Fakta k petici „Za záchranu hájenky U Dvou šraňků v Hradci Králové“

Ilustrační fotografie [13. leden 2016]  Vzhledem k blížícím se akcím na téma záchrany hájenky v městských lesích si město společně s odborníky z řad městských lesů dovoluje uvést některá tvrzení v související petici na pravou míru a zveřejňuje podrobnosti.

PETICE:
Důvody procesní
O výstavbě nebyli řádně informování zastupitelé! Na základě výjimky ze směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 3/2013, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, byla zakázka na architektonické řešení zadána jednomu zhotoviteli. Jakožto občané města žádáme, aby s problematikou byli obeznámeni i všichni zastupitelé města, a aby byly zveřejněny veškeré dokumenty, které s výstavbou projektu souvisí.

VYJÁDŘENÍ:
Výběrové řízení na projektanta bylo vypsáno v roce 2014. Vypsaly ho jménem města Hradec Králové Městské lesy Hradec Králové a.s., které tendr zveřejnily i na úřední desce. Jediným uchazečem, který se do výběrového řízení přihlásil, byl ing. arch. P. Zadrobílek. Smlouva s vítězem tendru byla uzavřena 16. října 2014 a dodatečně byl na základě usnesení městské rady ze dne 24. března 2015 (USNESENÍ RM/2015/336) se jmenovaným vítězným projektantem uzavřen i dodatek č. 1, který rozšířil předmět díla o zpracování projektové dokumentace naučné zahrady a na vnitřní vybavení interiéru. Totéž usnesení rady města, k němuž mají přístup i zastupitelé, rovněž obsahovalo vybranou variantu řešení spočívající v demolici stávající hájovny a výstavbě nového objektu. Podpora tomuto projektu je vyjádřena také v programovém prohlášení pro toto volební období a ve strategickém plánu rozvoje města do roku 2030.

PETICE:
Důvody ochrany přírody a krajiny
Stavba do lokalitě křižovatky Hradečnice a Písečnice nepatří a podstatným a nevhodným způsobem by narušila ráz lesní krajiny. Dále by došlo k významnému nárůstu dopravy, produkce odpadů a pohybu osob v lokalitě, která se nachází v bezprostřední blízkosti chráněných přírodních památek Černá Stráň a Sítovka, pro které byl zpracován v r. 2015 plán péče, kde je pro tuto oblast je jasně psáno „Základním cílem je ochrana zbytků smíšené dubohabřiny se zachovanou fytocenózou a zoocenózou na typickém stanovišti bohatých křídových slínů Holické vyvýšeniny. Předmětem ochrany jsou především přirozené procesy v přírodě blízkém lesním ekosystému daného stanoviště (stadium rozpadu, obnovy, dospělosti). Ochraně a podpoře přírodě blízké struktury a biodiverzity musí být zcela podřízeny všechny účelové (managementové) zásahy a opatření.“

VYJÁDŘENÍ:
K nárůstu dopravy nedojde, doprava bude naopak omezena a bude pod větší kontrolou. Auta bez povolení, která do lesů vjíždí jako návštěvy za nájemcem, už sem rovněž vjíždět přestanou. Uvedené přírodní památky se nacházejí ve vzdálenosti 1,5 km. V plánech péče neznamená management zákaz vstupu a veškeré zásahy jsou konzultovány s orgány ochrany přírody. Vstup zde rozhodně omezen není. Městské lesy mají nařízeno podél cest udržovat a kácet nebezpečné stromy, a to vzhledem k návštěvnosti. Vznikají zde nové stezky popisující procesy v těchto územích a jsou naopak prezentovány veřejnosti. Tato chráněná území jsou i jinde a například v ochranném pásu rezervace Mazurovy chalupy orgán ochrany přírody povolil výstavbu nové chalupy a provozování občerstvení. Rekreací rozhodně tato lokalita netrpí.

PETICE:
Při zvýšeném pohybu osob by došlo k ušlapání náletových dřevin a tím zničení schopnosti přirozené obnovy lesa, pro které jsou tyto lokality tak cenné.

VYJÁDŘENÍ:
Toto je fabulace a nevychází z plánu péče o přírodní památky. Pokud by tomu tak bylo, nezbývalo by, než vstup do těchto lokalit zakázat úplně.  

PETICE:
Důvody ochrany lesa
S výstavbou centra dojde ke vzniku nových záborů a ochranných pásem inženýrských sítí, což m.j. dle našeho prvotního šetření obnáší vykácení lesního porostu v ochranném pásmu elektrické přípojky na hladině VN o šířce 16m (7m od krajních vodičů na každou stranu), délce ca 2,5 km, tedy celkové výměře ca 4ha. Stromy nacházející se v zájmovém území mají průměrné stáří ca 50 let, tzn. porosty zdaleka nedosahují mýtného věku a nelze je tedy jednoduše vykácet.

Navrhovaná stavba nerespektuje ochranné pásmo lesa. Ochranné pásmo lesa je 50 m od jeho hranice a novostavby v menší vzdálenosti jsou povolovány pouze s udělením výjimek, avšak ani výjimky obvykle nepovolují stavby ve vzdálenostech menších, než 25m od hranice lesa.

VYJÁDŘENÍ:
Tvrzení se nezakládá na pravdě – přípojka je schválena ČEZ a příkon environmentálního centra je o stejné kapacitě jako hájovna. Ke kácení nedojde – nepadne zde z důvodu realizace projektu ani jeden strom. Rovněž se nebudou pokládat ani nové kabely. Příkon býval pro dvě bytové jednotky, teď se počítá s jednou a provozem centra. Nejedná se o stavbu obytné jednotky, ale zákon povoluje v lese pouze stavby sloužící lesnímu hospodářství, což jsou hájovny nebo stavby pro ostatní lesní personál, rozhodně ne ale stavby s využitím jako nájemní byty.

PETICE:
Důvody ochrany vod
V projektové studii je uvažována čistička odpadních vod patrně s plánovaným přepadem kapalné fáze do trativodu, nebo povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se v lokalitě nachází významná prameniště Stříbrného potoka, je toto řešení nevhodné.

VYJÁDŘENÍ:
ČOV zde byla dosud, a to pro dvě bytové jednotky o kapacitě 10 osob. Vypouštění vždy bylo do lesního příkopu nenapojeného na ŽÁDNOU VODOTEČ. Stavba centra je pro jednu bytovou jednotku. Stříbrný potok zde nepramení a neprotéká ani v blízkosti stavby, pramení v Hoděšovicích a protéká rybníkem Výskyt.

PETICE:
Důvody ochrany a rozšiřování ohrožených druhů
Z důvodu existenční nejistoty, stávající nájemce hájovny U Dvou Šraňků, p. Vojtěch, omezil, až přerušil, odchov drobného ptactva, m.j. koroptve polní, jako zvláště chráněného ohroženého druhu a dále orebice horské a bažanta královského, který udržoval jako geneticky čistý se snahou o záchranu cenného přírodního genomu a to i ve spolupráci se zahraničím (např. Rakouskem). V této fázi lze chov ještě obnovit v plném rozsahu, projekt environmentálního centra s ním však již vůbec nepočítá.

VYJÁDŘENÍ:
Koroptev polní zde byla nájemcem chována jako u jiných chovatelů, a to s ohledem na mysliveckým sdružením vyplácené dotace na vypuštění jedinců do volné krajiny. Z dostupných informací se z důvodu neosvědčení projektu přestaly dotace obecně vyplácet. Myslivci či další chovatelé sami bez dotací koroptve neodebírali a chovy proto zanikly. Orebice horská a bažant královský nepatřil nikdy k ohroženým ani původním druhům a byl též, pokud dovolovala legislativa, prodáván myslivcům na procvičení jejich střelby. Jedná se o nepůvodní druhy v naší přírodě, jednoduché na odchov. Jejich chov není registrován a není ničím výjimečný. Genetický čistý chov se prokazuje rozbory krve, které vyžadují nemalé finanční náklady. Farmový chov a chovy všeobecně, pokud jsou registrované, nemají spojitost s nájmem pozemků, nezanikají ukončením vztahu k pozemku, ale pokud je někdo opravdu chce provozovat dále, tak se přemisťují na jiné a mnohdy vhodnější pozemky.

PETICE:
Důvody historické
K lesu odjakživa patří hájovny, nikoli moderní budovy. Hájovna U Dvou Šraňků je letitým výrazným koloritem místa. Nejsme proti rozvoji města, ale neničme si dědictví našich předků. Nedává logiku si staré za nemalé peníze bourat a za pár let stavět za ještě větší peníze napodobeniny toho, co jsme kdysi zbourali, aby naše děti viděli, "jak to bylo tenkrát..." Nad rámec těchto důvodů je tu stávající nájemce, p. Vojtěch, žije v lese 40 let. Za tu dobu zachránil život mnoha živočichům a svojí prací se významně podílel na zachování genomu, zvláště chráněných a ohrožených druhů. Kromě soustavného uklízení odpadků po neukázněných návštěvnících lesa, také pracuje jako dobrovolný zdravotník, který kromě odřených kolen a zlomenin bruslařů a cyklistů zachránil také dva lidské životy. Petiční výbor považuje nabídku náhradního bydlení v některém z městských bytů za neadekvátní, protože je to z minimálně z psychologického a zdravotního hlediska nepřijatelné.

VYJÁDŘENÍ:
Už v roce 2012 bylo nájemci osobně nabízeno náhradní ubytování. Jedno z posledních náhradních bydlení bylo nájemci nabídnuto v srpnu 2015. Ani tuto náhradní nabídku nájemce nepřijal.

V roce 2012 požádal radu města o snížení nájemného o 50 % z důvodu špatného technického stavu objektu, bylo mu s ohledem na skutečnosti uvedené níže, vyhověno. Jako důvody pro snížení nájemného nájemce uváděl zejména:

1) Byt se nachází v domě, který byl sice v roce 1995 opraven, avšak nekvalitně a v důsledku toho má byt mnoho závad. Zejména:

  • Zatéká střechou,

  • nedostatečné zateplení, kvůli kterému jsou místnosti v prvním poschodí domu při vyšších teplotách v letním období a při nízkých teplotách v zimě téměř neobyvatelné. Při opravě střechy byly totiž ponechány staré, již značně narušené trámy, mezi které byl volně položen orsil, přes půdu pak lze procházet pouze po „lávce“ ze dvou prken, přičemž podhledy jsou z jednoduchého sádrokartonu,

  • podlahy byly opravené také velmi úsporně přibitím prken na staré trámy a v obou podlažích, tj. v přízemí i v prvním podlaží se pohybují myši,

  • okna nedoléhají, někde jsou pouze s jedním sklem,

  • sklepní prostory jsou naprosto nevyužitelné pro vlhkost a plíseň,

  • dům není napojen na vodovod a voda ze studně byla opakovaně zjištěna jako závadná.

2) dům č.p. 198 je vzdálen 4 km od centra města, není v dosahu MHD, pošta není doručována atd. To s sebou přináší nutnost používat denně pro obstarání běžných záležitostí automobil, čímž vznikají s užíváním bytu rovněž zvýšené náklady.“

U zrodu myšlenky celého projektu environmentálního centra stálo město ruku v ruce s městskými lesy (a s ohledem na výše uvedená fakta) před rozhodnutím, zda rekonstruovat stávající městskou hájovnu z peněz daňových poplatníků pro jednoho nájemce nebo se pustit do stavby nového a na míru navrženého objektu, který by funkcí i vzhledem do lesního prostředí rovněž zapadl. Jeho realizace by byla podpořena dotačními tituly a finanční spoluúčastí některých společností, například Lesy ČR. Vzhledem k tomu, že špatný technický stav ani dispozice původní hájovny podmínkám provozu lesního výukového centra nevyhovuje a její rekonstrukce by byla finančně srovnatelná se stavbou nového a navíc energeticky méně náročného objektu, bylo rozhodnuto o stavbě objektu nového. Městské lesy by centrum zpřístupnily rády školám, veřejnosti a Centru pro integraci osob se zdravotním postižením. Bezbariérové zařízení umožní vzdělávání i občanům s těžkým tělesným postižením pohybujícím se na invalidních vozících.


Vyjádření k petici:

„V souvislosti s touto peticí bych chtěla apelovat na všechny petenty nejen ve věci hájenky, ale hlavně ve věcech příštích, aby před založením petice nejprve využili svého přirozeného práva komunikace se zástupci města a projednali svůj problém s dotčenými náměstky, vedoucími odborů nebo přímo s panem primátorem. Získají tak tak těch druhých 50 % informací stejně důležitých pro vytvoření si vlastního názoru. Petice je závažný a neopomenutelný nástroj demokracie a jeho devalvace užitím neověřených skutečností, dezinformací nebo jen části vybraných faktů je velmi nešťastná,“ dodala Romana Lišková, náměstkyně primátora.

 ENVIRONMENTÁLNÍ LESNICKÉ VÝUKOVÉ CENTRUM – STANOVISKO PROJEKTANTA

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty