Zápis z jednání komise místní samosprávy - leden 2010

Zápis z jednání

Komise místní samosprávy – Střed města Hradec Králové

ze dne 28. 1. 2010

Zahájení:                                16:30 hod.

Místo jednání:                        jednací místnost Magistrátu města Hradec Králové,                  Československé armády 408

Přítomní:                                Bezdíčková, Tomáš, Doležal, Jaroš, Kozlovská,

Sýkora, Žlábková (nejsou členy komise)

Omluveni:                              Svoboda, Tůma

Nepřítomní bez omluvy:        Voráčková, Vlasáková

Hosté:                                    Süke, Váňa (MP)

Komise byla usnášení schopná

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Kontrola úkolů z minulých jednání

I.a. úkoly z 29. října 2009

I.a.1)   Možnost rozšíření zóny tzv. alkoholové vyhlášky v lokalitě u Aldisu

- z písemné odpovědi vyplývá, že s rozšířením zóny se zatím nepočítá.

- přítomný p. Váňa upřesnil, že hlídka Městské policie v rámci pravidelných pochůzek do této oblasti dochází (resp. zajíždí). Dosud v této lokalitě není mnoho stížností na rušení nočního klidu, případně popíjení na veřejnosti.

Úkol 0110/1: lokalitu dále sledovat, zejména v jarním a letním období, kdy se tu problémová mládež schází, dále spolupracovat s MP

Diskutována i problematika rušení nočního klidu v dalších oblastech - zejména v oblasti Masarykova náměstí (restaurace Roxi bar, Bělidlo, předzahrádky...)

- MP: majitelům předzahrádek byla při schvalování povolení sdělena podmínka, že v případě stížností z řad občanů na rušení nočního klidu apod. na to bude v příštím roce brán zřetel

- v případě jakýchkoliv stížností je důležité volat MP (operační nebo e-mail p. Váni: ludek.vana@mmhk_cz). Na počet stížností je následně možné poukázat při schvalování předzahrádky.

I.a.2) Finanční příspěvek společnosti PROSTOR PRO...

- řešeno v samostatném bodě během dnešní schůze KMS

I.a.3) MŠ Průmyslová

- žádali jsme o stanovisko města Hradec Králové v této problematice, stanovisko náměstka primátora Ing. Martina Soukupa komise dosud neobdržela

Úkol 0110/2: zopakovat naši žádost o dodání stanoviska náměstkem primátora
Ing. Soukupem

I.a.4) Odvodnění lokality - ulice Okružní (podnět občana)

- lokalita již zapracována do plánu odvodnění města

I.a.5) Seznam záměrů rekonstrukcí, revitalizací, nových záměrů na území KMS

- na žádost KMS, aby členové komise byli informováni o všech záměrech, týkajících se rekonstrukcí, revitalizací nebo nových záměrů na dotčeném území KMS nám byl postoupen seznam těchto akcí. Dodal Ing. Jiří Svátek, ředitel úřadu pro rozvoj města.

Akce, které již byly zahájeny:

- úpravy aleje v Lipkách

- rekonstrukce sportovního areálu Slávie

- lávka přes Orlici u zimního stadionu včetně cyklostezky - IPRM

- úprava náplavky pravého břehu Labe - IPRM

Akce, které se v současné době připravují:

- aktualizace dopravy v klidu, včetně návrhu parkingu

- Vrbenského kasárna

- úpravy Šimkových sadů - IPRM

- křižovatka Mileta

- páteřní cyklostezky - bezbariérové úpravy

- Orlická Kotlina - úprava komunikace

- Aldis - propojení ul. Collinova s parkovacím domem (parkovací dům není investicí města)

- rekonstrukce ulic ČSA a Divišova

Pozn: Akce zařazené do programu Integrovaného plánu rozvoje města /IPRM/ jsou financovány z evropských dotací za spoluúčasti města.

Úkol 0110/3: Pozvat zástupce Útvaru hlavního architekta, aby členy komise seznámil
s konkrétními detaily plánovaných či již realizovaných záměrů.

I.b. úkoly z 2. prosince 2009

1/122009  Předložit radě města změny v personálním obsazení komise

- úkol byl splněn, příslib přijetí nových členů na únorovém zasedání Rady města

- přítomní členové KMS opětovně jednomyslně schválili přijetí nových členů (Jan Sýkora, Ludmila Žlábková) do KMS

- přítomní členové KMS opětovně jednomyslně potvrdili vyřazení několika členů KMS
z důvodu jejich abdikace nebo dlouhodobé nečinnosti (Račák, Vašinová, Voráčková, Vlasáková, Komárková)

2/122009 Opravit vyvrácené  pískovcové sloupky na Baťkově náměstí a litinový sloupek na Masarykově nám.

- předsedkyně KMS na základě osobní obhlídky potvrdila špatný stav této části náměstí, pohledové cihly jsou v dezolátním stavu

- z odpovědi odboru památkové péče vyplývá, že o stavu této části pomníku vědí, poškození je monitorováno už od roku 2004, oprava je však nad možnosti rozpočtu oddělení památkové péče.

Úkol 0110/4: - zahrnout do priorit KMS

- přítomní členové KMS jednomyslně schválili možnost finanční spoluúčasti na rekonstrukci památky z prostředků KMS.

Částka bude upřesněna na základě jednání s pracovníky investičního odd. MMHK.

3/122009 Dodat přehled kamerových bodů v rámci působnosti komise

- dosud nebyl přehled předložen, požadavek nadále trvá

4/122009 Odstranit dvě popelnice v ul. Klumparova

- dodána odpověď společnosti Marius Pedersen. Příslib, že nádoby na separovaný odpad budou nyní na vymezeném stanovišti zamykány k zábradlí řetězem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Aktuální jednání KMS

Úkol 0110/5: Na další jednání KMS pozvat zástupce TS.

Úkol 0110/6: Dodat harmonogram čištění a údržby komunikací-lokalaita KMS střed na rok 2010.

II.a. Z písemné odpovědi MP na dotaz, týkající se organizace dopravy v pohybu na Riegrově náměstí vyplývá, že není možné jinak organizovat či zvýšit průjezdnost lokality.

II.b. Problematika sněhové kalamity a řešení odklízení sněhu na dotčeném území KMS

- zhodnocení situace v centru města - konstatováno, že periferie mnohdy v lepším stavu
než centrum, na telefonické zavolání většinou náprava zajištěna. Krizová situace zejména na plochách určených k parkování

- otázka, v jakém stavu budou chodníky, na nichž probíhá mechanizovaná úklidová technika, konstatováno, že ve velmi špatném stavu jsou zejména některé úseky pěší zóny

- pochválena činnost MP za kontrolu hrozícího nebezpečí pádu sněhu a ledových rampouchů ze střech domů, označování nebezpečných úseků

Úkol 0110/7: V informační vývěsce zveřejnit informaci o bezplatné dočasné výměny parkovací karty z ulic do parkovacího domu Katchnerka

II.c. Finanční příspěvek občanskému sdružení PROSTOR PRO, o.s., Čajkovského 1861, Hradec Králové 9, IČO 70155577, Sdružení pomáhá dětem a mladým lidem v nízkoprahovém zařízení Klídek a poskytuje odbornou pomoc v obtížných životních situacích. Pro veřejnost pořádá akce i v centru města HK (Ulrichovo náměstí, Žižkovy sady), které též navštěvují občané naší městské části.

- Sdružení PROSTOR PRO... bude v letošním roce pořádat na území KMS tři akce:

Labyrint lan      11.-12. září 2010, žádost o 15.000,- Kč

Graffiti street jam  červen,  žádost 10.000,- Kč

Benefiční večer v divadle Drak 16.4.    , 10.000,- Kč

- jednomyslně schválen příspěvek 15 tisíc korun na Labyrint lan, 5 tisíc na Graffiti street jam + příspěvek 12.000,- Kč jako kompenzace za schválený, ale nevyplacený příspěvek
na Labyrint lan 2009

- z diskuse vyplynula možnost, bližší spolupráce se sdružením, zejména možnost vyslat streetworkery do problematických lokalit, v nichž se shromažďuje mládež (například lokalita Aldis).

Úkol 0110/8: Vyplacení příspěvku sdružení PROSTOR PRO... v souhrnné výši 32.000,- Kč (Labyrint lan 27.000,- Kč a Graffiti street 5.000,- Kč)

Úkol 0110/9: Oslovit členy sdružení s žádostí o spolupráci streetworkerů

II.d Úprava lokality „Za prádelnou“ v Labské Kotlině

- p. Tomáš upozornil na lokalitu „Za prádelnou“ v Labské Kotlině, kde zejména nyní
v zimním období využívají děti drobnou terénní vlnu k sáňkování.  Vznesl podnět, zda
by nebylo možné tuto oblast více upravit, například navýšením terénu tak, aby zde bylo možné sáňkovat

Úkol 0110/10: Jaké dlouhodobé záměry má město s touto lokalitou? Není možné zde osadit vhodné herní prvky, včetně zvýšení terénních nerovností vhodných k zimnímu využití (podobně jako například Šance v Šimkových sadech?)

II.e Vestavba do vnitrobloku u Ulrichova náměstí

-  Dr. Jaroš informoval, že přístavba do vnitrobloku nebude povolena

II.f Socha Františka Ulricha

- členy KMS zajímal aktuální stav realizace Ulrichovy sochy. Podmínkou autora je její umístění na náměstí Svobody. Náměstek primátora Ing. Soukup má nyní jednat s organizátory Nábřeží sochařů o dalším postupu, neboť město má zájem jak na instalaci Ulrichovy sochy, tak na dalším pořádání Nábřeží sochařů.

Úkol 0110/11: Informovat veřejnost o podobě sochy a jejím zamýšleném umístění ve vývěsce KMS.

II.g Webová prezentace KMS

- na stránkách KMS stále neaktuální informace (zejména seznam členů a zastaralé zápisy
z jednání)

- V případě, že p. Svoboda aktualizaci www stránek nezajistí, stal by se jejich správcem
p. Sýkora.

Úkol 0110/12: zjednat nápravu

II.h Odstranit dvě popelnice uprostřed ul. Klumparova (v úseku mezi ul. K.H.Máchy
a Mánesova)-požadavek z řad občanů. V místě se hromadí další nežádoucí odpad.

- požadavek na společnost Marius Pedersen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shrnutí úkolů z 28.1.2010:

Číslo úkolu

Popis

Postoupeno

Termín plnění

(zodpovídá)

0110/1

Lokalita Aldis - sledovat, zejm. v letním období, kdy se tu problémová mládež schází, dále spolupracovat s MP, jednání s o.s. Prostor pro... (streetworkeři)

dlouhodobý

(Sýkora)

0110/2

MŠ Průmyslová - koncepce řešení problému

Ing. M. Soukup

0110/3

Pozvat zástupce Útvaru hlavního architekta, aby členy komise seznámil s konkrétními detaily plánovaných či již realizovaných záměrů.

(Bezdíčková)

0110/4

Oprava okolí pomníku TGM - zahrnout do priorit KMS, možnost finančního příspěvku na opravu z fondu KMS

Organizační oddělení ?

0110/5

Pozvání zástupců Technických služeb na jednání KMS

(Bezdíčková)

0110/6

Dodat harmonogram čištění a údržby komunikací, ležících na území KMS, na rok 2010

Technické služby

0110/7

Zveřejnit možnost parkování v Katchnerce pro rezidenty (výměna karet v obd. sněhové kalamity)

(Doležal)

0110/8

Zajištění vyplacení příspěvku o.s. PROSTOR PRO... na akce v r. 2010

Organizační oddělení

0110/9

Oslovit členy sdružení s žádostí o spolupráci streetworkerů

(Sýkora)

0110/10

Lokalita Za prádelnou, Labská Kotlina - dotaz na vybudování terénní vlny

0110/11

Informovat ve vývěsce veřejnost o podobě sochy Fr. Ulricha a její umístění

(Doležal)

0110/12

Aktualizace webových stránek KMS

Únor 2010

(Svoboda)

0110/13

Seznam kamerových bodů

Městská policie

Program příštího jednání:

- předsedkyně KMS pozve zástupce TS, event. Ing. arch. Brůnu – vize na další období

- priority na další období

Ivana Bezdíčková

předsedkyně KMS Střed

města Hradec Králové

zapsal:

Ludmila Žlábková

Ivana Bezdíčková

pozn.: - další jednání se uskuteční 25. února 2010 od 16,30 hod., č. dv. 94,  II. patro, levá budova MMHK

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty