Zápis z jednání KMS Piletice č. 5/2016

Zápis z jednání KMS Piletice

č. 5 /2016 ze dne 7. 9. 2016

___________________________________________________________________________

Zahájení: 19:00

Místo jednání: Obecní klub Piletice, Piletická 69, Hradec Králové

Přítomni: Vratislav Gottwald, Jiří Hypš, Petr Kolínský, Kateřina Dušková, Martin Dušek, Radoslav Němec, Mgr. Eliška Zemanová, Bc. Václav Rak

Omluveni:

Hosté:

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

1/5/2016 (2/4/2016, 4/8/2015, 8/7/2015) Festivalpark V souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy s novým provozovatelem části areálu Festivalpark, žádáme o vydání obecně závazné vyhlášky regulující průběh akcí v tomto areálu s cílem ochrany před hlukem a zajištěním pořádku.

HIP-HOP kemp:  dotčené KMS společně zapsali dopis Radě a Zastupitelstvu města s žádostí o vyřazení HIP-HOP kempu z kalendáře akcí a současně návrh na odvolání vedoucího odboru kultury pana Mokrena.

Členové komise souhlasí s dopisem předsedů KMS ve věci Hip Hop kempu.

Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0

2/5/2016 (4/4/2016, 3/6/21015,10/2/2015) Oprava kanalizačních vpustí a nerovnosti na vozovce. Opakovaně žádáme TSHK o dokončení oprav. Některé dosud provedené opravy se svojí kvalitou jeví jako provizorní.

3/5/2016 (5/4/2016) Veřejná schůze občanů Piletic s vedením města Hradce Králové proběhne ve středu 14. září 2016 od 18.00 ve stodole na Šrámkově statku.

KMS schvaluje následující problémy k projednání:

  • Cyklostezka

  • Sportoviště

  • Voda a kanalizace do obecního klubu

  • Odtokové poměry v okolí obce

 

Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0

Současně žádáme občany o další návrhy.

4/5/2016 (6/4/2016) Dny evropského dědictví v Pileticích. Dne 30. 5. 2016 se J. Hypš zúčastnil jednání o organizaci oslav Dne evropského dědictví v Hradci Králové na téma „Věže a věžičky“, které se bude konat dne 10. 9. 2016. Do akce byla zařazena i zvonička v Pileticích. KMS se hlásí k účasti na akci za předpokladu, že MMHK dodá podklady o historii zvoničky a zabezpečí její opravu tak, aby bylo možno uskutečnit požadované vyzvánění poledne dne 10. 9. 2016.

Zvonička: Petr Kolínský zajistí zvoníka na 12:00. Možnost zazvonit si veřejnosti bude od 11:30 do 12:30. Zvonění bude možné, jedině když TSHK potvrdí, že zvoničku opraví. Propagační materiály na Šrámkově statku. MMHK zajistí, aby byla hospůdka otevřená a současně aby byla otevřena roubenka.

Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0

Nově projednané body:

5/5/2016 (3/8/2015, 5/7/2015) Radě města zaslán dopis se žádostí o vybudování sportoviště v Pileticích. Město odpovědělo, že se žádostí bude zabývat na nejbližším zasedání 21. 9. 2016.

6/5/2016 Úřad zastupování státu ve věci majetkových nabízí k odprodeji vodoteč podél východní strany bývalého vojenského objektu a současně "ornou půdu“. 

7/5/2016 umístění kontejneru na elektroodpad je na stávajícím stanovišti kontejnerů ostatního tříděného odpadu a to na parkovišti u točny MHD v Pileticích proti budově č. p. 58.

Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0

8/5/2016 Rozbitý chodník u Komerčního areálu. Zaslána žádost na opravu, část chodníku je pro pěší jedinou spojnicí s východní částí obce. Poškozené místo se nalézá proti domu s č.p 14 ulice Piletická na odbočce do Komerčního areálu. Opraveno.

9/5/2016 KMS v souladu se stanoviskem KMS Pouchov také nesouhlasí s návrhem Bezpečnostní směrnice Kingspan, neboť nezohledňuje záplavové pásmo.

10/5/2016  Spolek dobrovolných hasičů Piletice zajistil vystoupení Divadelního ochotnického spolku z Týniště nad Orlicí s divadelní hrou "Lobista", které se bude konat v neděli 28. srpna 2016 od 16.00 ve stodole na Šrámkově statku v Pileticích.

11/5/2016 čištění vodoteče podél severního okraje obce. Nebylo místo pro uložení odtěžené zeminy, dohodlo se s občany na rozprostření na sousední pole a ořezu stromů.

12/5/2016 31.8.216 proběhlo jednání na letišti ohledně hluku při výcviku pilotů.

13/5/2016 Zřízení prodejního místa. KMS na žádost MMHK navrhla prodejní místo v obci na návsi na parkovišti proti zastávkám MHD.

14/5/2016 14.7.2016 Ing Hypš jednal s primátorem města MUDr. Finkem ohledně hluku na Šrámkově statku.

15/5/2016 Pan Mach žádá KMS o stanovisko k odvolání občanů obce pana Zdenka Hodka a paní Fidlerové-Černé s žádostí o podporu o změně územního plánu.

Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0

16/5/2016 KMS děkuje SDH Piletice za zásah při požáru v lese Okrouhlík při leteckém dnu.

Kontrola plnění úkolů:

Výdaje:

Různé:

Požadavky na organizační pracoviště MMHK

Předat k řešení body:

2/5/2016 TSHK

7/5/2016

13/5/2016

8/5/2016 TSHK poděkování za rychlé řešení

Příští schůzka komise se bude konat dne 5. 10. 2016 od 19.00 hodin v Obecním klubu Piletice, Piletická 69, Hradec Králové.

Zapsal: Jiří Hypš a Eliška Zemanová

 

 

Předseda Jiří Hypš

 

 

 

 

Za správnost členové KMS:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty