Artové kino Centrál ve faktech

Ilustrační obrázek Výlučně k provozování artového kina budou sloužit i nadále městské prostory, v nichž funguje kino Centrál. Tak zní jednoznačné stanovisko vedení města Hradec Králové, které se distancuje od prohlášení, že zastupitelé kino „pohřbili“ prostřednictvím hlasování, kdy zamítli několik návrhů provozovatele na pokrytí ztrát vzniklých provozem kina a odkup techniky nutné k promítání. Kino dál bude fungovat pod jakýmkoliv provozovatelem, který by splnil případné podmínky výběrového řízení. Město se bude snažit, aby kontinuita promítání byla zachována a diváci či fanoušci kina nebyli o své kulturní zážitky ochuzeni.

V budově patřící městu funguje kino Centrál pod vedením soukromého provozovatele, občanského sdružení Pro-Centrál, od roku 2003. Za tuto dobu mu umožňovalo město užívat nebytové prostory za nestandardně výhodných podmínek s ohledem na charakter vykonávané činnosti. Nájemné z pronajaté plochy 1 180 m2 činí od té doby zhruba 80 000 Kč ročně.

Město zároveň podporuje provoz kina ročním obligatorním grantem ve výši 650 000 Kč a finančně podpořilo i akce, které se v kině uskutečnily (viz níže v přiložené tabulce). Vybavení související s digitalizací a novým ozvučením kina bylo pořízeno zejména ze zdrojů města (viz v níže přiložené tabulce), státu a částí ji hradil i provozovatel.  Poskytnutí dotace z města (viz tabulka níže) na digitalizaci i ozvučení kina Centrál bylo od začátku smluvně podmíněno závazkem sdružení Pro – Centrál převést vlastnické právo k technice digitalizace a částečně i k technice ozvučení do vlastnictví města v předem dohodnutém termínu. K tomuto doposud nedošlo.

Po celou dobu fungování kina nemělo město žádné signály, až na opakované ale málo důrazné žádosti o navýšení grantů, o tom, že by se tento soukromý provozovatel kina potýkal s takovými závažnými finančními potížemi, které by mohly mít vliv na samotnou existenci kina.  Po zveřejnění konečných výsledků auditu se uskutečnila řada hlasování, která dopadla v neprospěch provozovatele kina, ale jen částečně v neprospěch budoucnosti kina. Zastupitelstvo města nehlasovalo o „zrušení kina Centrál“, nýbrž o finanční pomoci občanskému sdružení Pro – Centrál, coby současnému provozovateli tohoto kina. Petici, která v těchto dnech koluje městem a sbírá podpisy na „zachování kina Centrál“ bude zřejmě následně zaslána na magistrát, kde bude standardním zákonným způsobem vyřízena.

Zastupitelé však vyšli provozovateli vstříc v lednu, kdy schválili prominutí části odvodu ve výši 400 000 Kč za porušení rozpočtové kázně dle platebního výměru, k němuž došlo při použití finančních příspěvků z rozpočtu města. Zároveň schválili platební kalendář úhrady části odvodu ve výši 96 170 Kč v pěti rovnoměrných měsíčních splátkách, čímž usnadnili vrácení této provozovatelem chybně použité dotace. Vstříc Pro – Centrálu vyšly i další organizace zřizované městem, kterým rovněž dlouhodobě provozovatel kina dluží za poskytované služby a umožnili mu splácet dlužné částky formou platebního kalendáře. Za další velmi vstřícný krok vůči soukromému provozovateli město považuje i prominutí dosud nevyměřeného penále za prodlení odvodu za porušení rozpočtové kázně, které zastupitelé schválili ovšem za podmínky převedení zařízení do vlastnictví města k 15. únoru 2012. Tento návrh však Pro – Centrál neakceptoval.

Z výše uvedeného vyplývá, že město činilo od počátku maximální snahu pomoci provozovateli vyřešit jeho finanční nesnáze, ovšem za podmínky, že majetek, který byl již jednou ze zdrojů města spolufinancován, bude převeden do vlastnictví města, ale ani to se nepodařilo v zastupitelstvu „prohlasovat“. Nyní se město snaží najít vhodné východisko pro další provozování art kina, aby případná provozní pauza byla co nejkratší.  Jako schůdné se nyní jeví vyhlášení výběrového řízení na nového provozovatele, do kterého se bude moci přihlásit kdokoliv, kdo splní jeho podmínky. Aspirace současného sdružení na post provozovatele tímto není nijak dotčena.

Výsledky hlasování zastupitelů k bodu (únor 2012) – část textu předloženého návrhu:

Zastupitelstvo města Hradec Králové schvaluje:
1. navýšení akce „010 - 180 - Víceleté příspěvky na činnost profesionálních kulturních institucí“ v částce 1.500.000 Kč v kapitole 50 - Fond na podporu veřejně prospěšných projektů běžných výdajů rozpočtu města na rok 2012 s finančním krytím ze souhrnné rezervy rozpočtu města pro rok 2012
2. poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 1.500.000 Kč na vykrytí kumulovaných ztrát na činnost artkina Centrál pro občanské sdružení Pro-Centrál o.s., Karla IV. 774, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26637740
3. navýšení příspěvku na činnost pro rok 2012 pro občanské sdružení Pro-Centrál o.s., Karla IV. 774, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26637740 o 500.000 Kč

návrh usnesení nebyl přijat  - hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2012/15/0042.xml

Výsledky hlasování zastupitelů k bodu (březen 2012) – část textu předloženého návrhu:

Zastupitelstvo města Hradec Králové schvaluje:
1. zařadit akci 100 - 010 Pro-Centrál, o.s. – příspěvek na provoz v částce 2.900.000 Kč do kapitoly 06 – odbor kultury, sportu a cestovního ruchu běžných výdajů rozpočtu města na rok 2012 s finančním krytím ze souhrnné rezervy rozpočtu města pro rok 2012
2. poskytnout občanskému sdružení Pro-Centrál o.s., Karla IV. 774, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26637740, příspěvek ve výši 2.900.000 Kč, který bude účelově vázán na úhradu nákladů vzniklých výhradně v přímé souvislosti s provozem kina Centrál za podmínky, že občanské sdružení převede do vlastnictví města veškerý majetek tvořící vybavení kina Centrál, který je ve vlastnictví sdružení a dojde k ukončení nájemní smlouvy k prostorám kina ke dni 30.06.2012

návrh usnesení nebyl přijat  - hlasovací protokol: http://web2.mmhk.cz/zm/hla/2012/16/0016.xml

Názory jednotlivých zastupitelů k této věci je možné si ze záznamu zasedání poslechnout zde:
http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/zaznam-jednani-a-hlasovaci-protokoly

Názory zastupitelů všech politických stran zastoupených ve vrcholném orgánu města je možné číst zde:

http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/komentare-zastupitelu

Přehled finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu Statutárního města Hradec Králové sdružení Pro-Centrál v letech 2007 - 2012
Finanční příspěvky na projekty 2007 2008 2009 2010 2011 do 31.3.2012
Víceletý příspěvek na činnost artkina 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 325 000
Modernizace ozvučení artkina Centrál 1 400 000 85 000 x x x x
Projekt 100 30 000 30 000 x x x x
Film a škola - Film a senioři 50 000 x x x x x
Mezinárodní festival outdoorových filmů 45 000 x x x x x
Filmové dědictví - Film a senioři x 30 000 x x x x
Festival francouzského filmu x 30 000 10 000 x 20 000 x
Anifest v Hradci Králové x 20 000 x x x x
Digitalizace kina Centrál x x 1 850 000 x x x
Představení Metropolitní opery New York na plátně artkina Centrál x 50 000 50 000 x x x
Filmové dědictví - FK seniorů Stříbrné lišky x x 20 000 x 20 000 x
Evropě to … x x 10 000 x x x
80 let od založení kina Centrál x x 10 000 x x x
Celkem 2 175 000 895 000 2 600 000 650 000 690 000 325 000

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty