Environmentální centrum v časové ose (a v souvislostech)

MLHK [1. únor 2016]  Kolem zrodu záměru projektu určeného pro lesní pedagogiku, který je situován do městských lesů v místě stávající hájenky, je stále v řadách veřejnosti mnoho otazníků. Vedení města společně s pracovníky magistrátu města, Správou nemovitostí Hradec Králové, s odborníky, kteří projektovali zmíněné centrum, a samozřejmě s lesníky sestavil z dostupných materiálů časovou osu, z níž jsou patrné vybrané rozhodné události, okolnosti a souvislosti. Přestože jich je mnoho, jsou uspořádány přehledně a chronologicky. Mnohé údaje jsou uloženy pod odkazy na městský web.

Rok 1903 - obnova vyhořelé hájovny U Dvou šraňků. Kdysi zde byla spojnice mezi věnnými městy Vysokým Mýtem a Hradcem Králové. Byla to mýtská cesta, kde se pohybovalo tisíce kupců. V kronikách lesníci dohledali, že tu byli umístěni dva hajní. Ti měli přímo v popisu práce na vyžádání lidem rozdávat chléb a mléko.

Od 1. července 1992 – nájemce hájovny U Dvou šraňků hradil na základě nájemní smlouvy s Městskými lesy Hradec Králové ze dne 18. května 1992 nájemné ve výši 168 Kčs.

Rok 1995 – došlo k částečné opravě objektu hájenky.

27. dubna 2010 – byla ještě tehdejším vedením městských lesů nájemci oznámena úprava výše nájemného, která s platností od 1. května 2010 činila měsíčně celkově 4 101 Kč.

1. prosince 2011 - oznamuje město Hradec Králové nájemci dopisem, že hájenka, ve které bydlí, přechází od 1. ledna 2012 pod správu Správy nemovitostí Hradec Králové, a že dojde rovněž k přeměření bytové jednotky.

Od ledna 2012 – hradí všichni nájemci městských bytů v Hradci Králové v souladu s usnesením rady města RM/2011/823 nájemné ve výši 90,60 Kč/m2 za měsíc. Úprava nájemného se dotkla i bytu v hájence.

30. ledna 2012 -  přebírá  nájemce hájenky od Správy nemovitostí Hradec Králové oznámení o zvýšení nájemného v souladu s ustanovením zákona č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a usnesením RM /2011/823  na 90,60 Kč/m2/měsíc podlahové plochy. Velikost bytu po přeměření je 139,69 m2, tj. vzniká povinnost platit nájemné od 1. května 2012 ve výši 12 655 Kč.

Rok 2012 nabízelo nájemci při osobním jednání tehdejší vedení majetkového odboru magistrátu jako náhradní bydlení dvě hájenky, konkrétně se jednalo o hájenku u Zeleného sloupku a hájenku v Bělči. Ani jednu z nabídek nájemce nepřijal.

16. dubna 2012 – adresoval nájemce hájenky U Dvou šraňků vlastníkovi, tedy městu, písemnou žádost o snížení nájemného. Důvody, které pro snížení nájemného uváděl, byly následující:

„1) Byt se nachází v domě, který byl sice v roce 1995 opraven, avšak nekvalitně a v důsledku toho má byt mnoho závad. Zejména:

  • Zatéká střechou,
  • nedostatečné zateplení, kvůli kterému jsou místnosti v prvním poschodí domu při vyšších teplotách v letním období a při nízkých teplotách v zimě téměř neobyvatelné. Při opravě střechy byly totiž ponechány staré, již značně narušené trámy, mezi které byl volně položen orsil, přes půdu pak lze procházet pouze po „lávce“ ze dvou prken, přičemž podhledy jsou z jednoduchého sádrokartonu,
  • podlahy byly opravené také velmi úsporně přibitím prken na staré trámy a v obou podlažích, tj. v přízemí i v prvním podlaží se pohybují myši,
  • okna nedoléhají, někde jsou pouze s jedním sklem,
  • sklepní prostory jsou naprosto nevyužitelné pro vlhkost a plíseň,
  • dům není napojen na vodovod a voda ze studně byla opakovaně zjištěna jako závadná.

2) dům č. p. 198 je vzdálen 4 km od centra města, není v dosahu MHD, pošta není doručována atd. To s sebou přináší nutnost používat denně pro obstarání běžných záležitostí automobil, čímž vznikají s užíváním bytu rovněž zvýšené náklady.“

9. května 2012 – rada města schvaluje na základě předchozí žádosti nájemce slevu z nájmu bytu v domě čp. 198 ve výši 50 % z částky 12.655 Kč měsíčně a stanovuje nájemné na částku 6.327 Kč měsíčně. Rada přihlédla k argumentům nájemce a nájemné za plochu 139,69 m2 snížila na uvedenou částku.

10. května 2013 - předkládá Správa nemovitostí Hradec Králové městu odborný posudek o stavu dřevěné konstrukce krovu hájenky a upozorňuje, že objekt vyžaduje celkovou opravu střechy včetně výměny krovu.

1. června 2013 - instalovala Správa nemovitostí Hradec Králové do objektu hájenky nový kotel na topení a stanovuje nově nájem za zařízení kotle ve výši 164 Kč, tj. k výši nájmu 6327 Kč. To znamená, že od 1. června 2013 hradí nájemce nájem za zařízení celkem 6.491 Kč, v této výši hradí nájemce nájemné dosud.

3. prosince 2013 – schválila Rada města Hradec Králové ve složení (viz rok 2010-2014) pořízení projektové dokumentace - Zázemí environmentálního vzdělávání pro Hradec Králové. Usnesení je dostupné zde. Radní už tehdy vedla k rozhodnutí myšlenka zřízení environmentálního vzdělávání ve spolupráci s Městskými lesy Hradec Králové, a.s. Cílem myšlenky bylo ve vymezeném území vytvořit zázemí pro potřeby environmentálního vzdělávání přebudováním stávajících objektů a doplněním nových. Environmetálním vzděláváním se rozumí vzdělávání dětí předškolního a školního věku na úrovni poznání o přírodě a lesích praktickou výukou v bezprostředním prostředí lesní přírody. Byla potřeba zajistit kvalitní prostor a zázemí pro potřeby environmetálního vzdělávání ve smyslu potřeby učebny, výstavního prostoru, kompletního sociálního a technického zázemí a podobně.

10. prosince 2013 – informovalo město o rozhodnutí radních zde. O této skutečnosti veřejnost informovala i některá média ihned poté.

25. června 2014 – město Hradec Králové si objednalo u Městských lesů Hradec Králové „Organizační zajištění veřejné zakázky malého rozsahu k akci „Zázemí environmentálního vzdělávání pro Hradec Králové – projektová dokumentace“ s termínem dodání 31. srpen 2014. K organizačnímu zajištění byla městem vlastněná společnost Městské lesy Hradec Králové zmocněna.

10. července 2014 – Protokol o schválení zadávacích podmínek veřejné zakázky na „Zázemí environmentálního vzdělávání pro Hradec Králové – projektová dokumentace“, který definoval způsob zadávání a způsob hodnocení nabídek (podle výše nabídkové ceny – nabídka s nejnižší cenou je nejvýhodnější nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné zakázky), protokol podepsán tehdejším náměstkem zodpovědným za oblast majetku města a městských organizací Martinem Soukupem.

25. srpna 2014 - byla předmětná zakázka zveřejněna na profilu zadavatele města Hradec Králové (https://zakazky.mmhk.cz/veza-profile/).

9. září 2014 – Končila lhůta pro podání nabídek, uchazeči měli na podání nabídek 15 dní.

9. září 2014 – Komise pro otevírání a hodnocení nabídek podaných v rámci výběrového řízení „Zázemí environmentálního vzdělávání pro Hradec Králové – projektová dokumentace“ konstatovala, že jediným uchazečem, který se ve lhůtě přihlásil a splnil přitom podmínky dané výběrovým řízením, je ing. arch. Pavel Zadrobílek s nabídkovou cenou 480 tisíc korun.

15. října 2014 – se začal scházet projektový tým, který se zabýval tématem vzniku environmentálního centra v městských lesích v širších souvislostech spojených i s otázkou jeho financování. Zhruba v období od dubna roku 2015 do srpna 2015 byl v týmu angažován a většiny schůzek účasten i opoziční zastupitel města, který byl projektovému týmu nápomocen ve věci prověření možnosti získání dotace.

16. října 2014 – podpis smlouvy o dílo a o autorském dozoru – mezi městem Hradec Králové a Pavlem Zadrobílkem.

24. března 2015 – rada města doporučila usnesením (USNESENÍ RM/2015/336) dodatečně se jmenovaným projektantem uzavřít i dodatek č. 1, který rozšířil předmět díla o zpracování projektové dokumentace naučné zahrady a na vnitřní vybavení interiéru. Totéž usnesení rady města, k němuž mají přístup i zastupitelé, rovněž obsahovalo vybranou variantu řešení spočívající v demolici stávající hájovny a výstavbě nového objektu.

1. dubna 2015 - byl uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem bylo rozšíření předmětu díla o zpracování projektové dokumentace naučné zahrady a projektové dokumentace na vnitřní vybavení interiéru (usnesení RM/2015/336).

18. června 2015 – komise rady města pro dotace a investiční akce města Hradec Králové – tajemník komise seznámil přítomné s aktuálním stavem přípravy projektu Environmentálního lesnického centra, předložil studii a rozpracovanou dokumentaci k územnímu řízení a okomentoval další postup na práci k tomuto projektu včetně možností financování v rámci dotačních titulů. Komise se pod usnesením číslo: 29/2015 seznámila s těmito informacemi.

14. září 2015 – uskutečnilo se poslední setkání s nájemcem hájenky na magistrátu města na odboru správy majetku města s tím, že nájemci byly osobně nabídnuty dvě varianty alternativního bydlení v bezprostřední blízkosti lesa, konkrétně v městských bytech v ulici Rybova a Na Brně (v bývalých malometrážních startovacích bytech pro mladé), nájemné bez energií by na těchto adresách v tomto případě činilo zhruba 2700 Kč. Nájemce při osobních jednáních varianty odmítl.

6. ledna 2016 – informovalo město o konkrétnější podobě záměru environmentálního centra v lesích. Realizace projektu se zasláním výpovědi nájemci posunula tím pádem do další fáze. Text je spolu s vizualizacemi dostupný zde.

13. leden 2016 – reagovalo město spolu s odborníky z městských lesů na petici za záchranu hájenky U Dvou šraňků. Text je zde.

13. leden 2016 – vydal projektant reakci na tutéž petici. K dispozici je v článku Fakta k petici (viz výše) a rovněž byla pod tímto článkem umístěna. Přečíst si ji je možné zde.

20. ledna 2016 - komise rady města pro dotace a investiční akce města Hradec Králové – podklady pro jednání komise byl souhrn základních výkresů dokumentace pro územní rozhodnutí, vizualizace objektu, prezentace hmotového řešení, hodnocení jednotlivých variant. Na této komisi byla přijata usnesení č. 45/2016: Komise považuje vybranou lokalitu za vhodnou a usnesení č. 46/2016: Komise souhlasí s variantou (projektovou dokumentací) předloženou k územnímu řízení.

21. ledna 2016 – se uskutečnilo zasedání komise rady města pro majetek a rozvoj bydlení. Jednání se kromě dalších hostů zúčastnila i náměstkyně primátora R. Lišková. K bodu „Uvolnění hájenky U Dvou šraňků“ vystoupil po jednomyslném souhlasu komise zástupce petentů, který předložil předběžný posudek k technickému stavu budovy hájenky s vysvětlením. Komise pro majetek schvaluje doporučení pokračovat v realizaci Environmentálního lesnického a výukového centra. Usnesení bylo členy komise schváleno.

26. ledna 2016 – se konalo zasedání městského zastupitelstva, bod týkající se hájovny nebyl na jednání žádným zastupitelem zařazen. Vedení města však mělo indicie o tom, že veřejnost přijde a bude chtít vyjádřit svůj názor. Ve čtyři hodiny byla tradičně na programu zastupitelstva diskuse občanů. Do diskuse se přihlásil s proslovem zástupce petentů. Následovala diskuse z řad zastupitelů, z níž vzešlo i několik návrhů (např. vznik odborné komise, stažení výpovědi nájemci, pozastavení projektu atd.), podpora návrhů usnesení však byla z řad zastupitelů mizivá. Pro návrh je třeba minimálně 19 hlasů zastupitelů. Zastupitelstvo tedy nevneslo do dění kolem hájovny žádné rozhodnutí, které by ovlivnilo běžící proces. Zvukový záznam a hlasovací protokoly ze zastupitelstva jsou zde.

Vyjádření zástupců politických klubů ze dne 26. ledna 2016 (v průběhu zasedání zastupitelstva) k předmětné věci je možné vyslechnout v zastupitelském fóru zde.


Komise rady města jsou poradními orgány městské rady. Členy komise nominuje dle stanoveného klíče (závislého na procentuálních výsledcích voleb) na začátku volebního období každá politická strana zastoupená v zastupitelstvu města. Stanoviska komisí slouží jako podpůrný materiál pro jednání Rady města Hradec Králové. Na jednání komisí jsou podle tématu jednání zváni odborníci z různých oblastí. Komise pro investice a majetek vznikla v tomto volebním období.

Některé údaje, zejména ty, které jsou osobního charakteru, jsou z textu záměrně vypuštěny, aby bylo zaručeno respektování příslušného zákona na ochranu osobních údajů v platném znění.


Město bude aktuálně dál zjišťovat informace a možnosti slíbených dotací, aby bylo připraveno v případě jejich vypsání. Neznamená to, že je však s jistotou město získá, ale již vydané výdaje ve výši 480 tisíc korun za projekt a 192 tisíc korun za projekt na úpravu zahrady, zavazuje město k tomu, aby se je snažilo zúročit. Pokud by nastala nějaká komplikace a povolení či finanční krytí by město coby vlastník objektu nezískal, což by bylo už z důvodů těchto vydaných nákladů nepříjemné, bude město hledat další zdroje financování. Pokud ani toto nevyjde, bude město jednat s městskými lesy o návratu objektu do jejich vlastnictví s tím, že by hájovnu městské lesy zrekonstruovaly na dva služební byty pro své zaměstnance. Předpokládaná hodnota rekonstrukce se pohybuje kolem šesti milionů korun. Nájemní vztah se stávajícím nájemcem se ani v jedné ze zmíněných variant nepředpokládá.

Ukončení nájmu k bytové jednotce je řešeno zákonnou výpovědí s tříměsíční lhůtou, kterou převzal nájemce v první polovině ledna. Nájemce s městem nekomunikuje, nabídka náhradního bydlení i nadále trvá.

Nájemce hájenky U Dvou šraňků ví už zhruba deset let, že jeho byt bude předmětem rekonstrukce a bude ho tudíž muset opustit. Po celou dobu město nechalo nájemce v hájovně bydlet, nabízelo mu několik alternativ bydlení, ať už se jednalo o další hájovny nebo byty, které byly i v bezprostřední blízkosti příměstských lesů, jak je popsáno výše. Město už nedisponuje dalšími volnými hájovnami, které by mohlo nájemci nabídnout. Nájemce s městem v této věci nejedná, vedení města se marně snažilo spojit i s právním zástupcem nájemce, aby věc řešilo, ale marně.

„Nájemce žije dlouhodobě v nadstandardně finančně zvýhodněných podmínkách. Rovněž dlouhodobě je obeznámen s tím, že tato skutečnost má omezenou platnost. Souhlasím s argumentem, že pro nájemce by bylo obtížné se přestěhovat do prostředí města, i proto mu byly nabídnuty v roce 2012 dvě hájenky, které odmítl. Město už jiné nemovitosti v lese pro něho k dispozici nemá. Je však zcela jistě celá řada majitelů podobných objektů na okraji lesa či v chatových osadách, které by mohl nájemce v řešení své bytové situace oslovit a dlouhodobý nájem si sjednat tak, jako si obecně řeší své bydlení všichni ostatní,“ dodala Romana Lišková, náměstkyně primátora zodpovědná za majetek města a městské organizace.

Dohoda využití environmentálního centra ČLS

Dohoda s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje

Dohoda s Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje o.p.s.

Dohoda s Řádem sv. Huberta se sídlem na Kuksu - Východočeská komenda Řádu sv. Huberta

Příloha k dohodám - situace - zákres

Česká lesnická společnost - nabídka spolupráce ve věci environmentálního centra

Vyjádření odboru školství (magistrátu města Hradec Králové) k realizaci environmentálního lesnického výukového centra

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty