Zápis z jednání KMS Piletice č. 8/2013


Zápis z jednání KMS Piletice

 č. 8/2013 ze dne 16. 12. 2013 

___________________________________________________________________________

Zahájení: 18:00

Místo jednání: Restaurant Salamandr, Gayerova kasárna, Hradec Králové

Přítomni: MUDr. Nora Donátová, Martin Dušek, Kateřina Dušková, Vratislav Gottwald, Jiří Hypš, Jan Koldinská, Petr Kolínský, Radek Němec, Bc. Václav Rak, Mgr. Eliška Zemanová

Omluveni:                       

Hosté: okrskář MP Pavel Pešek

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

7/8/2012 KMS žádá o informaci v jakém stavu řešení je požadavek na vyčištění vodoteče ze Slatiny podél severního okraje obce, přes náves do Piletického potoka. Stav vodoteče je důležitý, neboť z ní je zaplavována obec.

Průběh : - dne 22. 10. 2012 jednání s Ing. Divíškem z Krajské agentury pro zemědělství a paní Ivou Marešovou MMHK  na místě

 

5/7/2012 Bezporuchové odvádění splašků z obce. Pan Václav Hošek manažer provozu odpadních vod Královéhradecké provozní svým dopisem z 21. 9. 2012 ubezpečil občany, že HS přijmou opatření na odvod splaškových vod z obce při živelních událostech a výpadcích elektřiny. Při posledním 12 hodinovém výpadku elektřiny 5. 12. 2013 jsme nezaznamenali instalaci elektrocentrály ani provoz mobilních cisteren pro alespoň zmírnění následků. Prosíme o vysvětlení a sdělení jaká opatření tedy byla realizována od posledního dopisu, MMHK/142580/2012 27. 8. 2012. Občané se zaplavenými sklepy splašky se budou domáhat opatření a možná náhrady individuálně.

Nově projednané body.

1/8/2013: KMS projednala stanovisko k záměru „rozšíření skladových ploch fy Kingspan“ MMHK/207500/20 a nesouhlasí s tímto záměrem z důvodů:

·       Stavba je v záplavovém území Piletického potoka a lze očekávat, že při záplavách doprovázených silným větrem dojde k ucpání koryta potoka poletujícími panely s následným vzedmutím hladiny a záplavou obce,

·       Panely obsahují škodlivé látky a při takto velké ploše panelů bezprostředně po výrobě dochází k úniku látek a tedy zhoršování životního prostředí,

·       Použité chemické látky při výrobě jsou zdraví škodlivé, a i když jsou jistě zapracována organizační opatření, co se bude dít, když lidský činitel selže, jak je to při katastrofách běžné

·       Ve Skladištní oblasti je již velká koncentrace potenciálně i skutečně nebezpečných provozů, proč riziko navyšovat.

·       Provoz 24 hodin přináší hluk z provozu zejména trvalá zvuková výstražná znamení vozidel, který samostatně nemusí překračovat normy, ale v součtu s dalšími hluky a ruchy ze Skladištní oblasti přináší postupně se zvyšující hlukové pozadí, které bude v budoucnu jen obtížně řešitelné – každý dodržuje normy.

·       Rozšíření plochy umožní rozšířit výrobu a tedy nárůst kamionů, které na komunikace ve Skladištní oblasti zvýší chaos a zejména dopravní zatížení okolních obcí. Argument, že vše bude v budoucnu vyřešeno Severní tangentou e nepřijatelný. Žádáme o odsunutí rozhodnutí po výstavbě Severní tangenty.

·       V potaz je nutné také vzít rozsah záboru orné půdy, který nekoresponduje s nárůstem pouze 4 pracovních míst obsluhy vozíků a skladníků

·       KMS je přesvědčena, že takováto stavba do intravilánu obce, několik kilometrů od jeho středu nepatří a je v rozporu s předneseným zámyslem územního plánu.

Prosíme text předat jako stanovisko KMS do jednání o umístění stavby.

2/8/2013: KMS požádala Výkonný výbor občanského sdružení HKfree o bezplatné poskytnutí konektivity do internetu pro Obecní klub pro dálkové ovládání rozhlasové ústředny, pro zabezpečení jednání KMS i přístup k internetu občanů v prostorách Obecního klubu. Vzhledem k tomu, že 94% domácností obce připojených do internetu, je poskytováno HKfree, byl dán i souhlas s vytvořením hotspotu (krátkodobé připojení k internetu zdarma) na návsi obce pro volné připojení mobilních zařízení občanů obce na zastávce MHD a okolí. Spuštění hotspotu bude oznámeno.

 3/8/2013: Na výzvu KMS pro zajištění příležitostného zvonění na obecní zvoničce se přihlásil pan Zdeněk Rajgl, který zabezpečil i odbornou instruktáž, která se bude konat v neděli 22. 12. 2013 od 11.50 hod u zvoničky Prosíme zájemce o účast. Předpokládaný rozsah zvonění -  nedělní (sváteční) poledne a umíráček na vyžádání. Zvonička prošla údržbou TSHK měla by být bezpečně použitelná. Pokud bude provozováno pravidelné zvonění, požádáme o opětovnou kontrolu.

4/8/2013: Na podnět občanů KMS žádá o zařazení uličky proti Šrámkovu statku (p.č. 456/1 k.ú. Piletice majetek MMHK) do seznamu prašných komunikací určených do plánu k pokrytí živičným povrchem bez nutnosti zvyšovat nosnost vozovky. Stávající opakované opravy recyklovanou asfaltovou drtí zvyšují povrch komunikace a po krátké době je opět plná výmolů.  V minulosti dostačoval povrch z kamenné drti zpevněné asfaltem, ale tu nechal Odbor dopravy MMHK přes odpor občanů zničit povolením sjezdu těžkých vozidel.

Dále občané požadují preventivní stabilizaci (asfaltovým postřikem ?) značně zvětralého povrchu komunikace boční uličky na východě obce od staré bytovky p.č. 110/37 k.ú. Piletice majetek MMHK. Zde je také nutné zajistit hluboký výmol.

5/8/2013 KMS upozorňuje na MMHK vydaný zákaz vjíždění a parkování vozidel na chodnících. KMS se 0velmi těžko zabezpečuje jejich oprava. MPHK bude sledovat.

6/8/2013 KMS vzala na vědomí informaci pana Josefa Duška – správce areálu Šrámkova statku, že byla odstraněna nebezpečná vrba v areálu statku

7/8/2013 KMS postupně získává od občanů poznatky z provozování dětského hřiště na Šrámkově statku, z kterých vyplývá, že zařízení je poškozováno používáním dospělými osobami nejčastěji v nočních hodinách někdy alkoholem ovlivněných účastníků zde konaných soukromých akcí. Nejen z tohoto důvodu KMS žádala o výstavbu oplocení dětského hřiště pro možnost jeho uzavření. Žádost předána na podatelnu MMHK 4. 9. 2013, dosud bez odezvy.

8/8/2013 V souvislosti s řešením hluku na Šrámkově statku občané obce adresovali dne 29. 7. 2013 petici Odboru správy majetku města. I když hlavní problém by mohl být vyřešen, další požadavek z oblasti památkové péče je zatím bez reakce.

9/8/2013 Předseda KMS se zúčastnil jednání ohledně záměru města na vytvoření zeleného pruhu s cyklostezkami okolo Hadce Králové. O obsahu informoval KMS i samostatnou e-mailovou zprávou i občanům obce. Stanovisko KMS je následující:

 • KMS vítá přednesený záměr a žádá, aby se architekt detailně seznámil s majetkovými poměry v katastru po provedených pozemkových úpravách, prostudoval připomínky k územnímu plánu – část životní prostředí podané nejen KMS i realitou v terénu.
 • KMS požaduje, aby prvotní okružní cyklostezka byla vedena mezi obcemi Piletice a Slatina podél stávající komunikace a plnila tak vedle rekreační funkce i funkci dopravní občanům sousedních obcí. Vzdálenější cyklostezku vést po stávajících komunikacích mezi obcemi Divec – Bukovina- Skalička
 • Do plánu zahrnout opravu stávající krajské cyklostezky začínající v Pileticích směrem na Bukovinu. Využívána komunikace potřebuje opravu výmolů i dílčí rekonstrukci.
 • KMS žádá, aby současně byl řešen úklid v krajině, neboť i bez těchto aktivit je v katastru každý rok sesbíráno Mysliveckým sdružením Okrouhlík cca 3m3 odpadků.
 • KMS po zkušenostech s tahanicemi ohledně údržby stromořadí podél komunikací do obce žádá, aby byla současně řešena údržba stávajících i nově vysazených dřevin v krajině
 • KMS doporučuje vytvořit alej na polních komunikacích v majetku města mezi Rusekem a spojnicí Piletice – Bukovina p.č. 1108 k.ú. Rusek a Piletice – Chaloupky p.č. 62/28 k.ú Piletice jako alternativních stezek pro pěší i cyklisty. Obojí majetek MMHK.
 • Zvážit možnost nízké rozhledny cca 4m s přístřeškem na vrcholu stoupání mezi Pileticemi a Bukovinou – je to místo dalekého rozhledu využívané cyklo i mototuristy. Vhodný pozemek p.č. 1342 k.ú. Bukovina majetek OU Černilov.
 • KMS žádá, vytvoření zdrže z mokřadu U Čarodějnic na komunikaci Piletice – Bukovina (krajská cyklostezka), územně vyřešeno p.č. 1423 k.ú Bukovina, majetek OU Černilov. Upravit jako protipovodňové zařízení i jako odpočinkové místo pro cyklostezku.
 • Při vedení stezek zabezpečit, aby na ně nemohli vjíždět osobní vozidla čtyřkolky i motocykly. Instalace závor na náklady zemědělců značně snížila terénní zkoušky vozidel, motocyklů i vývoz odpadků
 • Majitelé soukromých lesů v komplexu Ouliště se obávají, že budou porosty poškozovány dopravou mimo cesty, vyvážení odpadků, které v minulosti na své náklady museli likvidovat.
 • KMS žádá možnost účasti při projednávání v terénu stejně tak při dendrologickém posuzování krajiny

 

10/8/2013 KMS informuje, že obdrželo částku 50 000 Kč jako kompenzaci za hluk z akcí ve Festivalparku. Použití bude KMS řešit dotazníkovou akcí na podzim 2014 spolu s volbami do zastupitelstva. V průběhu roku počítá s dílčím navýšením rozpočtu na Setkání občanů Piletic na Šrámkově statku. Prosíme občany o návrhy na využití prostředků.

11/8/2013 Vyčištění malé vodní nádrže v Pileticích.  Dne 30. 9. 2010 jsme podali žádost o vyčištění malé vodní nádrže v Pileticíh. OŽP nechal zpracovat Agroprojektce Litomyšl s.r.o. odborný posudek z kterého vyplývá, že vyčištění je potřebné. Žádost i posudek byl OŽP předán OM MMHK. Chápeme, že to pro MMHK není v obci priorita. Proto si dovolujeme upozornit na možnost čerpání dotace Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 14ZPD02 Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží. Pokud bude potřebné KMS je ochotna se na zpracování žádosti podílet. Termín předložení do 28. 2. 2014.

12/8/2013 KMS odsouhlasila výdaje za 2. pololetí 2013 v celkové výši 2410 Kč

Kontrola plnění úkolů:

Shrnutí úkolů z 16. 12. 2013:

Číslo úkolu

Popis

Postoupit

Termín plnění (zodpovídá)

7/8/2012

Vyčištění vodoteče podél severního okraje obce

OM MMHK

J. Hypš

5/7/2012

Bezporuchové odvádění splašků z obce

OM MMHK

J. Hypš

1/8/2013

Zařazení stanoviska KMS do jednání o rozšíření skladových ploch Kingspan“

UHA MMHK

R. Němec

4/8/2013

Zařazení do plánu oprav komunikací

OM MMHK

J. Hypš

5/8/2013

MP HK sledovat při hlídkování

MP HK

R. Němec

7/8/2013

Sdělit stanovisko k oplocení dětského hřiště.

Vyžádat opatření u provozovatele restaurace

MP HK sledovat při hlídkování

OM MMHK

HKVS s.r.o.

MP HK

Mgr. E. Zemanová

8/8/2013

Stav řešení dalších připomínek v petici

OM MMHK

J. Hypš

9/8/2013

Předat požadavky cestou UHA zpracovateli, informovat náměstka primátora Dr. Vedlicha

UHA MMHK

náměstek Dr. Vedlich

J. Hypš

11/8/2013

Vyčištění malé vodní nádrže v Pileticích

OM MMHK

V. Gottwald

 

Příští schůzka komise se bude konat v Obecním klubu Piletická 69 dne 4. Února 2014

Zapsal  J. Hypš

Zápis projednán a schválen členy komise na jednání dne 16. 12. 2013

 

Ing. Jiří Hypš,

            předseda

 

 

Za správnost členové KMS:

 

 

 

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty