Změna pro Hradec – dva roky v zastupitelstvu (9.10.2012)

V příštích dnech tomu budou 2 roky, co Změna pro Hradec vstoupila do městského zastupitelstva v Hradci Králové. Polovina volebního období je dobrým časem pro bilancování úspěchů i neúspěchů. Vzhledem k tomu, že Změna pro Hradec jako opoziční zastupitelský klub nemá takové možnosti prezentace v médiích jako strany a lidé, kteří aktuálně v našem městě vládnou, je načase představit alespoň některé důležitější úspěchy či aktivity, které významnějším způsobem zasáhly do dění ve městě, alespoň touto formou:

 • Prosazovali jsme spravedlivé ceny za prodej zbývajících městských bytů nájemníkům tak, aby tito nájemníci nebyli znevýhodněni oproti lidem, kteří si mohli koupit levně své byty v rámci předchozích vln privatizace.
 • Nepodpořili jsme další zadlužování města Hradce Králové formou dalšího vysokého úvěru ve výši 350.000.000,- Kč. Jedním ze stěžejních bodů volebního programu Změny pro Hradec je závazek, že nebudeme podporovat další zadlužování města – tento závazek na 100% plníme!
 • Prosadili jsme transparentní zveřejňování zápisů z jednání výborů zastupitelstva na webových stránkách města Hradec Králové. Apelovali jsme na posílení kontrolní úlohy finančního výboru.
 • Ve snaze o snížení ceny za odtah vozidel jsme vyzvali představitele města k jednání se společností ISP Hradec Králové, a.s., s cílem dosažení změny uzavřené koncesní smlouvy (např. ve formě dodatku).
 • Iniciovali jsme jednání města s Královéhradeckým krajem o přípravě výstavby přeložky Kladské ulice v Hradci Králové. Tato potřebná komunikace výrazně ulehčí zejména obyvatelům Pouchova a Pouchovské ulice od tranzitní nákladní dopravy do skladištní oblasti v HK.
 • Postavili jsme se za obyvatele Pouchova ve věci vybudování cyklostezky v ulici Pouchovská a řešení cyklistických stezek v této ulici v souladu s potřebami místních obyvatel.
 • Aktivně jsme se podíleli na formulování námětů a připomínkování Zadání nového Územního plánu Hradce Králové a nyní velmi odpovědně přistupujeme k projednání konceptu a podání připomínek k tomuto materiálu. Územní plán je jednoznačně dokumentem, který na několik desetiletí ovlivní to, jak se bude naše město rozvíjet, jak bude vypadat a jaké bude mít životní prostředí. Jedná se zkrátka o záležitost, která ovlivňuje bezprostředně a dlouhodobě život každého z nás. 
 • Iniciovali jsme jednání o řešení situace na Moravském Předměstí ve věci navrhovaného zahušťování zástavby objekty Pilot 1 a Pilot 3 odmítanými místními obyvateli. Probíhající jednání směřovala k úpravě projektu Pilot 1 tak, aby více vyhovoval místním obyvatelům a také k odstoupení investora od nevhodného záměru Pilot 3. Přes aktuální patovou situaci věříme, že se věc podaří nakonec dotáhnout do zdárného konce, který bude ku prospěchu místních obyvatel i dalších stran sporu.
 • Pokusili jsme se o otevření možnosti revize změny územního plánu města v lokalitě Nová Zelená v Kuklenách či alespoň vytvoření regulačního plánu pro toto území, který by dal případné zástavbě jasná pravidla a zamezil by živelné stavební činnosti. Podporujeme změnu územního plánu č. 300 směřující k respektování zátopového území vymezeného v lokalitě Nová Zelená.
 • Úspěšně jsme prosadili přípravu studie revitalizace zdevastovaného areálu bývalé Koželužny v Kuklenách s důrazem na zachování alespoň fragmentu této cenné průmyslové architektury. Podporujeme přípravu veřejného parku podél Malého Labského náhonu v této části města.
 • Podporovali jsme přípravu a realizaci nových mateřských školek na území města.
 • Pokračujeme v dlouhém, neúnavném a zatím úspěšném boji za záchranu jedinečné a evropsky významné lokality Na Plachtě. Jedná se o přírodovědně velmi cenné území mj. s významnými mokřady, vřesovišti a písčinami. Záměrem města a developerů bylo lokalitu zastavět. Za oběť by tak padla část mokřadních luk a vřesovišť a Hradec Králové by přišel o část svého jedinečného přírodního bohatství (jednalo se o záchranu téměř 20 hektarů území).
 • Přispěli jsme významně k zastavení záměru překladiště hutního materiálu v Březhradě. Obyvatelé Březhradu od jara roku 2008 marně protestovali proti bezohlednému záměru v Březhradě, kdy na zelené louce, v těsné blízkosti obytných domů, na významných zdrojích podzemní vody a v biologicky velmi hodnotné lokalitě mělo vyrůst překladiště hutního materiálu společnosti ThyssenKrupp Ferrosta, s.r.o..
 • Dodržujeme plně své sliby týkající se jednoznačné nepodpory záměrům dalších obchodních center v Hradci Králové, která by zhoršila dopravní situaci, životní prostředí a přispěla by k další degradaci centra města, které je přirozeným centrem obchodu a služeb. Jedná se zejména o záměry největších obchodních center Arkády a Aupark nebo např. záměr Penny Marketu na místě současné zeleně na Brněnské třídě.
 • Podporovali jsme smysluplné využití chátrající budovy Vrbenského kasáren, kde rekonstrukcí mohly vzniknout nové prostory pro velmi úspěšné hradecké Technologické centrum. Nesouhlasili jsme s prodejem této budovy i se zastavením projektu Technologického centra ve Vrbenského kasárnách.
 • Aktivně jsme se podíleli na řešení kauzy pomníku Dr. Františka Ulricha. Umělecká i řemeslná kvalita tohoto pomníku byla a je velmi slabá a nereprezentuje důstojně osobnost Dr. Ulricha. Úspěšně jsme navrhli přistoupit k jednání o jeho vrácení autorovi, popř. o jeho umístění do lapidária a vyzvali jsme představitele města k řešení finančních škod, které vznikly realizací a následným odstraněním díla. Kontrolou plnění usnesení zastupitelstva ve vztahu k záležitosti předmětného pomníku byl pověřen kontrolní výbor Zastupitelstva města Hradce Králové.
 • Iniciovali jsme zřízení řady pracovních skupin, vč. zřízení pracovní skupiny zastupitelů pro řešení situace v kině Centrál. Déle než rok trvající kauza uvedeného kina a vypořádání se s občanským sdružením Pro-Centrál je názornou ukázkou sounáležitosti a fungování stávající vládnoucí koalice, ukázkou snahy o její udržení za každou cenu. Umoření dluhů občanského sdružení v řádu miliónů korun na úkor daňových poplatníků v Hradci Králové nemůže schvalovat nikdo z nás.
 • V souvislosti s dále uvedenou citací Hradeckého deníku: „Finance, které měly sloužit k provozu artkina Centrál, použil jeho ředitel i na úhradu domény a provozu serveru politické strany Doma v Hradci, za níž kandidoval do městského zastupitelstva“ Změna pro Hradec opětovně vyzvala ostatní strany kandidující ve volbách do zastupitelstva města Hradce Králové, aby rovněž zveřejnily výši nákladů na svou předvolební kampaň a finanční zdroje, které byly na úhradu nákladů jimi vynaloženy. Tato výzva zůstala bez odezvy a Změna pro Hradec byla jediná, která toto učinila.
 • Iniciovali jsme, resp. jsme se podíleli na podání několika trestních oznámení – mj. ve věci podezřelého pronájmu nebytových prostor občanskému sdružení někdejší radní města  za 25 Kč/m2, ačkoliv minimální cena ve výběrovém řízení byla stanovena na 1500 Kč/m2, dále v případě kauzy parkovacího domu Kollárova či ve věci hospodaření městem vlastněné společnosti Letecké služby Hradec Králové, a. s..
 • V současné době mimo jiné usilujeme o zveřejňování údajů o čerpání a způsobu rozdělení finančních prostředků na odměny členů statutárních orgánů městem Hradec Králové zřízených a založených organizací (představenstva, dozorčí rady) aj.
 • Podporujeme rozšíření a zkvalitnění sběru druhotných surovin na území města Hradce Králové podle úspěšného pilotního projektu probíhajícího v Malšově Lhotě a Svinarech. Lepší recyklační služby bereme jako vhodnou prevenci proti zdražování poplatků za svoz odpadu a jako alternativu ke stavbě rizikových spaloven odpadů.

Adam Záruba, Olga Kramářová, 8. 10. 2012

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty