Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2011

Ilustrační foto - odpady Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok , nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Oprávněné osoby jsou povinny v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi podle místa provozovny (viz § 39 odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů). Hlášení o produkci a nakládání s odpady se od roku 2012, tedy za ohlašovací rok 2011, podává prostřednictvím integrovaného registru znečišťování. (§ 18 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí).

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností   ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zapracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a další distribuci těchto hlášení příslušným institucím veřejné správy. Podmínkou pro využití integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí k podání hlášení je předchozí registrace v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Postup při podávání hlášení prostřednictvím ISPOP

Povinnost  registrace

Pro splnění ohlašovací povinnosti dle § 4, odst.6 novely zákona č. 25/2008 Sb. prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností musí být ohlašovatel v ISPOP registrován. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli přístup k uživatelskému účtu, ve kterém jsou zobrazena všechna podaná hlášení a stav jejich zpracování. Registrační údaje v systému ISPOP slouží pro správné automatické zpracování podaných hlášení a pro předvyplnění popisných údajů o subjektu ohlašovatele v hlášeních v elektronických účtech ISPOP. Součástí ISPOP je registr obsahující informace o účastnících agend, na které se ohlašování prostřednictvím ISPOP vztahuje.

Registrace subjektu v systému ISPOP se váže k subjektu jako celku, bez ohledu na typ ohlašovací povinnosti (jedna registrace subjektu ke všem agendám, které je subjekt povinný ohlašovat).

Formulář pro registraci subjektu lze stáhnout na www.ispop.cz - registrace nového uživatele. Na této stránce se nachází další manuály a návody potřebné k podání hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Pozn.: Elektronický podpis není podmínkou pro on-line odeslání nebo odeslání formuláře prostřednictvím datové schránky ISDS. Registraci subjektu lze odeslat bez elektronického podpisu, musí ale následovat autorizace v listinné podobě zasláním „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“- které obdržíte do e-mailové schránky uvedené v registračním formuláři.

Vyplnění hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení odpadové agendy se nezpracovávají ve formulářích Adobe, ale prostřednictvím webových formulářů, které lze vyplnit na stránkách http://hlaseni.inisoft.cz/. Použití této aplikace zaručuje zpracování hlášení v datovém standardu ISPOP.

Návod na vyplnění interaktivního formuláře

List č. 1 – Identifikace původce nebo oprávněné osoby

IČ – Vyplňte Vaše IČ přidělené rejstříkovým soudem nebo živnostenským úřadem. Pokud máte IČ méně než osmimístné, doplňte zleva nuly na celkový počet 8 míst. Ostatní údaje o sídlu firmy budou dotaženy po uložení.

Celkový počet provozoven původce nebo oprávněné osoby – Pokud nemáte provozovny (pouze sídlo firmy dle OR), pak vyplňte číslo 1. Vyplňujete–li hlášení za provozovnu, doplňte příslušný počet provozoven.

Pozn.: V případě, že je Vaše sídlo současně provozovnou, pak do kolonky "Celkový počet provozoven původce nebo oprávněné osoby" vyplňte hodnotu "1". Po stisknutí klávesy Enter se automaticky doplní do pravé části formuláře údaje o samostatné provozovně = sídlo = totožná adresa. Upozornění: Samostatná provozovna musí sídlit v obvodu příslušné obce s rozšířenou působností, kterou jste vybrali před zahájením vyplňování tohoto formuláře. Pokud adresa sídla Vaší společnosti a příslušné provozovny není shodná, pak do kolonky "Celkový počet provozoven původce nebo oprávněné osoby" uveďte jinou číselnou hodnotu.

Číslo provozovny – Vyplňte libovolné číslo (nejlépe dle Vašeho interního označení) kromě hodnoty "0"

Název provozovny – Pokud máte více provozoven, vyplňte pro přesnější identifikaci v názvu provozovny i činnost, kterou v příslušné provozovně provádíte (autoservis, sběr, stavby apod.).

Hlášení vyplnil – Identifikace osoby, která hlášení vyhotovila.

Telefon – Telefon na osobu, která hlášení vyplnila. V případě, že neexistuje na osobu kontaktní telefon, vyplňte toto pole hodnotou "není".

Fax – Fax na osobu, která hlášení vyplnila. V případě, že neexistuje na osobu kontaktní fax, vyplňte toto pole hodnotou "není".

E–mail – E–mail na osobu, která hlášení vyplnila. V případě, že neexistuje na osobu kontaktní e–mail, vyplňte toto pole hodnotou "není".

Provozovna je zapojena do systému sběru komunálního odpadu – Vyberte ANO, pouze máte–li uzavřenou příslušnou smlouvu s městem či obcí. V opačném případě zvolte NE.

Zastoupení obyvatel, od kterých je komunální odpad svážen, v % – Vyplňuje se pouze v případě, že ohlašovatelem je obec; uvádí se procento obyvatel, od kterých je odvážen směsný komunální odpad.

Pokud všechny údaje vyplníte korektně a stisknete tlačítko "zkontrolovat a uložit údaje",
dostanete se na list číslo 2, ve kterém se vyplňuje Vaše roční produkce a nakládání s odpady v příslušné provozovně.

List č. 2 – Hlášení o produkci a nakládání za rok

Ve sloupci 1 – se uvádí pořadové číslo druhu (kódu) odpadu. Tento údaj se vyplňuje automaticky.

Ve sloupci 2 – se uvádí kód druhu odpadu podle Katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Můžete zvolit ruční vyplnění nebo klepněte na ikonu číselníku odpadů.

Ve sloupci 3 – uvádí se kategorie odpadu podle Katalogu odpadů. Doplňuje se automaticky podle katalogu odpadů. (Viz.: Pro účely evidence a ohlašování odpadů zůstává zachováno označování kategorie "N" pro odpad nebezpečný (ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. označený symbolem "*"), "O" pro odpad ostatní a označení "O/N" pro odpady, které nejsou ve vyhlášky č. 381/2001 Sb. označeny jako nebezpečné a nemají zde ani tzv. "zrcadlovou položku" a kategorie "nebezpečný odpad" jim byla přiřazena na základě skutečných vlastností v souladu s § 6 odst. 2 zákona.). V případě, že chcete vyplnit kategorii O/N, pak údaj O přepište na N.

Ve sloupci 4 – uvádí se název druhu odpadu podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (je možno uvést i zkrácený název). Tento údaj se vyplňuje automaticky po zadání katalogového čísla. U odpadů končících na dvojčíslí "99" (odpady jinak blíže neurčené), se uvede bližší popis odpadu (např. technický nebo běžně užívaný název).

Ve sloupci 5 – u kalů z čistíren odpadních vod (dále jen "ČOV"), druh odpadu katalogového čísla 19 08 05, se uvádí množství v původním stavu, jak byl předán k dalšímu využití nebo odstranění. Ke každému druhu odpadu (katalogové číslo odpadu) je nutno údaj o celkovém množství produkce nebo převzetí nebo zůstatku odpadu ve skladu uvést ve sloupci 5 na samostatném řádku.

Na samostatném řádku se uvádí vždy celkové množství:

a)     jednoho druhu odpadu vyprodukovaného provozovatelem zařízení, s kódem A00 ve sloupci 7. Za vyprodukovaný odpad se považuje i odpad vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu, pokud vznikl jiný druh odpadu než byl původní,

b)     převzatého odpadu jednoho druhu, které bylo odebráno od jednoho původce nebo oprávněné osoby, s kódem B00 ve sloupci 7,

c)     jednoho druhu odpadu, které bylo převedeno ze skladu z předchozího roku, s kódem C00 ve sloupci 7,

d)     převzatého zpětně odebraného některého výrobku nebo zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo § 38 zákona, nebo převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických osob – občanů s kódem BN30 ve sloupci 7,

e)     dovezeného nebo přepraveného odpadu z členského státu EU s kódem BN6 nebo BN16 ve sloupci 7.

Ve sloupci 6 – uvádí se celkové množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle tabulky nakládání s odpady (viz níže uvedená tabulka, při vyplňování je k dispozici číselník těchto kódů), odpovídající způsobu nakládání uvedenému ve sloupci 7, a to pro každý způsob nakládání na zvláštní řádek.

Součet všech celkových množství uvedených v sloupci 5 se musí rovnat součtu všech množství dle jednotlivých způsobů nakládání, včetně zůstatku na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku, uvedených v sloupci 6.

Ve sloupci 7 – uvádí se kódy nakládání dle níže uvedené tabulky nakládání s odpady skutečně provedených jednotlivých způsobů nakládání s odpady s množstvím odpadů uvedeným ve sloupci 6.

Ve sloupci 8 – vyplňují se požadované údaje o provozovně partnera (vyplňujte i typ partnera tj. firma, zahraniční subjekt, občan obce, obec). V případě převzetí odpadu nebo zpětně odebraného výrobku od nepodnikající fyzické osoby se uvede název a IČZÚJ obce, ve které byl odpad vyprodukován nebo zpětně odebraný výrobek odevzdán (typ partnera = Občan obce). Neuvádí se dopravce. V případě dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy odpadu se uvede kód státu podle ČSN, ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2 a název státu dovozu, vývozu nebo přeshraniční přepravy (typ partnera = Zahraniční subjekt).

Partner = souhrnné označení pro původce nebo oprávněnou osobu a jejich provozovnu nebo fyzickou osobu nepodnikající, od kterých byl odpad nebo zpětně odebraný výrobek převzat oprávněnou osobou, nebo oprávněnou osobu a její provozovnu, které byl odpad nebo zpětně odebraný výrobek předán k dalšímu využití nebo odstranění.

Tabulka způsobů nakládání s odpady:

Původ odpadů

Kód

Množství odpadu
+/–

Partner

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)

A00

(+)

NE

Odpad převzatý od původce, jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny

B00

(+)

ANO

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. lednu vykazovaného roku )

C00

(+)

NE

Způsob nakládání s odpady

Využívání odpadů

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

XR1

(–)

NE

Získání /regenerace rozpouštědel

XR2

(–)

NE

Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci)

XR3

(–)

NE

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin

XR4

(–)

NE

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů

XR5

(–)

NE

Regenerace kyselin a zásad

XR6

(–)

NE

Obnova látek používaných ke snižování znečištění

XR7

(–)

NE

Získání složek katalyzátorů

XR8

(–)

NE

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů

XR9

(–)

NE

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii

XR10

(–)

NE

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10

XR11

(–)

NE

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11

XR12

(–)

NE

Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci vykazovaného roku

XR13

(–)

NE

Odstraňování odpadů

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)

XD1

(–)

NE

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.)

XD2

(–)

NE

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.)

XD3

(–)

NE

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.)

XD4

(–)

NE

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí, apod.)

XD5

(–)

NE

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

XD8

(–)

NE

Fyzikálně–chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)

XD9

(–)

NE

Spalování na pevnině

XD10

(–)

NE

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)

XD12

(–)

NE

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

XD13

(–)

NE

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13

XD14

(–)

NE

Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním potřebného množství) k 31. prosinci vykazovaného roku

XD15

(–)

NE

Ostatní

Využití odpadů s výjimkou využívání kalů podle vyhl. 382/2001 Sb. na terénní úpravy apod.

XN1

(–)

NE

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě

XN2

(–)

ANO

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně

XN3

(–)

ANO

Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku

XN5

(–)

NE

Přeshraniční přeprava odpadu z členského státu EU do ČR

BN6

(+)

ANO

Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR

XN7

(–)

ANO

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití

XN8

(–)

ANO

Zpracování autovraku

XN9

(–)

NE

Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“)

XN10

(–)

ANO

Využití odpadu na rekultivace skládek

XN11

(–)

NE

Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky

XN12

(–)

NE

Kompostování

XN13

(–)

NE

Biologická dekontaminace

XN14

(–)

NE

Protektorování pneumatik

XN15

(–)

NE

Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU

BN16

(+)

ANO

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU

XN17

(–)

ANO

Zpracování elektroodpadu

XN18

(–)

NE

Převzetí zpětně odebraných některých výrobků nebo zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo § 38 zákona nebo převzetí odpadů od nepodnikajících fyzických osob – občanů

BN30

(+)

ANO

Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla odpadu

BN40

(+)

NE

Inventurní rozdíl – vyrovnání nedostatku odpadu

XN50

(+)

NE

Inventurní rozdíl – vyrovnání přebytku odpadu

XN53

(–)

NE

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.

XN60

(+)

NE

Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky apod.

XN63

(–)

NE

K Tabulce způsobů nakládání s odpady

Původ odpadu se označuje třímístným kódem:
A00 = pro vlastní odpad (vyprodukovaný)
B00 = pro odpad převzatý
C00 = pro odpad odebraný ze zásob z předchozího roku

Způsoby nakládání s odpady:
Pro kódování způsobů nakládání s odpady se používá kód dle Tabulky způsobů nakládání s odpady, přičemž se rozlišuje nakládání dle původu odpadu.
Způsob nakládání s odpady se označuje kódem (XYZ), jehož první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.

Způsob nakládání:
X = A = pro vlastní odpad
X = B = pro odpad převzatý
X = C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku

to znamená že:
AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ
BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ
CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

Přičemž dle Tabulky způsobů nakládání s odpady:
Y = 0 nebo R nebo D nebo N
Z = 0 nebo jedno nebo dvouciferné číslo uvedené za prvními dvěma písmeny kódu z Tabulky způsobů nakládání s odpady.

Za třídění se nepovažuje oddělené ukládání různých druhů odpadů při jejich vzniku.
V tabulce nejsou použity kódy těch způsobů, které jsou v ČR zakázány nebo nepřicházejí v úvahu.
Údaj "Množství odpadu +/-" se vztahuje ke sloupcům Množství + a Množství - v ročním hlášení.
Označení "Partner" "ANO" znamená, že partner musí být vždy v ročním hlášení vyplněn, označení "Partner" "NE" znamená, že se partner nevyplňuje.

Po správném vyplnění všech hodnot příslušného odpadu stiskněte tlačítko "uložit". Nabídne se Vám vyplnění dalšího řádku. Uložený odpad můžete v případě potřeby editovat.

Ukončit zadávání odpadů můžete pouze v případě vyrovnané bilance (součet příjmů odpadů jednoho katalogového čísla odpadu se rovná součtu výdejů téhož katalogového čísla

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty