Zápis z jednání KMS Piletice č. 5/2013

Za KMS zapsala N.Donátová

Zápis č. 5 z jednání Komise místní samosprávy – Piletice ze dne 4.9.2013

Zahájení19:00

Místo jednání: Obecní klub Piletice
PřítomniDonátová, Dušek, Dušková, Gottwald, Hypš, Koldinská Kolínský, Němec, Rak, Zemanová
Omluveniokrskář p.Pešek
Hosté: Ing.Cerha. Mgr.Cerhová, paní Klementová

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

3/4/13: Cyklostezka beze změny, stále není vykoupen poslední pozemek.

Požadavky na městskou policii:

1/5/13: Požadavek na hlídkování v obci a v okolí komerčního areálu z důvodů krádeží v obci a pohybu bezdomovců od areálu Kingspan.

2/5/13: Dohled nad dětským hřištěm – vandalové.

Nově projednané body.

3/5/13: Festivalpark – projednány připomínky k návrhu smlouvy, komise souhlasí. Jednohlasně schváleno.

4/5/13: Propusti – požadavek na jednání na místě za přítomnosti pracovníka TS.

5/5/13: Petice na snížení hluku – projednáno, schváleno stanovisko předsedy komise.

6/5/13: Stromořadí Pouchov-Piletice – předseda ing.Hypš informuje komisi o řešení.

7/5/13: Dětské hřiště - komise schválila výsledek hlasování většinou hlasů o oplocení, rozdány klíče od branky k hřišti.

8/5/13: Komise schválila doplnění jednacího řádu o možnost elektronického hlasování.

9/5/13: Poděkování TS  ing.Ondráčkovi a ing.Selecké.

10/5/13: Požadavek na TS – k lavičkám u dětského hřiště a k lavičce před Obecním klubem doplnit odpadkové koše.

11/5/13: Pálení odpadků v komerčním areálu – monitorovat.

Kontrola plnění úkolů:

1/1/13: Urgence: vyčištění příkopů podél komunikace do Slatiny, nedoděláno!

11/1/13: Urgence: stanovisko RM k návrhu komise na odkup pozemku v bývalém vojenském areálu v Pileticích pro výhledové využití jako sportoviště.

 

Shrnutí úkolů z 4.9.2013:

Číslo úkolu

Popis

Postoupit

Termín plnění (zodpovídá)

1/5/13

Hlídkování v obci a směrem ke skladištní oblasti z důvodů krádeží.

MP HK

 

2/5/13

Dohled nad dětským hřištěm.

MP HK

 

4/5/13

Propusti – jednání za přítomnosti pracovníka TS.

TS HK

 

10/5/13

Odpadkové koše k dětskému hřišti a lavičce před Obecním klubem.

TS HK

 

1/1/13

Urgence! Dokončit vyčištění příkopů a odvodnění.

MMHK

 

11/1/13

Urgence! Informace ohledně návrhu na odkup pozemku pro sportoviště.

MMHK

 

Příští schůzka komise se bude konat dne 2. 10. 2013 v 19:00 hod. v místnosti Obecního klubu Piletice.

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty