Změny v hromadné dopravě v Hradci Králové, aneb když se šetří na nesprávném místě (8.7.2013)

Do nedávné doby jsem řadil hradecký Dopravní podnik mezi tu část městských organizací, které považuji za dobře fungující. Bohužel tímto mým přesvědčením velmi silně otřásly připravené změny v městské hromadné dopravě k 15. červenci letošního roku, které byly s velkou vítězoslávou představeny v minulém týdnu a které považuji za mimořádnou ukázku arogance a bezohledného přístupu k potřebám obyvatel města.

Je jistě chvályhodné, že se Dopravní podnik snaží snižovat vysoké provozní náklady a z nich vyplývající finanční ztráty, ale zvolený způsob, který je na úkor cestujících a zejména pak obyvatel některých městských částí, považuji za zcela nešťastný. Dopravní podnik zajišťuje veřejnou službu a není komerční soukromou firmou, která se může libovolně rozhodnout, že některou ze svých podnikatelských aktivit zruší, omezí či zcela změní.

Jako jeden z argumentů pro provedené změny byl uváděn snižující se počet cestujících a následně tržeb. Nejedná se o ojedinělý případ, kdy k podobným problémům v hromadné dopravě dochází a je zarážející, v kolika případech přistupují vedení měst i dopravců k opatření formou omezení dopravy či zdražení jízdného. Výsledkem je pak zákonitě situace, kdy dojde k dalšímu odlivu cestujících a veřejná doprava se stává nekonkurenceschopnou a dostává se do spirály problémů s velmi obtížným řešením. Získat zpět ztracené cestující bývá mnohem těžší než jejich ztráta v důsledku špatného a krátkozrakého přístupu - snižování kvality služeb či zdražování rozhodně není vhodná cesta k nalákání vyššího počtu zákazníků.

Za skutečně zarážející pak považuji to, že tyto zásadní změny nebyly předem nijak projednány a konzultovány s komisemi místní samosprávy dotčených městských částí a obyvatelé jsou postaveni před hotovou věc. K čemu vlastně vedení města zřizuje tyto komise, když takto klíčové věci s nimi neprojednává?! Tak např. obyvatelé Malšovy Lhoty, Svinar a Slatiny se dostávají provedenými změnami do pozice občanů druhé kategorie, kterým bude značně zkomplikována a zdražena zejména doprava na vlakové i autobusové nádraží. Nutnost nově zavedeného přestupování při dopravě z těchto částí na nádraží bude znamenat nejen snížení komfortu a bezpečnosti cestování, ale také zdržení, což je při uvážení toho, že často mají cestující jen velmi krátkou dobu na přestup z MHD na vlaky či meziměstské autobusy (běžně např. 5 minut), také velmi značné znepříjemnění cestování spojené se stresovou zátěží nebo úplným znemožněním využívání optimálních dálkových spojů. A aby toho nebylo málo, tak za tuto službu výrazně zhoršené kvality si občané dotčených čtvrtí také výrazně připlatí, vzhledem k nutnosti použít přestupní tarif. To už je v jasném rozporu s deklarovaným nezvyšováním cen jízdného. O zhoršení dostupnosti dalších důležitých služeb ve městě, které obyvatelé těchto částí rovněž potřebují, ani nemluvě… Např. komise místní samosprávy v Malšově Lhotě se již velmi jednoznačně a důrazně postavila proti naplánovaným změnám v MHD. Jsem velmi zvědav, jak bude s jejím stanoviskem naloženo…

Změna pro Hradec se již před 2 lety dotazovala Dopravního podniku, proč není např. uvažováno o využití autobusů na stlačení zemní plyn (CNG), které zavádí celá řada měst v České republice (vč. sousedních Pardubic) právě z důvodu výrazně nižších provozních nákladů těchto autobusů a tedy znatelných úspor (uvádí se o 30% nižší provozní náklady oproti běžným autobusům s dieselovými motory). Druhým pozitivem využití technologie CNG je výrazné snížení znečištění ovzduší, neboť autobusy na tento pohon produkují mnohem menší množství znečišťujících látek oproti autobusům s naftovými motory. Tyto autobusy jsou také mnohem méně hlučné. Dostalo se nám odpovědi, která působila spíše jako snůška výmluv a účelově vymyšlených důvodů proč to nejde. Nejpádnějším argumentem jsou samozřejmě relativně vysoké pořizovací náklady na zavedení této technologie, zejména na pořízení plnicí stanice a pochopitelně i autobusů. Nicméně jsme přesvědčeni, že i to je snadno řešitelné – ať již ve spolupráci s dodavateli zemního plynu (příspěvky na zavedení této technologie od dodavatelů, popř. výstavba a provoz plnicí stanice externí firmou – v rámci výběrového řízení by jistě bylo možné získat velmi příznivé podmínky) nebo využitím vhodných dotačních titulů, zejm. na nákup autobusů (viz např. Jihlava: http://www.dpmj.cz/www/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=152&Itemid=56). V současné době jezdí v ČR již více než 400 autobusů na CNG v různých městech (viz např.: http://mhdzive.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=58:v-cesku-jezdi-jiz-vice-nez-400-cng-autobusu&catid=8&Itemid=142). Je s podivem, že to, co jde v mnoha městech v ČR, v našem městečku nejde.

Prioritou Změny pro Hradec je podpora ekologicky příznivých druhů dopravy včetně kvalitní městské hromadné dopravy. S provedenými změnami v hromadné dopravě, které si na nás obyvatele města připravil Dopravní podnik ve spolupráci s vedením města, zásadně nesouhlasíme, prohlašujeme, že s našimi zastupiteli je nikdo neprojednával (dozvěděli jsme se o nich až ze sdělovacích prostředků, stejně jako ostatní občané) a jednoznačně se od nich distancujeme. Určitě považujeme za důležité snižovat finanční ztráty z provozu městské hromadné dopravy a zvyšovat počet cestujících na úkor individuální automobilové dopravy. Cestu k úsporám však vidíme ve snižování nákladů v technologické oblasti (zejm. v zavádění úsporných technologií a vozidel – např. na CNG), nikoliv v omezování rozsahu a snižování kvality poskytovaných služeb či zdražování jízdného. Dále se domnívám, že je třeba hledat také vhodná motivační opatření ke zvyšování zájmu o MHD. Osobně bych pak také považoval za dobré výhledově zvážit provázání provozu MHD a parkovacího systému ve městě jako nástroje regulace individuální automobilové dopravy, což by umožnilo mj. i částečné krytí ztráty MHD z výnosů parkovacího systému (pozn.: např. v sousedních Pardubicích provozuje parkovací automaty tamní Dopravní podnik, nikoliv kontroverzní soukromá firma jako u nás). To je však spíše cíl výhledový. Pokud by byla vůle se takovými opatřeními zabývat, pak považuji za přijatelné, aby případné zvýšení ztráty hradilo dočasně město jako veřejnou službu pro své občany. Bohužel současné vedení města má jiné priority – každoroční výdaje v řádu desítek milionů Kč do hokeje*) a fotbalu, či zbytečné investice typu rekonstrukce foyeru v Klicperově divadle za 10 milionů (patrně jen proto, že travertin použitý na obklad tohoto prostoru už dneska není in) či přestavbu křižovatky Koruna s vodotryskem uprostřed za 100 milionů Kč. Dalších případů by se našla celá řada. Je jasné, že na zajištění kvalitní veřejné dopravy se pak už peněz nedostává…

*) pozn.: každoroční výdaje města jen do samotného hokeje činí 19 mil. Kč, výstavba plnicí stanice pro CNG (jako jednorázová základní investice pro možnost zavedení úspornějšího provozu MHD) by podle Dopravního podniku stála cca 20 mil. Kč…

Pozn. na úplný závěr: „Na světě již jezdí 16,2 milionů CNG vozidel a podle několika různých studií se má v průběhu příštích deseti let objevit na silnicích po celém světě dalších zhruba 50 milionů vozidel. Vozidla na zemní plyn jsou totiž nejen ekologická, bezpečná, ale mají i levný provoz. Jeden kubický metr CNG, který energeticky odpovídá 1 litru benzinu, stojí dnes cca 18 Kč a to je ve srovnání s cenou benzinu, jeden litr za cca 35 Kč, bezkonkurenční. To, že je zemní plyn nejlevnější pohonnou hmotou, platí dlouhodobě.“ – zdroj: http://mhdzive.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=34:tuzemske-silnice-brazdi-jiz-385-cng-autobusu&catid=8&Itemid=142

Adam Záruba, 5. 7. 2013

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty