Znak města

Znak městaZnak města

Město Hradec Králové používá znak, jehož základní figura – dvouocasý lev se objevuje už na nejstarším dochovaném otisku pečeti z roku 1362. V době vzniku města ještě nebylo zvykem vydávat erbovní privilegium a skutečnost používání erbovního znamení českého krále v městském znaku královského města byla panovníkem mlčky přiznána. Písmeno G ve štítu začal Hradec Králové používat jako svého znaku již před rokem 1400. V průběhu let tyto dva znaky splynuly a od počátku 18. století Hradec Králové používá znak v současné ustálené podobě s následujícím heraldickým blazonem: „Červený štít s vlevo hledícím stříbrným dvouocasým lvem se zlatou korunou, zlatým jazykem a zlatými zuby a drápy, který drží v předních tlapách zlaté písmeno G.“

 

 

 

Užívání znaku 

Užívání znaku je vyhrazeno pro slavnostní a oficiální listiny a tiskoviny vydávané jménem města, jeho volených zástupců a úředních orgánů, a prestižní akce pořádané přímo městem. Souhlas k užití znaku města třetími subjekty uděluje rada města pouze ve výjimečných případech, na základě žádosti subjektu.

V ostatních případech, např. při propagaci kulturních a sportovních akcí, se používá logotyp města.

Znak města jako základní heraldický symbol

  • Výsledek historického vývoje městského erbu
  • Závazný heraldický popis i grafická podoba jsou definovány v Grafickém manuálu města Hradec Králové z roku 2002

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty