Zápis z jednání KMS Piletice č. 4/2015

Zápis z jednání KMS Piletice

 č. 4 /2015 ze dne 6. 5. 2015 

___________________________________________________________________________

Zahájení:                           19:00

Místo jednání:                    Obecní klub, Piletická 69, Hradec Králové

Přítomni:                           Vratislav Gottwald, Jiří Hypš, Mgr. Eliška Zemanová, Petr Kolínský, Kateřina Dušková, Martin Dušek,  Radoslav Němec, Bc. Václav Rak,

Omluveni:                                  

Hosté:                                Okrskář MP HK Pavel Pešek

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

1/4/2015, (1/3/2015, 4/2/2015, 1/1/2015, 3/8/2014, 2/7/2014, 2/6/2014, 3/5/2014, 4/4/2014, 5/3/2014, 8/1/2014, 1/7/2013, 3/4/2013). Dne 11. 5. 2015 se J. Hypš zúčastnil jednání vedeného náměstkem primátora PaedDr. Vedlichem ve věci cyklostezky do Piletic a Ruseka. Bohužel zástupkyně firmy zabezpečující inženýring i zástupkyně odboru majetku města se omluvili a až v průběhu jednání zajistil pan náměstek financování dalších projektových prací, tedy za uplynulé 2 měsíce se akce neposunula. Administrativní úkony budou trvat dalších minimálně 5 měsíců.

2/4/2`015 (3/3/2015, 8/2/2015) V sobotu 18. dubna 2015 proběhla i na území obce celostátní akce Ukliďme Česko www.uklidmecesko.cz, Oproti předchozím letům bylo sesbíráno větší množství odpadků a to z důvodu nárůstu počtu černých skládek. Detailní vyhodnocení akce na uvedeném webu. Z obce se zúčastnily 4 osoby. Pan Luboš Šrámek zdarma poskytl traktor s vlekem. Mgr. Jan Říha zajistil významnou pomoc účastí 17 dětí. Děkujeme. V katastru obce jsou skládky za podpory okrskáře MPHK pana Peška průběžně likvidovány. V okolí byl nejhorší stav ve Věkoších u jezer a na rozhraní Slatiny a Slezského Předměstí.

3/4/2015 (4/3/2015, 6/2/2015) Oslavy 130 výročí založení Hasičského sboru v Pileticích a setkání rodáků, občanů a přátel obce Piletice a Den dětí v sobotu 13. června 2015.

·       Schválení výdajů

·       Občerstvení pro seniory 2500 Kč

·       odměny pro dětský den 3000 Kč

·       skákací hrad výdaj do 5000 Kč

·       hudba na společenský večer do 5000 Kč

Pro: 8    Proti: 0 Zdržel se: 0

4/4/2015 (5/3/2015, 3/1/2015, 10/8/2014) Na základě žádosti KMS dle zákona o svobodném přístupu k informacím, byl předseda sdružení přijat vedoucím odboru dopravy Bc. Petrem Černohlávkem, který mu předložil znalecký posudek ke komunikaci se sníženou rychlostí na Pouchově (Velká, Piletická, Na Dubech) a spolu s pracovníkem odboru podrobně objasnili problematiku a předali požadované kopie. Z následného studia dokumentů vyplynula kompromisní možnost zachovat snížení rychlosti v uvedeném úseku na 30 km/h pouze pro nákladní vozidla. V tomto smyslu odeslala KMS dopis s tímto stanoviskem. Členové KMS dopis projednali a jeho obsah schválili.

Pro: 8    Proti:   0  Zdrželi se: 0

Nově projednané body:

5/4/2015 Úklid v obci. U TSHK byl objednán mimořádný úklid komunikace v obci. Bude poroveden od 11.5.2015

Kontrola plnění úkolů:

Různé:

6/4/2015 Členové KMS souhlasí s předáním klíčů od Obecního klubu okrskáři MP panu Peškovi k využití budoucího sociálního zázemí a pro případná jednání.

Pro: 8    Proti:0 Zdrželi se: 0

Požadavky na organizační pracoviště MMHK

Příští schůzka komise se bude konat v Obecním klubu Piletická 69, Hradec Králové – Piletice            3. června 2015 od 19.00.

Zapsal:  J. Hypš, Mgr. E. Zemanová

            Předseda

  Jiří Hypš

 

 

 

Za správnost členové KMS:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty