Zápis z jednání KMS Piletice č. 7/2015

 

Zápis z jednání KMS Piletice

č. 7 /2015 ze dne 7. 10. 2015

 

___________________________________________________________________________

Zahájení: 19:00

Místo jednání: Obecní klub, Piletická 69, Hradec Králové

Přítomni: Vratislav Gottwald, Jiří Hypš, Petr Kolínský, Kateřina Dušková, Martin Dušek, Radoslav Němec, Bc. Václav Rak, Mgr. Eliška Zemanová

Omluveni:

Hosté: Okrskář MP HK pan Pavel Pešek

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

 ___________________________________________________________________________

1/7/2015 (7/6/2015, 4/2/2015, 2/1/2015, 6/8/2014, 6/7/2014, 6/72012) KMS obdržela odpověď Bc. J. Slavíka vedoucího odd. hospodaření a evidence majetku města, odboru správy majetku města, kde uvádí nám známé skutečnosti o plánované údržbě „hlavního odvodňovacího zařízení“ SPÚ v průběhu roku 2016. Dotaz KMS byl ale směřován k stavu plánu údržby návazných ostatních vodotečí mimo působnost SPÚ v katastru obce vyznačené v zaslaném spise s plánky a fotodokumentací. Prosíme o doplnění odpovědi a současně žádáme, aby KMS byla přizvána k avizované schůzce ohledně hlavních vodotečí. Současně KMS ukládá J. Hypšovi jednat osobně v této záležitosti s odpovědnými pracovníky MMHK, neboť se jedná jeden z hlavních požadavků občanů obce z voleb v roce 2014.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

2/7/2015 (13/6/2015) Průběžná informace o stavu organizace Mikulášské besídky

Zahájení: dne 5.12.2015 (sobota) od 17hodin, KMS nebude zajišťovat dárky pro děti. Dárky pro děti zajišťují rodiče a předají k uložení do knihovny před zahájením akce. Předávání bude ve dvoře statku v případě nepříznivých podmínek v knihovně na Šrámkově statku.

  • Teplý nápoj pro děti a rodiče zajístí K. Dušková a uhradí KMS dle skutečných nákladů do 2000Kč.

  • Za zajištění Mikuláše s čerty a andělem zodpovídá Mgr. Zemanová.

  • Zpracování pozvánky s odpovědním lístkem účasti na akci, distribuci a vyhodnocení zajistí paní K. Dušková.

Při nízkém zájmu o akci si KMS vyhrazuje akci zrušit. Přihlášení budou vyrozuměni.

 

3/7/2015, (15/6/2015) Organizační opatření na dětském hřišti.
Uzamčení západní brány bylo Mgr. Zemanovou zajištěno cestou ředitele HKVS. Přemístění sloupku s provozními pravidly dětského hříště zůstává k řešení Mgr. Zemanové ve spolupráci s TSHK. Členové KMS E. Zemanová, R. Němec a M. Dušek zajistili výrobu a umístění informačních nápisů. Zúčastněným děkujeme.

4/7/2015 (17/6/2015) KMS obdržela znělku pro místní rozhlas píseň Okolo Hradce. Záznam na USB předán paní K. Duškové

Nově projednané body:

 

5/7/2015 KMS požádala R. Němce o zpracování geometrického návrhu sportoviště s inspirované sportovištěm v Lochenicích.

 

6/7/2015 KMS schvaluje výdaj ve výši do 2000 Kč na zakoupení vzrostlého roubovaného stromku kaštanovníku (castanea sativa), který bude se svolením pana Zdeňka Hodka vysazen na okraji pozemku v jeho vlastnictví volně dostupný zejména pro školní děti pro budoucí naplnění požadavku školy na sběr kaštanů. Obvykle využívaný druh kaštanu - jírovec manďál (Aesculus hippocastanum) je napadán škůdcem. Další stromky vysadí Myslivecké sdružení Okrouhlík na své náklady na obecních pozemcích.

 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

 

7/7/2015 KMS žádá o skácení smrku v katastru obce Piletice na hranici mezi pozemky parcelní číslo 434/3 nebo 456/1 obojí ve vlastnictví MMHK – odbočka do slepé ulice proti Šrámkovu statku z důvodu nevhodného umístění a vzhledu. Strom roste na okraji vjezdu do garáže soukromého majitele a pod rozbočením silnoproudého rozvodu obce a jeho větve postupně zakrývají dopravní značku. Z těchto důvodů je opakovaně ve vrchní i spodní části ě prořezáván a jeho přírodní i estetická hodnota neodpovídá opakovaně vynakládaným nákladům i nebezpečí poškození vedení. Prosíme o posouzení a případné skácení.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

8/7/2015 Dne 12. 10. 2015 od 14.00 proběhne na MMHK  projednání akcí ve Festivalparku konaných v letošním roce a jejich dopadů na okolí. Účast J. Hypš

Kontrola plnění úkolů:

15/6/2015 - splněn

 

Požadavky na organizační pracoviště MMHK

Předat k řešení body:

Z předchozího zápisu 2/6/2015 - Odbor hlavního architekta Ing. Šimonek

Paní Křiváčková 2/7/2015 – zajištění Mikulášské besídky, 6/7/2015 nákup stromku,

Odbor životního prostředí 7/7/2015

 

Příští schůzka komise se bude konat v Obecním klubu Piletická 69, Hradec Králové – Piletice 4. listopadu 2015 od 19.00.

 

Zapsal: Jiří Hypš a Václav Rak

 

Předseda

Jiří Hypš

 

 

 

Za správnost členové KMS:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty