Dočká se jezírko zásobování vodou?

Jezírko Hradečany tolik sledované území přírodní památky Plachta se začalo skloňovat opět v těchto dnech, kdy na magistrátu proběhla veřejná prezentace posouzení dopadů rekonstrukce svodnice, jež prochází v navrženém ochranném pásmu přírodní památky.

Projektovaná svodnice má propojit nově vybudované vodní plochy – rybník Češík a jezírko na sídlišti Plachta. Realizací svodnice by se zajistil trvalý přítok vody do sídlištního jezírka. Vzhledem k tomu, že projektovaná trasa svodnice má procházet cenným územím s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů a obavy ochranářů z nenávratného poškození životního prostředí zadal odbor životního prostředí vypracování odborného posudku u Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Pardubice. Ten měl objektivně posoudit dopady uvažované stavby svodnice na životní prostředí, zejména pak na vodní režim o ochranném pásmu přírodní památky.

Vypracovaný posudek, který veřejně prezentoval vedoucí řešitelského týmu Zbyněk Kulhavý, se zabýval různými variantami stavby svodnice a jejich vlivů na okolí. V  matematických modelech, které vycházely z terénního měření, prezentoval spojitost vody ve vodoteči s okolním prostředím. Na základě výsledků a odborných analýz bylo zdůrazněno, že kromě zásobování sídlištního jezírka vodou, může svodnice za určitých podmínek i příznivě dotovat chráněné území infiltrovanou vodou, což zejména v období sucha může být i přínosem pro dané území.

V této fázi by měla být zvážena vhodná varianta pro následnou realizaci. Dodavatelem stavby by měla být společnost STAKO a investice ve výši tří milionů Kč by měla jít za dodavatelem. Poslední slovo by však v této věci mělo mít vedení města.

ODBORNÝ POSUDEK - Posouzení funkce odvodnění svodnice vůči přírodní památce Plachta a přilehlým loukám najdete zde.

Sondážní práce pro popis mocnosti půdních vrstev a pro makroskopický popis

Sondážní práce pro popis mocnosti půdních vrstev a pro makroskopický popis půdního profilu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty