Zápis z jednání KMS Piletice č. 7/2015

Zápis z jednání KMS Piletice

č. 6 /2015 ze dne 2. 9. 2015 

___________________________________________________________________________

Zahájení: 19:00

Místo jednání: Obecní klub, Piletická 69, Hradec Králové

Přítomni: Vratislav Gottwald, Jiří Hypš, Petr Kolínský, Kateřina Dušková, Martin Dušek, Radoslav Němec, Bc. Václav Rak, Mgr. Eliška Zemanová

Omluveni:

Hosté:

Komise byla usnášení schopná.

 

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

 

1/6/2015 (1/5/2015 (3/4/2015, 4/3/2015, 6/2/2015) Oslavy 130. výročí založení Hasičského sboru v Pileticích a setkání rodáků, občanů a přátel obce Piletice a Den dětí v sobotu 13. června 2015. Občané obce primátor města MUDr. Zděněk Fink i další návštěvníci hodnotí, že program a organizace oslav byla velmi zdařilá. Poděkování patří výboru i členům SDH Piletice. Primátor města se při této příležitosti rozhodl přispět ze svých soukromých prostředků na činnost SDH Piletice částkou 5 000Kč, kterou následně zaslal na účet sboru.

Setkání občanů a rodáků obce proběhlo v přátelské atmosféře za vyšší účasti hostů jak posledně. Kvalitně bylo zajištěno občerstvení ze strany zaměstnanců Cyklohospůdky. Na druhou stranu účast rodičů s dětmi na soutěžích Dětského dne byla nízká a příprava ze strany rodin Dušků a Koldinských neměla odpovídající naplnění. Pro další rok zvážíme jiné řešení. Prosíme občany o náměty. 

2/6/2015 1/4/2015, (1/3/2015, 4/2/2015, 1/1/2015, 3/8/2014, 2/7/2014, 2/6/2014, 3/5/2014, 4/4/2014, 5/3/2014, 8/1/2014, 1/7/2013, 3/4/2013). Ve věci cyklostezky do Piletic probíhají administrativní úkony k umístění stavby. Proběhlo jednání na místě v záležitosti napojení cyklostezky do Piletic a jejího vedení přes přilehlé pozemky se zajištěním funkčnosti stávajících vodotečí a zajištění odvodnění cyklostezky. Bylo navrženo schůdné řešení. KMS Rusek požaduje osvětlení stezky až do Ruseka. Osvětlení zmíněného odbočení cyklostezky je nutné ze zákona. Z tohoto důvodu by nepřineslo vyšší náklady i osvětlení části do Piletic, zvláště když zřejmě by mělo být napájeno z okruhu v Pileticích. Proto KMS žádá o osvětlení cyklostezky z Pouchova až do Piletic.

Pro: Proti: 0 Zdržel se:

3/6/2015 (10/2/2015) Oprava kanalizačních vpustí na komunikaci obce. Bylo projednáno s vedoucím úseku místních komunikací TSHK Tomášem Pospíšilem DiS., který přislíbil opravu kanalizačních vpustí a komunikace v průběhu podzimu.

4/6/2015 (4/5/2015 (4/4/2015, 5/3/2015, 3/1/2015, 10/8/2014) KMS projednala požadavek KMS Pouchov - Věkoše, abychom se nevyjadřovali k problémům na Pouchově. KMS Piletice považuje tento požadavek za nepatřičný a bude se vyjadřovat k problémům i v jiných částech města, které mají vliv na život občanů obce. Následně bylo předsedovi KMS Pouchov-Věkoše přeposláno vyjádření KMS Piletice dříve zaslané správnímu orgánu Odboru dopravy MMHK. K obsahu pan předseda neměl výhrady. Dle vyjádření Ing. Kabrhela z Odboru dopravy MMHK vešla v platnost úprava navrhovaná naší KMS a to omezení rychlosti na 30 km/h v ulici Velká, Piletická a Na Dubech bude platit pro vozidla nad 3,5t a současně bude osazena značka nebezpečí smyku. Osazení značek bylo již provedeno.

5/6/2015 (3/2/2014, 4/8/2013) Oprava povrchu komunikace v uličce proti Šrámkovu statku. KMS obdržela odpověď, že bude realizováno do konce listopadu. 

6/6/2015 (6/5/2015 (4/6/2013) KMS v uvedeném zápise a především svým dopisem s fotodokumentací předaným na podatelnu MMHK dne 26. 7. 2013 žádala o zajištění údržby nebezpečného stromořadí podél komunikace Pouchov – Piletice. V odpovědi vedoucího odboru majetku města se uvádí, že TSHK dostaly úkol zajistit údržbu stromů ve vlastnictví města. Dále informoval o připravovaném převodu pozemků pod komunikací Pouchov- Rusek a části odbočky do Piletic z AČR na Královéhradecký kraj, který následně zabezpečí údržbu. 

7/6/2015 (4/2/2015, 2/1/2015, 6/8/2014, 6/7/2014, 6/72012) Zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pobočka Hradec Králové, telefonicky informoval, že na rok 2016 je plánováno čištění a úpravy vodoteče vedoucí severním okrajem obce od Slatiny, přes náves až do Piletického potoka. Nájemce části přilehlých pozemků firma VH Agroprodukt již souhlasil s termínem srpen 2016. S ostatními majiteli pozemků probíhá jednání. Žádnou informaci ale nemáme o realizaci údržby na částech vodotečí v majetku města Hradce Králové. Prosíme Odbor majetku města o průběžnou informaci.

Nově projednané body: 

8/6/2015 KMS vyslechla informaci starosty SDH Piletice pana Vratislava Gottwalda o nákladech na organizaci oslav 130 výročí hasičů a rozhodla se přispět na činnost SDH finančním darem 2000. Uvedený příspěvek ji i odměnou členům SDH za zajištění mimořádné zálivky v období sucha v červenci 2015 nově vysazených stromořadí.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

9/6/2015 KMS a SDH Piletice organizovali pro seniory obce večerní projížďku parníkem po Labi. KMS schvaluje výdaj za pronájem lodi ve výši 3000 Kč. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

10/6/2015 Myslivecké sdružení Okrouhlík bude v říjnu 2015 provádět dosazování uschlých stromů ve stromořadích v okolí obce. Vzhledem k rozsahu výsadby požádalo sdružení výbor SDH Piletice o výpomoc jejich členů. KMS předběžně schvaluje odměnu 70 Kč za hodinu práce každého jednotlivého člena SDH. Skutečná odměna bude schválena na listopadové schůzce dle skutečné doby a účasti. Limitní cena 3 000 Kč.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

11/6/2015 Členové KMS navrhují termín konání veřejné schůze občanů s primátorem, náměstky a některými vedoucími pracovníky Statutárního města Hradce Králové na středu 14. září 2016 od 18.00 ve stodole Šrámkova statku v Pileticích. Náhradní termín středa 21. 9. 2016. Konečný termín stanoví Rada města.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

12/6/2015 Zástupce nového majitele pozemků bývalého vojenského objektu Ing. Marek Fritz PMF Real a.s. dne 6. 8. 2015 seznámil předsedu KMS J. Hypše, se zámyslem výstavby 24 rodinných domů na pozemcích zahrnující vojenský objekt a přilehlé pozemky zpravidla občanů obce. Plánek zástavby byl rozeslán občanům obce a bude vyvěšen na vývěsce KMS. Vzhledem k tomu, že pozemek vojenského objektu je na návrh KMS veden jako plocha sportoviště, zajímá investora stanovisko KMS k případné změně v ÚP na plochu pro výstavbu RD. KMS nemá výhrady ke změně funkční plochy pro výstavbu RD. Dále jej zajímaly případné výhrady k realizaci celé zástavby. Občané na záměr reagovali následujícími výhradami a návrhy:

  • obyvatelé „nové „ bytovky vyjádřili nespokojenost s plánem vedení dopravy po přilehlé komunikaci. KMS navrhuje jednat s majiteli polní cesty na východní hranici plánované výstavby o vybudování objízdné přístupové komunikaci.

  • Na základě zkušeností považujeme za potřebné, aby na komunikacích byla vybudována parkovací stání pro návštěvy, dodavatele atp. jinak budou uvedená vozidla parkovat na chodnících.

  • Doporučujeme zvážit zahrnout do projektu veřejně přístupnou klidovou zónu pro obyvatele.

  • Pro zajištění dopravní bezpečnosti žádáme vybudovat v jízdním pruhu od obce Slatina vybočení komunikace s ostrůvkem pro zpomalení vozidel.

  • Předpokládáme, že v projektu bude řešeno napojení chodníků, místního rozhlasu i veřejného osvětlení.

KMS pověřila jednáním v této věci s vedoucím Útvaru hlavního architekta MMHK Ing. Jiřího Hypše.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

13/6/2015 Na základě  požadavku občanů obce vyjádřené v anketě při volbách, se KMS rozhodla zorganizovat Mikulášskou besídku pro děti obce v prosinci 2015. Předběžný termín so od 17.00. Organizaci akce zajistí Kateřina Dušková.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

14/6/2015 KMS žádá vedoucího Odboru hlavního architekta města Hradce Králové, aby KMS informoval o všech změnách územního plánu v katastru obce.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

15/6/2015 V souvislosti s konáním akcí na Šrámkově statku se ukázala potřeba dětské hřiště zejména ve večerních hodinách uzavírat, aby nebylo využíváno osobami nad stanovený hmotnostní limit 60 kg. Za tímto účelem bylo realizováno oplocení a s provozovatelem Cyklohospůdky bylo domluveno, že bude zamykat branku ze dvora. Vnitřní západní brána ale zůstává neuzamčená. KMS pověřuje Mgr. Elišku Zemanovou projednat uzamčení se správcem objektu. Vzhledem k tomu, že tato brána nebude oficiálním vstupem na dětské hřiště, KMS pověřuje Mgr. Zemanovou zabezpečit u TSHK přemístění sloupku s Pravidly pro používání hřiště ke vstupu ze dvora Šrámkova statku. Návštěvníci nevěnují pozornost obsahu Pravidel …, zejména co se týká věku a především hmotnosti osob, proto KMS souhlasí s umístěním výrazných cedulí s těmito údaji na oboje vstupní dveře na dětské hřiště. KMS schvaluje výdaj k zajištění uvedených opatření ve výši do 500 Kč (zámek, zalaminování nápisů a pořízení podložek). Pořízení a umístění nápisů zabezpečí Zemanová a p. Němec.

Pro: 8 Proti: Zdržel se:

16/6/2015 KMS byla požádána odborem sociálních věcí o distribuci dotazníků zjišťující požadavky občanů v oblastech sociální služby, prevence kriminality a prorodinná politika města. Prosíme občany obce o papírových vyplněných dotazníků distribuovaných členy KMS a jejich vrácení vhozením do schránky kterémukoliv členovi KMS. Šetření je anonymní. Dotazník je možno vyplnit i elektronicky na odkaze níže.

http://www.hradeckralove.org/urad/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi

Zabezpečí členové KMS. Předání dotazníků na říjnové schůzce. 

17/6/2015 KMS obdržela CD se znělkami a signály pro potřeby provozování obecního rozhlasu. Paní Duškové předán USB klíč s uvedenými hudebními soubory. Žánr a provedení skladeb neodpovídá zámyslu využití. 

18/6/2015 KMS schvaluje výdaj ve výši 1348 Kč na nákup toneru do tiskárny Bc. Raka pro zajištění tisku dokumentů KMS.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

19/6/2015 KMS pověřuje Mgr.Elišku Zemanovou se zajištěním výjezdního prosincového zasedání a schvaluje výdaj ve výši do 2000 Kč na zajištění pohoštění členů KMS a hostů.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0

20/6/2015 KMS schvaluje výdaje ve výši 1000 Kč za věnec a 20 Kč za kondolenci k úmrtí občanů obce. Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0

 

Kontrola plnění úkolů:

 

Různé:

  • Dne 3. 9. 2015 dojde v obci k výpadku dodávky elektřiny od 07.00 do 11.00. Netýká se Komerčního areálu.

  • DPmHK informoval, že od 29. 8. 2015 dojde ke změně jízdních řádů MHD HK. Více na stránkách www.dpmhk.cz . Změny v časech linky 13 jsou zpravidla v řádech minut, ale i desítek minut.

  • Byla vyžádána oprava označníku cyklostezky U Čarodějnic

  • KMS žádala Hradecké služby o výměnu rezavého kontejneru na návsi. Nenalezla pochopení ani u ředitele firmy.

  • MS Okrouhlík vyžádala dotaci na umístění zradidel pro zvěř na komunikaci Piletice – Rusek a Slatina směr Černilov (stoupání až na konec lesa).

 

Požadavky na organizační pracoviště MMHK

Předat k řešení body:

Odbor majetku města 7/6

Organizační pracoviště 11/6; 17/6

Odbor hlavního architekta 12/6; 14/6

Schválené výdaje v následujících bodech předat paní Křiváčkové: 8/6; 9/6; 10/6; 15/6; 18/6; 19/6; 20/6 

Příští schůzka komise se bude konat v Obecním klubu Piletická 69, Hradec Králové – Piletice 7. října 2015 od 19.00.

Zapsal: Jiří Hypš a Eliška Zemanová

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty