Zápis z jednání KMS Piletice č. 8/2015

Zápis z jednání KMS Piletice

č. 8 /2015 ze dne 4. 11. 2015

___________________________________________________________________________

Zahájení: 19:00

Místo jednání: Obecní klub, Piletická 69, Hradec Králové

Přítomni: Vratislav Gottwald, Jiří Hypš, Petr Kolínský, Kateřina Dušková, Martin Dušek, Radoslav Němec, Bc. Václav Rak

Omluveni: Mgr. Eliška Zemanová

Hosté: Okrskář MP HK pan Pavel Pešek

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

1/8/2015 Cyklostezka. Dle vyjádření Ing. Šimonka MMHK je dokumentace pro uzením rozhodnutí před dokončením a hledá v listopadu termín pro závěrečné jednání se zainteresovanými institucemi pro finální odsouhlasení. KMS bude přizvána. KMS požaduje seznámení se současnou dokumentací pro územní rozhodnutí.

2/8/2015 (2/7/2015,13/6/2015) Průběžná informace o stavu organizace Mikulášské besídky. Pozvánky s odpovědním lístkem jsou paní K. Duškovou zpracovány a připraveny k distribuci.

3/8/2015 (5/7/2015) Pan M. Dušek zaslal návrh řešení sportoviště inspirované řešením v Lochenicím. Navrhovaný rozměr hřiště 1000m2

Bude zahrnovat:

  • hřiště pro malou kopanou s možností přestavby na volejbalové hřiště

  • plocha pro streetball

  • místo s cvičebními prvky pro seniory a místo pro s ohništěm a lavičkami

Podklady pro vyjádření ČEZ k umístění zpracuje pan R. Němec. J. Hypš bude jednat s majiteli pozemků.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

4/8/2015 (8/7/2015) Dne 12. 10. 2015 proběhlo na MMHK projednání akcí ve Festivalparku konaných v letošním roce a jejich dopadů na okolí. Zúčastnil se J. Hypš se stanoviskem. Dle vyjádření občanů, nebylo zaznamenáno zvýšené obtěžování hlukem. Dále byly diskutovány problémy ohledně úklidu v blízkém okolí Festivalparku a možná opatření MMHK a MPHK. Více v zápise z jednání, který bude distribuován. Dále KMS projednala návrh smlouvy na dlouhodobý pronájem Festivalparku a má následující připomínky:

KMS konstatuje, že návrh Smlouvy o pronájmu Festivalpraku zpracovaný OM velmi precizně zajišťuje majetková práva města. Dále svoje zájmy a zájmy nájemce prosazuje odbor kultury, ale žádná vymahatelná opatření vyplývající z téměř desetiletí jednání k zajištění bezproblémového soužití občanů a provozovatele Festivalparku prakticky nevčlenil.  KMS do smlouvy navrhla možná řešení a očekává, že budou s případnými úpravami akceptována.  Předpokládáme, že bude na MMHK určen pracovník, který bude zajišťovat zájmy občanů po doby tvorby smlouvy - v minulosti to byl odbor samosprávných činností.  Očekáváme, že gestor smlouvy přijme naše návrhy a co nejdříve rozešle dopracovanou verzi a případně svolá další jednání k naplnění požadavků. 

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

5/8/2015 (3/6/2015, 2/5/2015 10/2/2015) Oprava kanalizačních vpustí na komunikaci obce nebyla dosud relizována. Na požadavek Hradeckých služeb a.s. o upřesnění požadovaných oprav reagovali pan Martin Dušek a Vratislav Gottwald zasláním popisu a fotodokumentace.

Nově projednané body:

6/8/2015 KMS byla MMHK vyzvána k upřesnění prioritních požadavků. Požadovaný dokument byl zpracován. Návrh dokumentu byl elektronicky rozeslán občanům s žádostí o připomínky. KMS neobdržela žádnou připomínku. KMS obsah dokumentu „Prioritní požadavky KMS Piletice – upřesnění“ z 25. 10. 2015 schvaluje. Dokument je vyvěšen na tabuli KMS.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

7/8/2015 Předvánoční setkání seniorů. KMS schvaluje výdaj ve výši do 1000Kč na občerstvení. Organizací pověřuje Stanislavu Gottwaldovou

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

8/8/2015 KMS schvaluje nákup daru ve výši do 500 Kč občance obce u příležitosti životního jubilea.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

9/8/2015 Na základě odezvy od občanů, děkuje KMS pracovníkům TSHK, kteří provedli v obci pečlivý úklid, čištění chodníků a sekání zeleně v měsíci září 2015.

Požadavky na organizační pracoviště MMHK

Předat k řešení body:

  • Paní Křiváčková 8/8/2015 – setkání seniorů, 7/8/2015 dar občance obce

  • Řediteli TSHK : bod 9/8/2015 – úklid obce

  • Předat paní náměstkyni PhDr. Romaně Liškové, náměstkyni primátora Ing. Anně Maclové, vedoucímu odboru majetku, vedoucímu odboru kultury bod 4/8/2015 připomínky ke smlouvě pronájem Festivalparku

  • 1/8/2015 předat k řešení náměstkovi primátora PaedDr. Jindřich Vedlichovi, Ph.D.

  • 5/8/2015 kontktovat Tomášem Pospíšilem DiS 

Příští schůzka komise se bude konat dne 2. prosince od 18 hodin v restauraci.

Zapsal: Jiří Hypš a Václav Rak

Předseda

Jiří Hypš

Za správnost členové KMS:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty