Zápis z jednání KMS Piletice č. 5/2015

   

Zápis z jednání KMS Piletice

 č. 5 /2015 ze dne 3. 6. 2015 

___________________________________________________________________________

Zahájení: 19:00

Místo jednání: Obecní klub, Piletická 69, Hradec Králové

Přítomni: Vratislav Gottwald, Jiří Hypš, Petr Kolínský, Kateřina Dušková, Martin Dušek,          Radoslav Němec, Bc. Václav Rak,

Omluveni: Mgr. Eliška Zemanová       

Hosté: Okrskář MP HK Pavel Pešek

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

1/5/2015 (3/4/2015, 4/3/2015, 6/2/2015) Oslavy 130 výročí založení Hasičského sboru v Pileticích a setkání rodáků, občanů a přátel obce Piletice a Den dětí v sobotu 13. června 2015.

Program:

13.30 slavnostní nástup členů Hasičského sboru Piletice u pomníku padlých v

14.00 Přivítání rodáků a občanů Piletic

14.30 zahájení dětského dne

18.00 Zahájení společenského večera ve stodole na Šrámkově statku. Hudební produkce do 22.00 ve stodole,
22.00 - 23.59 v přístřešku před knihovnou se sníženou hlasitostí.

Odpovědnosti a úkoly k zajištění akce dle bodu zápisu 6/2/2015 zůstávají v platnosti.

Účast na oslavách potvrdil primátor Statutárního města Hradce Králové MUDr. Zdeněk FINK.

2/5/2015 (10/2/2015) Oprava kanalizačních vpustí na komunikaci obce. Na požadavek Hradeckých služeb a.s. o upřesnění požadovaných oprav reagovali pan Martin Dušek a Vratislav Gottwald zasláním popisu a fotodokumentace.

3/5/2015 (11/2/2015) Oprava chodníků. KMS obdržela odpověď  bude provedeno v březnu. Pan Gottwald projedná možnost pokácení javoru s majitelem pozemku u staré bytovky.

4/5/2015 (4/4/2015, 5/3/2015, 3/1/2015, 10/8/2014) Dne 29. 5. 2015 byla na úřední desce MMHK zveřejněno stanovení místní úpravy na silnici Velká – Piletická – Na Dubech, kde je zohledněna připomínka KMS Piletice a omezení rychlosti na 30 km/h se bude týkat pouze vozidel nad 3,5 t. Právní moc nastane 29.6.2015 pokud někdo nepodá další námitku.

5/5/2015 (3/2/2014, 4/8/2013) Oprava povrchu komunikace v uličce proti Šrámkovu statku. Před rokem byla oprava zahájena zpevněním krátkého úseku komunikace, nyní opět s výmoly. Zodpovědný pracovník TSHK sdělil, že dělníci opravu přerušili pro opakovaný průjezd těžkých vozidel, který ale obyvatelé přilehlých nemovitostí nezaznamenali a při zjištění ve vlastním zájmu vždy řeší. Nebyla povolána MPHK pro porušení zákazu vjezdu vozidel nad 7,5 t. Prosíme o pokračování v opravě.

6/5/2015 (4/6/2013) KMS v uvedeném zápise a především svým dopisem s fotodokumentací předaným na podatelnu MMHK dne 26. 7. 2013 žádala o zajištění údržby nebezpečného stromořadí podél komunikace Pouchov – Piletice. TSHK tento dopis postoupila Vojenské ubytovací a stavební správě Pardubice (dále VUSS) dne 12. 8. 2013. VUSS obratem vyvolala jednání na místě dne 4. 9. 2013 za účasti zástupců KMS Rusek, KMS Piletice a TSHK. Při jednání zástupce VUSS Ing. Blanka Moravcová sdělila, že nechají pozemky se stromy geodeticky zaměřit a pokud se prokáže, že předmětné stromy rostou na pozemcích MO ČR, zabezpečí jejich údržbu. Současně upozornila, že na veškeré činnosti musí vyhlásit výběrová řízení a tedy celá akce bude trvat i více jak 2 roky. Tento svůj závazek potvrdila VUSS dopisem z 5. 9. 2013 č.j. 86/72/2013-1420. V dalším VUSS splnila svůj slib a na podzim 2014 za přítomnosti všech sousedních majitelů pozemků geodetická firma na náklady VUSS vytyčila pozemky a při tom se ukázalo, že část stromů se nenalézá na pozemcích MO ČR, ale i na pozemcích města HK a dalších soukromých vlastníků. Vzhledem k tomu, že stav stromořadí je kritický a v dubnu tohoto roku došlo k pádu dalších dvou stromů do komunikace, důrazně žádáme o řešení tohoto nebezpečného stavu ať již na pozemcích města, tak i výzvou majitelům pozemků, kde se stromy nalézají. Současně žádáme o zjištění stavu řešení na pozemcích MO ČR. Vytyčení dotčených pozemků je v terénu vyhotoveno trvalými mezníky. MMHK byl, jako majitel sousedních pozemků, vyzván k účasti na zaměření.

Nově projednané body:

7/5/2015 KMS Piletice obdržela dne 26. 5. 2015 návrh novelizace vyhlášky o pohybu psů na území města. Připomínka: vyhláška neumožňuje výkon práva myslivosti s loveckými psi  na honebních pozemcích na území města

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

8/5/2015 Dne 25. 5. 2015 byl zjištěn odtok splaškové vody z přepadu kanalizace Slatina do vodoteče (od zahrádek Slatina) k Pileticím, který ale má fungovat jen při přeplnění kanalizace ve Slatině přívalovými dešti, což ve sledovaném období nenastalo. Prosíme o zjednání nápravy a informaci.

Kontrola plnění úkolů:

9/5/2015 (5/4/2015) Požadovaný mimořádný úklid komunikací v obci TSHK zabezpečily. Děkujeme.

Různé:

10/5/2015 Byl opraven místní rozhlas a MMHK dodá CD  se signály a písničkami s vypořádanými autorskými právy. Ani na opakované výzvy MMHK neodpověděl, zda je za vestavěný rozhlasový přijímač v rozhlasové ústředně obce zaplacen koncesionářský poplatek. Prosíme o informaci.

11/5/2015 Stavební povolení na rekonstrukci Obecního klubu Piletice nabude právní moci dne 20. 6. 2015, pokud se některá z dotčených stran neodvolá.

12/5/2015 BioCentrál informovalo o zlevněných představeních pro seniory. Více na www.biocentral.cz

13/5/2015 MPHK v obci řešila nepovolený podomní prodej (el. energie)

14/5/2015 TSHK zajistila opravu povrchu dětského hřiště na Šrámkově statku – děkujeme

15/5/2015 KMS schvaluje výdaj do 700 Kč s DPH na svázání kopie Kroniky hasičů z let 1885-1925,m která bude následně zařazena do výpůjčního fondu místní pobočky Knihovny města Hradce Králové

Pro:  7   Proti: 0   Zdržel se: 0

Požadavky na organizační pracoviště MMHK

Předat k řešení body 5/5/2015 – oprava komunikace, 6/5/2015 - ošetření stromů, 10/5/2015 – koncesionářský poplatek

Příští schůzka komise se bude konat v Obecním klubu Piletická 69, Hradec Králové – Piletice 2. září 2015 od 19.00.

Zapsal:  J. Hypš

            Předseda

  Jiří Hypš

 

 

 

Za správnost členové KMS:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty