nadále mezigenerační dialog, vytvářeli další možnosti pro volnočasové aktivity celých rodin. Nápadů máme celou řadu. Jsme rádi, že díky vítězství v této soutěži získáme na realizaci alespoň některých potřebné finance,“ dodala Anna Maclová, náměstkyně primátora. Město hodlá propagovat úspěšné královéhradecké rodiny, které mohou být příkladem ostatním obyvatelům města. „Zřizujeme městské jesle, podporujeme širokou síť sociálních služeb, disponujeme otevřenými hřišti pro veřejnost. Zajišťujeme vítání nových občánků města a další aktivity podporující královéhradecké rodiny v nejrůznějších oblastech. Například v sociální, školské, kulturní, ale i sportovní. Snažíme se podporovat i počítačovou gramotnost seniorů,“ uvádí výčet několika namátkových příkladů aktivity města Anna Maclová, která dnes převzala z rukou ministryně sociálních věcí Ludmily Müllerové významné ocenění.

Více informací lze k soutěži získat na www.obecpratelskarodine.cz

Obec přátelská rodině - 1. místo

Obec přátelská rodině - 1. místo

Obec přátelská rodině - 1. místo

Obec přátelská rodině - 1. místo

KONCEPCE PRORODINNÉ POLITIKY MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ PRO OBDOBÍ 2013 – 2015

Hradec Králové věnuje dlouhodobě pozornost rodině a vytváření podmínek pro udržování pozitivního prorodinného klimatu, jehož existence je podmíněna průběžnou aktivizací rodin a podporou angažované občanské společnosti. Za svůj dosavadní přístup k řešení otázek prorodinné politiky již město obdrželo řadu ocenění (např. Obec přátelská rodině 2009, Město s nejlepší kvalitou života 2010, Město s vynikající sociální situací 2011). Hradec Králové vnímá propojenost soukromého života s vývojem obce, státu a trhu a současně též skutečnost, že ne vždy je tento vztah rovnocenný. Za nezbytné lze proto považovat vytvoření nástrojů, které budou podporovat autonomii a právo na soukromý život a zároveň přispějí k rozvoji prorodinného klimatu ve městě. Opatření podporující rodiny jsou obsažena v různých rozvojových dokumentech, zejména v aktuálním komunitním plánu sociálních a navazujících služeb a ve strategickém plánu rozvoje města; daná opatření však nejsou zaměřena primárně na podporu rodin, které stojí dlouhodobě v centru pozornosti města a zasluhují si systematický a komplexní přístup. Koncepce prorodinné politiky vychází ze závěrů Národní koncepce rodinné politiky vydané MPSV ČR v roce 2005 a Národní strategie ochrany práv dětí schválené Vládou ČR v roce 2012. Zároveň je vnímána jako navazující materiál Koncepce rodinné politiky Královehradeckého kraje 2012 – 2016 a 3. plánu sociálních a souvisejících služeb města Hradec Králové pro období 2010 – 2012.

Dokument definují tyto principy:
a) multiresortní spolupráce (systémová rodinná politika stojí na součinnosti orgánů státní správy a samosprávy, hospodářské sféry, neziskového sektoru a vzdělávacích institucí, témata se prolínají všemi oblastmi veřejné politiky),
b) subsidiarita (rodina je vnímána jako celek, je podporována na komunitní úrovni bez narušení vlastní autonomie),
c) svobodná volba (každá rodina má právo se svobodně rozhodnout např. v oblasti péče o děti, seniory aj.).

Jde o horizontální materiál, který odráží ostatní rozvojové dokumenty města. Koordinaci prorodinné politiky města Hradce Králové zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví a dále pracovní skupina náměstka primátora pro oblast školství, sociálních věcí a zdravotnictví.

Pro potřeby naplňování dané koncepce vnímá město Hradec Králové rodinu jako „rodiče s dítětem v jakémkoliv svazku“, chápe ji ve smyslu Všeobecné deklarace lidských práv jako přirozenou a základní jednotku společnosti, která má právo na ochranu a podporu, a považuje realizaci prorodinné politiky jako jeden ze svých dlouhodobých strategických cílů. Nosným prvkem koncepce se stává monitoring prostředí, ve kterém rodiny žijí, a aktivní ovlivňování směřující ke zvýšení kompetence rodin pro vlastní rozhodování ve věci své prosperity, a to jak v oblasti soukromé, tak i profesní. Dílčí cíle prorodinné politiky města Hradce Králové jsou obsaženy v oblastech:

• rodina a bydlení,
• rodina a vzdělávání,
• rodina a zaměstnání,
• rodina a zdravotní a sociální péče,
• rodina a volný čas,
• institucionální zakotvení prorodinné politiky města.

Daný materiál byl projednán v rámci procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb a schválen Zastupitelstvem města Hradec Králové dne 25. 9. 2012 usnesením č. 970/2012.

I. OBLAST – RODINA A BYDLENÍ

Cíl: Systém dostupného bydlení pro rodiny žijící na území města Hradce Králové je nastaven.

Opatření:
1. zpracovat a realizovat koncepci bydlení a v ní zachovat pevný procentuální počet nájemních bytů ve vlastnictví města,
2. vytvořit a realizovat systém prostupného sociálního bydlení (1. stupeň azylové domy, ubytovny, 2. stupeň podporované bydlení – tréninkové bydlení, 3. stupeň – nájemní bydlení),
3. podporovat rozvoj chráněného bydlení a samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením,
4. podporovat rozvoj bytů zvláštního určení a bytů pro seniory,
5. nabízet dostatek startovacích bytů.

II. OBLAST – RODINA A VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl: Na území města existuje široká nabídka různých forem vzdělávání na všech stupních (předškolní, základní, střední, vysoké, speciální, celoživotní), přičemž probíhá vzájemná efektivní výměna informací mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu.

Opatření:
1. realizovat Záměr rozvoje výchovy a vzdělávání ve školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Hradec Králové na období 2011 – 2015,
2. pro rodiny s malými dětmi vytvářet podmínky pro jejich pracovní zapojení podle jejich potřeb – zajistit dostatečnou kapacitu mateřských škol a reflektovat pracovní dobu rodičů,
3. podporovat rozvoj kvality vztahů mezi učitelem a dětmi (žáky) i mezi dětmi (žáky) navzájem a zajišťovat kvalitativní zlepšování a rozšiřování spolupráce rodiny a školy v zájmu dětí,
4. podporovat školy a školská zařízení v odhalování případných rizikových jevů v třídních kolektivech i v rodině, zajišťovat průběžnou primární prevenci a včasnou intervenci směřující k ochraně dítěte, podporovat  nabídku atraktivních volnočasových aktivit pro děti a mládež, přizpůsobovat služby poskytované školními družinami potřebám rodičů při respektování zájmu dítěte,
5. podporovat kroky vedoucí k optimálnímu zajištění docházky dětí do škol,
6. podporovat vzdělávací kurzy v oblasti rodičovství a souvisejících témat. 

III. OBLAST – RODINA A ZAMĚSTNÁNÍ

Cíl: Město Hradec Králové podporuje slaďování osobního a profesního života, vyvolává diskusi k této problematice a podporuje zaměstnavatele v realizaci prorodinných opatření, podporuje vznik nových pracovních míst s cílem posílit soudržnost rodin v Hradci Králové.

Opatření:
1. udržovat a nadále podporovat prorodinnou personální politiku Magistrátu města Hradec Králové v souladu s prioritami, které jsou koncepčně a periodicky stanovovány v oblasti řízení lidských zdrojů v rámci magistrátu města,
2. podporovat vzdělávání rodičů (i budoucích) v problematice slaďování rodinného a pracovního života s cílem eliminovat ohrožení rodin před ztrátou zaměstnání a sociálním vyloučením jejich členů,
3. zajistit dostatečnou kapacitu jeslí pro děti do tří let,
4. podporovat vznik nových pracovních míst s cílem posílit soudržnost rodin a jejich stabilizaci v Hradci Králové.

IV. OBLAST – RODINA A ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Cíl: Na území města Hradec Králové je nastavena síť sociálních a zdravotních služeb podporujících zdravý životní styl, který vede ke zlepšení kvality života a ke zvýšení pocitu bezpečí rodin.

Opatření:
1. naplňovat cíle a opatření aktuálního komunitního plánu sociálních a navazujících služeb,
2. naplňovat cíle a opatření aktuálního programu prevence kriminality města,
3. podporovat rodiny v rozvoji svépomocných sociálních a zdravotních aktivit,
4. předcházet týrání, zanedbávání a zneužívání dětí,
5. zkvalitňovat bezbariérovou infrastrukturu v rámci města včetně nízkopodlažní městské hromadné dopravy,
6. podporovat informovanost široké veřejnosti o aktuální dostupnosti veřejných prostor na území města (zejména s ohledem na cílovou skupinu osob s různým typem zdravotního postižení) a pokračovat ve zpřístupňování těchto prostor,
7. podporovat osvětovou činnost zaměřenou na zdravý životní styl,
8. spolupracovat s Městskou policií v Hradci Králové a Policií ČR za účelem snížení dopravních úrazů a snížení kriminality včetně podpory preventivních aktivit, které zaručují zvyšování bezpečnosti ve městě.

V. OBLAST – RODINA A VOLNÝ ČAS

Cíl: V Hradci Králové je k dispozici široká nabídka volnočasových aktivit podporujících klima přátelské rodině, rodiny aktivně tráví svůj volný čas a mají příležitost využívat prostoru pro aktivizaci mezigeneračního dialogu.

Opatření:
1. podporovat síť prorodinných projektů zajišťujících funkci a soudržnost rodiny,
2. vytvořit koncepci sítě cyklostezek s cílem plynulé a bezpečné cyklistické dopravy na území města,
3. podporovat výstavbu a provoz otevřených školních a dětských hřišť ve městě včetně dopravního hřiště,'
4. napomáhat k vytvoření vstřícného rodinného prostředí během sportovních a kulturních akcí (možnosti vyžití pro celou rodinu),
5. rozvíjet síť senior fit parků ve městě,
6. udržovat a rozvíjet síť míst přátelských rodině,
7. podporovat rozvoj programů multigeneračního soužití (např. projekt internet pro seniory, Rock for People, předčítání dětem prostřednictvím seniorů aj…),
8. podporovat systém rodinných a seniorských slev,
9. propagovat úspěšné královéhradecké rodiny (sportovní, hudební, vědecké…).

VI. OBLAST – INSTITUCIONÁLNÍ ZAKOTVENÍ A FINANČNÍ PODPORA PRORODINNÉ POLITIKY MĚSTA

Cíl: Prorodinná politika města Hradec Králové je součástí strategických dokumentů města, její naplňování včetně systému financování se stává přirozenou součástí života ve městě; koordinaci rozvoje naplňování koncepce prorodinné politiky města Hradce Králové zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví a pověřená komise rady města.

Opatření:
1. vytvořit metodiku realizace prorodinné politiky města,
2. analyzovat potřeby obyvatel v oblasti podpory pozitivního prorodinného klimatu města,
3. vytvořit systém finanční podpory prorodinných aktivit,
4. alokovat finanční prostředky ve Fondu na podporu veřejně prospěšným projektům na realizaci prorodinných aktivit.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty