Změna pro Hradec a nový územní plán Hradce Králové II – sporné lokality (24.7.2014)

Komentář - Ing. Adam Záruba, Ph.D. 

Ve svém minulém příspěvku jsem pochválil dosavadní průběh přípravy nového Územního plánu Hradce Králové. Nyní bych ještě rád doplnil několik slov k tomu, jak to vypadá z našeho pohledu s některými základními kauzami z minulosti, kterým jsme se věnovali, i s některými novějšími kontroverzními záměry v souvislosti s novým územním plánem. V těchto věcech jsme rozhodně nebyli nečinní a podařila se celá řada pozitivních kroků. Uvedeným kauzám věnujeme i nadále velkou pozornost.

Ekologicky cenné lokality Na Plachtě a Březhradské písčiny a hrozba jejich zástavby: v obou případech se podařilo docílit toho, že tyto lokality již nebudou v novém územním plánu zastavitelným územím. Mnohaleté úsilí tak konečně přináší své ovoce. V případě Plachty byla v roce 2012 vyhlášena mj. z našeho popudu přírodní památka Na Plachtě 3 a nový územní plán musí tuto skutečnost respektovat. V případě Březhradu došlo k podrobnému biologickému průzkumu, jehož výsledky jsou natolik jednoznačné, že ani v tomto případě není zástavba lokality možná.

Trasa tzv. severní tangenty: zde bude sledována námi preferovaná varianta, která se vyhýbá cenným lokalitám tzv. Ornstových jezer (pískovny a slepá ramena Labe s doprovodnou zelení) ve Věkoších a Dehetníku u Svinar. Tuto potřebnou komunikaci tak nebudou komplikovat střety s ochranou přírodovědně a rekreačně mimořádně cenných území.

Území Nová zelená v Kuklenách: tady se již bohužel nepodaří vrátit stav do podoby nezastavitelného území, které zde bylo před schválením divoké změny stávajícího územního plánu č. 177 z roku 2010. Ale snažíme se v tomto případě o 3 základní věci: 1. aby bylo respektováno vyhlášené zátopové území Chaloupecké svodnice a z tohoto území byla vyloučena zástavba (to přinese určitou redukci zastavitelných ploch ve prospěch např. zeleně). 2. aby byl pro toto území zpracován podrobný regulační plán, který usměrní možnou zástavbu, a který bude veřejně projednán s obyvateli. 3. aby zástavba v území byla i nadále podmíněna realizací hlavních dopravních staveb tak, aby dopravní zátěž vyvolaná novou zástavbou byla vyloučena z přetížené Pražské a Zelené ulice. Požadavek na regulační plán pro Novou zelenou se nám již podařilo prosadit do pokynů pro zpracování návrhu ÚP, který schválilo zastupitelstvo na svém červnovém zasedání.

Zástavba komerčních objektů v okolí Plačic: i nadále prosazujeme opuštění záměru obchodních center podle dosud neschválené změny stávajícího územního plánu č. 175 (podporujeme zastavení pořizování této změny). Plocha komerčního centra na Bláhovce bude z nového územního plánu vypuštěna, což je další velký úspěch. Dále odmítáme připouštění jakékoliv další komerční zástavby v prostoru Vlčkovice-Plačice, kde skoupily obrovské plochy zemědělské půdy developerské firmy a pozemkoví spekulanti. Ohromný rozsah zástavby zdejší nejlepší zemědělské půdy, navíc v rozporu s koncepcí nového územního plánu se pokusilo vedení města protlačit s pomocí nevinně se tvářícího „memoranda“ s developerskými společnostmi v prosinci loňského roku. Proti tomu jsme ostře vystoupili a naštěstí se schválení tohoto dokumentu podařilo zabránit – mj. i díky několika rozumným zastupitelům z koalice.

Nadměrný rozsah zastavitelných ploch v Roudničce a Malšově Lhotě kritizovaný místními občany (jen v Roudničce k tomu bylo přes 200 námitek): prosazovali jsme kompromis spočívající v redukci zástavby v obou částech města, což se nakonec podařilo. Bude zde ponechán rozumný rozsah nově zastavitelných ploch, který na jedné straně umožní rozvoj obou částí města, na straně druhé nebude obtěžovat místní obyvatele a nebude představovat zátěž pro zdejší nedostatečnou dopravní infrastrukturu.

Přeložka „pražské“ železniční tratě u Březhradu: ačkoliv tento návrh, který by umožnil zklidnění části Kuklen a rozvoj území Temešváru, jsme v zásadě nevylučovali, vnímáme také na druhé straně nesouhlas obyvatel a majitelů rekreační zástavby v Borovince i nesouhlas Ministerstva dopravy a drážních orgánů s touto přeložkou. Z tohoto důvodu jsme jednak podpořili myšlenku pokusit se v návrhu najít jiný koridor přeložky a dále jsme navrhli vymezit přeložku pouze jako územní rezervu, tj. vizi do vzdálenější budoucnosti. Až budoucí generace si tak rozhodnou zda tato přeložka bude potřebná. V této souvislosti navrhujeme, aby v území Temešváru byly rozvojové plochy navrženy v redukované a komornější podobě (např. převážně rodinné domy), která nebude v rozporu s ochrannými pásmy obou tratí. V méně intenzívně zastavěném území Temešváru tak bude větší prostor pro volnou krajinu, zeleň a rekreaci.

Tzv. jižní spojka a jižní propojení: jižní spojku podporujeme pouze v úseku mezi Bláhovkou v Kuklenách a Hradubickou a to v redukované dvoupruhové variantě. Průchod tzv. jižní spojky přes krajinářsky a rekreačně cennou nivu řeky Labe mezi Hradubickou a Třebší považujeme i nadále za zcela nepřijatelný. Při projednávání nového územního plánu jsme navrhli určitý kompromis spočívající ve vymezení tohoto úseku jako územní rezervy stejně jako u přeložky tratě u Březhradu a jeho vypuštění ze seznamu veřejně prospěšných staveb. Podobně jako v případě kontroverzní železniční přeložky si tak i o potřebnosti této komunikace rozhodnou budoucí generace. Naopak navrhujeme přednostně realizovat tzv. jižní propojení mezi Hradubickou (mimoúrovňovou křižovatkou u Březhradu) a silnicí HK-Vysoká nad Labem, které je z hlediska krajinářsko-rekreačního bezkonfliktní a je kratší (a tedy i levnější) než jižní spojka. Toto propojení, které by umožnilo připojit jihovýchodní část města na Hradubickou a prostřednictvím křižovatky v Opatovicích také na R35 a D11, by zároveň ukázalo, zda je jižní spojka v úseku Hradubická – Třebeš vůbec opodstatněná.

Tzv. severní zóna: území ohraničené ulicemi Pouchovskou a Jana Černého, Piletickým potokem a železniční tratí HK-Týniště nad Orlicí ve Věkoších je asi poslední velkou spornou lokalitou. Jedná se o podmáčené louky v nepřímém zátopovém území Piletického potoka, které jsou cenné z přírodovědného hlediska a hojně využívané ke krátkodobé rekreaci obyvatel Slezského Předměstí. Toto území je zatím navrženo k zástavbě v plném rozsahu. My zde navrhujeme redukovat zástavbu do pruhu při ulici Jana Černého a zbytek území přetvořit ve volný krajinářský park (louky s rozptýlenou zelení a vodním prvkem) spojený se vzorovou vodohospodářskou revitalizací úseku Piletického potoka mezi ulicemi Pouchovská a Jana Černého, která by dále zlepšila estetickou a rekreační hodnotu lokality.  Toto bude jedna z našich priorit v dalších fázích projednávání nového územního plánu.

Zástavba podél Koutníkovy ulice od stávající zástavby po okružní křižovatku u ČKD: Tyto zastavitelné plochy podle územní studie p. arch. Krejčíka považujeme za možný kompromis za předpokladu, že: 1. nebudou připouštěny nové rozsáhlejší zastavitelné plochy kolem Plačic, 2. bude respektováno zátopové území a v něm vyloučena zástavba v lokalitě Nová zelená a 3. nebude navrhována další zástavba mezi areálem ČKD a Plotišti nad Labem. Plochy kolem Koutníkovy ulice jsou věcí, kterou jsme dlouho zvažovali a konstatovali jsme, že v této lokalitě je případné zastavění asi nejméně problematické. Při respektování výše uvedených podmínek jsme se rozhodli vyjít vstříc a zastavitelné území v této lokalitě tolerovat.

Je samozřejmě celá řada dalších, spíše drobnějších lokalit, které jsou také sporné a k nimž jsme zasílali své připomínky. Je nutno konstatovat, že v převážné většině případů byly k naší spokojenosti respektovány.

Adam Záruba, 23. července 2014Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty