Do Aldisu zve ČSOB na výstavu, k vidění bude projekt nejmodernějšího ekologického sídla

Vizualizace budoucího objektu ČSOB [23. květen 2017]  V královéhradecké lokalitě Aldis vyroste během tří let nejzelenější kancelářská budova v Česku, která městu přinese nový impuls a zkultivuje dnes neudržované pozemky. K této příležitosti pořádá ČSOB pro širokou veřejnost výstavu architektonických studií, ze kterých byl vybrán finální návrh této zelené budovy, jež se stane novým krajským sídlem banky. Kromě nejmodernějších architektonických řešení současnosti bude k vidění i trojrozměrný model. Výstava se koná v centru Aldis od 23. května do 29. června a je přístupná zdarma.

„Záměrem výstavy, na které mohou návštěvníci zhlédnout všechny přihlášené projekty, je představit obyvatelům Hradce Králové i široké veřejnosti nejen zajímavé architektonické řešení této nadčasové budovy, ale především její hlavní přínosy pro lokalitu Aldis. Stavba má být nejen inspirativním pracovním prostředím pro více než tisícovku zaměstnanců ČSOB, ale věříme, že napomůže proměně Aldisu v oblíbené lokálním centrum, které budou místní lidé rádi navštěvovat,“ říká Petr Knapp, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Nové sídlo ČSOB, které doplní obchody nebo kavárna, je koncipováno jako mimořádně progresivní a ohleduplné k životnímu prostředí. S inovativním řešením se mohou návštěvníci výstavy seznámit prostřednictvím podrobných návrhů, vysvětlujících panelů a 3D modelu projektu. „Myšlenka výstavy se mi líbí. Chceme, aby lidé věděli, co se v Hradci chystá a na co se mohou těšit. Hradec Králové patří k málu českých měst, která jsou dobře urbanisticky řešena a při jejichž vzniku se myslelo i na budoucí rozvoj. Na tuto myšlenku navazuje také plánovaná budova banky, když v souladu se zásadami rozvoje města vnáší nový společenský život do této lokality,“ říká primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink.

Více o výstavě
Výstava se koná od 23. května do 29. června 2017 v Kongresovém, výstavním a společenském centru ALDIS v Hradci Králové. Veřejnosti je přístupná v sále každý den od 8:00 do 20:00 hod. Vstup na výstavu je zdarma.

Autoři vybraného návrhu
Vybraný návrh pochází z dílny ateliéru Projektil architekti, který je známý tím, že tvoří úspornou, vstřícnou a svěží architekturu a zároveň prosazuje spojení současného umění, designu, architektury a krajiny. Ateliér už získal ocenění Grand prix architektů 2009 za Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové a hlavní cenu Grand prix 2010 za projekt Národní technické knihovny v Praze.

Stavba královéhradecké centrály ČSOB by měla začít v roce 2019, až bude k dispozici veškerá potřebná dokumentace a dojde k úspěšnému absolvování všech nezbytných správních řízení. Zaměstnanci ČSOB by se do nové budovy, kam se přesunou klientské a zpracovatelské centrum a další obchodní útvary ČSOB z různých objektů v Hradci Králové, mohli nastěhovat už v roce 2020.

A jako doprovodná témata jsou na výstavě prezentovány následující urbanistické a architektonické práce:

Územní studie lokality Aldis
Semestrální projekty dostavby Kongresového centra Aldis studentů VŠUP Praha 


Zdroj informací i vizualizací: Československá obchodní banka, a. s.Vizualizace ČSOBVizualizace ČSOB

Vizualizace ČSOB


NOVÁ BUDOVA REGIONÁLNÍ CENTRÁLY ČSOB

Nová budova regionální centrály ČSOB v Hradci Králové (označovaná HHQ) bude pracovištěm pro 1000 zaměstnanců banky. Její součástí bude regionální bankovní pobočka, kavárna sloužící nejen pracovníkům banky, ale také veřejnosti, a další pronajímatelné prostory pro drobné obchody a služby v přízemí, obrácené do veřejného parteru, jež napomohou oživení lokality. Zaměstnancům bude sloužit vlastní kuchyně s jídelnou a podzemní parkoviště automobilů a bicyklů, včetně šaten pro cyklisty. Navržená budova má čtyři nadzemní podlaží a páté, ustupující patro, funkčně integrované s pobytovou střešní zahradou. Ve dvou podzemních podlažích jsou umístěny vedle parkingu také technické prostory, sklady a hospodářský dvůr pro zásobování. Architektonický návrh reviduje a zároveň potvrzuje analýzu vztahů parcely vůči městské zástavbě na nábřeží Labe. Objekt svou formou uzavírá od města plynoucí proměnlivý prostor Eliščina nábřeží. „Vykukuje“ jako poslední z řady významných budov a hledí zpět na město. Vystoupením své hmoty vytváří nástupní prostor, „náruč“ směrem k nábřeží a k nové pěší lávce přes Labe. Mezi budovou a řekou je pak parter navržen jako kombinace udržovaných pobytových trávníků a extenzivních kvetoucích luk ukončených dominantní a pro charakter místa velmi důležitou alejí podél řeky. Výrazem fasády objekt reaguje na regionální architekturu pro Hradec Králové progresivního a slavného období dvacátých let dvacátého století. Pozoruje detaily a struktury povrchu u budovy Muzea východních Čech od architekta Jana Kotěry, budovy státní odborné školy koželužské a Anglobanky s úpravou sousedních nájemních domů na Masarykově náměstí od architekta Josefa Gočára a snaží se transformovat expresivní a jemnou plasticitu těchto mistrů do výrazu navrhovaného objektu ČSOB. Nápadný a pevný horizontální prvek říms dělí jednotlivá patra a obtéká celý objekt. Budova má jednoduchý půdorysný tvar se třemi vnitřními atrii. Vybrání objemu v rozích napomáhá k tomu, že se vstupy dostávají až do samého centra stavby. Svým tvarem reaguje na širší kontext. Zvýrazněnými horizontálními pruhy jednotlivých pater se budova opticky tlačí k zemi a příznivými proporcemi zintenzivňuje vizuální komunikaci s okolím. Velká okna bez parapetů zaručují bezprostřední kontakt vnitřního prostředí a jeho uživatele s vnějším veřejným prostorem. K prolnutí vnějšího a vnitřního přispívá kavárna na jihozápadní straně budovy, která expanduje na vstupní piazzettu. Prostor jídelny vizuálně komunikuje s plochou louky na západním předpolí mezi budovou a nábřežím. Vstup do pobočky, navazující a propojené s kavárnou, je orientován do „pěšího bulváru“ Collinovy ulice. Na severovýchodní piazzettu, orientovanou ke Gočárovu okruhu, přijíždí cyklisté a přicházejí návštěvníci či zaměstnanci, kteří použili autobus nebo jinou dopravu. Dům svými funkcemi v parteru a integrací do lokality vytváří nové, živé městské prostředí a sám se stává přirozenou součástí místa.

 

PRINCIPY TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO KONCEPTU NOVÉ BUDOVY ČSOB (HHQ)

Nová budova ČSOB v Hradci Králové je koncipována mimořádně progresivní a ohleduplná k životnímu prostředí. Energie pro vytápění a chlazení budovy bude získávána tepelnými čerpadly ze systému 150 m hlubokých zemních vrtů. Rozsah vrtného pole bude dimenzován tak, aby připravovaný technologický koncept vůbec nemusel počítat s klasickou kotelnou a tedy spalováním plynu pro vytápění či ohřev vody, případně s dodávkami energie horkovodem.

Objekt totiž bude zahrnovat důslednou rekuperaci tepla vznikajícího při provozu a vedle kalkulace tepla daného přítomností osob, kancelářské techniky a samozřejmě také vedle zisků ze slunečního záření prostřednictvím fasády bude pro vytápění důsledně využívat přebytečnou energii z kuchyní, serveroven, apod. Vrtné pole bude sloužit nejen pro čerpání energie, ale zároveň také pro její dlouhodobé ukládání. V letním období bude ukládána tepelná energie a v zimním období naopak chlad. Zemní masiv, jenž bude systémem ohřátý v letním období, lze účinněji využívat pro vytápění při nástupu zimy a naopak zase v zimě ochlazenou hmotu lze efektivněji využít pro chlazení v létě. Jímání a redistribuce nočního chladu do denních hodin bude probíhat kombinací přirozeného větrání a volného chlazení. Řízeným otevíráním pláště, většinou vybraných oken, bude možno zdarma předchladit objem vnitřního vzduchu a veškeré povrchy v interiéru. Vedle toho bude možno aktivně chladit médiem také hmotu masivních stropních desek tak, aby následující den mohly radiací a konvekcí udržovat příznivé nižší teploty prostředí po celou pracovní dobu.

Budova bude „chytře“ řízena se snímáním mnoha parametrů komfortu vnitřního prostředí: teplota, vlhkost, oxid uhličitý, etc. Funkční celky budou podrobně vyhodnocovány jak s ohledem na kvalitu

pracovního prostředí, tak z hlediska spotřeby energie. Řízení vysoké setrvačnosti akumulačních stropů bude využívat predikci budoucích stavů prostřednictvím integrovaného systému, zahrnující mj. předpověď počasí, předpokládanou obsazenost pracovišť v nadcházejících dnech, apod. Objekt bude vybaven technologií jímání, úpravy a zpětného využívání dešťových vod, a to především pro závlahu zeleně. V neposlední řadě, veškeré střechy budovy jsou zadány k projektování jako pobytové zahrady z rostlin a stromů typických pro přirozenou flóru v lokalitě. Zahrady budou sloužit nejen jako prakticky integrální součást pracovního prostoru, ale zejména k zadržení dešťových vod v místě a k eliminaci lokálního zvyšování teploty vzduchu (efektu „tepelného ostrova“, způsobovanému přemírou tvrdých ploch a konstrukcí v městské zástavbě) v místě, což svým dílem přispěje k příznivému mikroklimatu.

  

ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie je především:

-       územněplánovacím podkladem, který stanovuje principy rozvoje a využítí území

-       podkladem sice nikoli závazným, nicméně podkladem neopomenutelným, a při rozhodování v území se pak každý investiční záměr porovnává s principy stanovenými v územní studii

-       nástrojem, jehož úkolem je definovat koncepci účelného využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území

Územní studie zóny Aldis pak ve svém řešení především:

-       vytváří koncepci území Aldisu jako nového lokálního centra

-       vytváří prostorovou, funkční a provozní strukturu s přirozených centrem – náměstím

-       posiluje přitom zásadně význam veřejných prostranství s hierarchizací veřejných prostor, tedy jejich rozlišením, a to od živých, rušných a provozem zatížených až po klidné a komorní

-       vytváří urbanizované prostředí s příznivými sociálními parametry, jež vyžaduje zejména výrazné zastoupení bydlení v lokalitě a vytváření aktivního uličního parteru budov

-       posiluje význam zeleně a vodních prvků, včetně zapojení fenoménu řeky a jejího nábřeží

-       zajišťuje prostorové rezervy pro budoucí rozvoj KC Aldis, především pro umístění nových hotelových kapacit a dalších služeb, souvisejících s kongresovou, kulturní a výstavní funkcí centra

-       přináší optimální dopravní řešení lokality, zahrnující vedle lokálních komunikací a parkování také strukturu pěších a cyklistických stezek, vazby na plánovanou pěší lávku přes řeku a umístění nových zastávek MHD

-       iniciuje umístění kapacirního podzemního parkingu pod TJ SOKOL, jež umožní eliminovat současnou expanzi povrchových a nadzemních parkovacích ploch, která vede ke znehodnocování veřejného prostoru a prostředí v lokalitě.

-       definuje nový přístup k řešení II. silničnímu okruhu, a to prostřednictvím jeho proměny z páteřního dopravního průtahu na městskou třídu

-       celkově zvyšuje sociální status lokality, a to zejména kvalitou veřejného prostoru a promyšleností jeho struktury

ÚZEMNÍ STUDIE – LOKALITA ALDIS

Autoři:

Ing. Arch. Pavel Zadrobílek

Autorizovaný architekt, IČ: 44414471

Ing. Arch. Bohumír Prokop

Autorizovaný architekt, IČ: 12951471

Pořizovatel:

Magistrát města Hradec Králové

Odbor hlavního architekta

Československé armády 408

500 02 Hradec Králové, IČ: 00268810

Datum: březen 2017

PRINCIP

Navržený princip zástavby ctí radiálně okružní uspořádání města a navazuje funkčně i prostorově na okolní městskou strukturu i na existující hladinu zástavby pravobřežní labské kotliny, která vznikala postupně od přelomu devatenáctého a dvacátého století (nám. Svobody) až do padesátých let minulého století (Labská kotlina I.). Definování hladiny zástavby zajišťuje z lokálního hlediska účinné prostorové vymezení veřejných prostranství a z celoměstského hlediska zachování dominance historické městské veduty v dálkových pohledech. Tyto dálkové pohledy se uplatňují zejména při příjezdu po vnějších radiálách na hraně labské a orlické nivy. Bližší pohledy na hlavní městské dominanty, které jsou zásadní pro orientaci ve městě, jsou zajištěny ochranou radiálních průhledů. V řešeném území se nachází dva radiální průhledy celoměstského významu. První průhled sleduje tok řeky Labe a je vymezený nábřežní zástavbou a alejemi. Druhý průhled je fixovaný profilem ulice Ak. Bedrny. Dlouhodobě územní dokumentace zóny Aldis chrání ještě třetí – novodobý – radiální průhled v profilu středové severojižní obslužné ulice. Podle charakteru zástavby lze řešené území rozdělit na jižní a severní část.

JIŽNÍ ČÁST ÚZEMÍ

Jedná se o areál prvorepublikových staveb Sokolovny, Filharmonie a Aquacentra, dříve městských lázní, doplněný v osmdesátých letech sportovní halou TJ Sokol a halou 50m bazénu. Zmíněný areál bude hmotově doplněn nižší tréninkovou atletickou halou s integrovanou tribunou situovanou podél ulice Ľudovíta Štůra. Výsledný blok vytvoří půdorysně tvar písmene U s rozlehlým nádvořím uprostřed, kde bude umístěn objekt podzemních garáží pro 600 – 650 vozidel, na jejichž střechu bude přemístěn atletický stadion s parametry IAAF. Příjezd – výjezd do a z podzemních garáží je dopravně napojen na okružní křižovatku Šimkova, Ak. Bedrny a je umístěn do středového dělícího pásu Šimkovy ulice.

PARKOVÝ PÁS

Pojítkem mezi severní a jižní částí lokality je parkový pás v prostoru bývalého Piletického potoka propojující Šimkovy sady a labské nábřeží. Tento pás má funkci interakčního prvku ÚSES a návrh zde počítá s rehabilitací a dosadbou stávající vzrostlé zeleně. Vlivem existujícího stavebního povolení na přestavbu tzv. objektu KOR nelze zatím zelený pás posílit v jeho nejužším místě. S ohledem na důležité pěší propojení nového kapacitního parkování pod stadionem TJ Sokol a KC Aldis, které prochází přes tento pás, zde dojde k úpravě trasování pěších stezek.

SEVERNÍ ČÁST ÚZEMÍ

Stávající novodobá zástavba severní části řešeného území (KC Aldis, T-Mobile, Gist a katastrální úřad) je zatím pouze částí městské struktury a nevytváří prostorově definovaná veřejná prostranství. Územní studie reguluje novou zástavbu s ohledem na již realizované stavby a vymezuje nová veřejná prostranství. A to od celoměstských přes lokálně významná po obslužná. Územní studie dbá na dodržení lidského měřítka ulic i náměstí a vytvoření mikroklimatu příjemného pro pobyt návštěvníků.

PILNÁČKOVA ULICE – NOVÝ MĚSTSKÝ BULVÁR

Dlouhodobě připravovaná severní silniční tangenta, která odvede tranzitní osobní i kamionovou dopravu mimo město, změní i charakter druhého silničního okruhu, resp. strukturu dopravy na něm a umožní jeho proměnu v městský bulvár. Územní studie navrhuje podél vnitřní strany nového městského bulváru (Pilnáčkova ulice) sdruženou pěší a cyklistickou stezku chráněnou dvouřadým stromořadím větších stromů a podél bloků 6 až 8 i doprovodný dopravní prostor zajišťující obsluhu a krátkodobé parkování pro občanskou vybavenost v parteru domů přiléhajících k bulváru. Obdobné řešení, byť ne nutně zcela symetrické, se předpokládá výhledově i na druhé, tedy vnější, straně městského okruhu.

NÁBŘEŽÍ

V souvislosti s realizací lávky, výstavbou nábřežního bloku budovy ČSOB a celkovou dostavbou lokality dojde k významové proměně Eliščina nábřeží v celém úseku od náměstí Osvoboditelů až po Labský most. V lokalitě vzniknou důležité cíle pro návštěvníky a přistěhují se stovky rezidentů. Tím se citelně zvýší i užívání zmíněné části nábřeží a jeho atraktivita. Územní studie proto počítá s celkovou úpravou nábřežního prostoru do podoby parkové promenády. Dojde k rozšíření pěších a cyklistických stezek, vytvoření kvalitních rozptylových a odpočinkových ploch pro návštěvníky KC Aldis a nové budovy ČSOB. Dojde k zakomponování předmostí navržené lávky. Současně musí být tyto plochy obklopeny a chráněny kvalitní vzrostlou zelení, která spolu s vodní hladinou řeky zajistí příjemné mikroklima a zároveň symbolicky zavede do centra města navazující zeleň labské nivy. Řeka bude zpřístupněna relaxačními stupni sestupujícími až k vodní hladině.

NÁMĚSTÍ

Těžištěm severní části území se stane nové náměstí – centrum městské čtvrti. Náměstí bude určeno převážně pro pěší, byť je na severní a západní straně lemováno obslužnou ulicí, která nabízí parkovací stání nezbytná jako zázemí pro fungování základní občanské vybavenosti umístěné v parteru všech okolních objektů. V severní a jižní části náměstí bude plocha veřejného prostranství doplněna vzrostlou zelení. Uprostřed, kde nebude možné zeleň vysadit, zpříjemní parter vodní prvek. Pozice těžiště lokality bude zdůrazněna vytvořením místní dominanty. Územní studie proto vytváří předpoklady pro realizaci kongresového hotelu v místě stávající budovy tzv. KOR (dle platného stavebního povolení) a zároveň umožňuje výstavbu hotelu či dalších doprovodných funkcí kongresového centra i v přímé návaznosti na KC Aldis, v místě stávajícího povrchového parkoviště.

COLLINOVA ULICE A PĚŠÍ ZÓNA

Nové náměstí je ze severu vymezeno Collinovou ulicí. Její východní část má charakter reprezentativně vybavené městské obslužné ulice s dvouřadým stromořadím, což územní studie potvrzuje. Její západní část je pěší zónou s prosperujícím stromořadím platanů. Vzhledem k vyústění na nábřeží a budoucí lávku je i významným cyklistickým tahem. Parter této části bude dokomponován s ohledem na výstavbu budovy ČSOB. Do jihovýchodní části náměstí bude zaústěna i další pěší zóna napojující zastávku MHD Aldis. Parter této pěší zóny bude osazen rastrem stromů. Síť městských prostranství bude doplněna několika kratšími uličkami s pěším i dopravně obslužným charakterem.

B.9 UL. AKADEMIKA BEDRNY

Vzhledem k dostavbě zóny Aldis a realizaci nových funkcí a kapacit dojde i k významovému posílení ul. Ak. Bedrny, která zajišťuje její dopravní obsluhu. Tato radiální komunikace bude dopravně rozšířena na nedělený čtyřpruh a stane se plnohodnotnou městskou třídou. Podél nové zástavby vznikne kvalitní pěší parter s rehabilitovanou alejí. Mimořádně atraktivní je sousedství největšího městského parku – Šimkových sadů.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty