Zápis z jednání KMS Piletice č. 3/2016

Zápis z jednání KMS Piletice

č. 3 /2016 ze dne 6. 4. 2016

___________________________________________________________________________

Zahájení: 19:00

Místo jednání: Obecní klub Piletice, Piletická 69, Hradec Králové

Přítomni: Vratislav Gottwald, Jiří Hypš, Petr Kolínský, Kateřina Dušková, Martin Dušek, Radoslav Němec, Mgr. Eliška Zemanová, Bc. Václav Rak

Omluveni:

Hosté: Okrskář MP HK pan Pavel Pešek

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

1/3/2016 Cyklostezka J. Hypš informoval o jednání o cyklostezce na konzultačním dni dne 6. 4. 2016 s panem náměstkem Vedlichem a paní náměstkyní Liškovou, kde bylo sděleno, že byla předána na útvar hlavního architekta projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí. Současně bylo sděleno, že pozemky v majetku armády ČR pod plánovanou cyklostezkou jsou v darovacím řízení na Královehradecký kraj a z tohoto důvodu nebyl vydán souhlas potřebný k územnímu řízení. Náměstek primátora PeaDr. Vedlich přislíbil jednání s AČR o urychlení postupu administrativních činností.

2/3/2016  Festivalpark. Byla ukončena soutěž na pronajímatele areálu Festivalparku o vítězi v nejbližších dnech rozhodne rada města.

3/3/2016 Obecní klub Paní náměstkyně Lišková sdělila, že vyprojektovaná cena rekonstrukce obecního klubu ve výši 1,5 mil Kč neodpovídá užitné hodnotě obecního klubu. Přesto zadá ředitelce správy nemovitostí HK úkol pro posouzení zlevnění rekonstrukce s cílem realizovat v budově přípojku vody a sociální zázemí.

4/3/2016  "Ukliďme Česko“, Myslivecký spolek Okrouhlík se přihlásil do celostátní akce „Ukliďme Česko“ a tak jako v minulosti budou jeho členové uklízet odpadky na území ohraničené tokem Labe, silnicí na Třebechovice, železnicí do Třebechovic a hranicemi města Hradce Králové z části i za touto hranicí. Bližší informace o akci a možnost nezávazné registrace je na stránkách akce www.uklidmecesko.cz, číslo akce 11213. Shromáždění účastníků v sobotu 16. 4. 2016 od 07.00 v areálu firmy VHA Agroprodukt Piletice. Účastnící obdrží rukavice a pytle. Účastníci z řad občanů obce obdrží drobnou pozornost. MMHK potvrdil přistavení kontejneru pro zabezpečení akce.

Nově projednané body:

5/3/2016 Řešení dopravní situace při kulturních akcích u Šrámkova statku. Na základě podnětu občana obce týkající se 1) Zákazu parkování vozidel návštěvníků akcí v uličce proti Šrámkovu statku. Tento zákaz považuje za neopodstatněný. 2) Nevytvořená místa pro parkování vozidel invalidů. 3) Požadavek aby případné problémy s dopravní situací byly nejdříve řešeny s organizátorem akce nikoliv cestou policie MPHK.

Dle písemného vyjádření dopravní komise MMHK za dopravní opatření odpovídá organizátor akce. Proto KMS Piletice svolala na den 6. 4. 2016 jednání na místě za účasti předsedy KMS Piletice, ředitele HKVS pana France, vedoucího okrsku MPHK pana Galka a okrskáře Piletic pana Peška a vedoucího dopravní skupiny MPHK pana Sükeho, kde společně došly k těmto závěrům:

1. Dle vyjádření pana Sükeho není v uličce proti Šrámkovu statku možné parkování vozidel vzhledem k šířce komunikace.

2. Parkování vozidel invalidů - na pozemku před dětským hřištěm není možno osadit dopravní značkou parkování invalidů, neboť se nejedná o pozemní komunikaci. HKVS vyřeší vyhrazenými místy v areálu Šrámkova statku.

3. Nebezpečí pro chodce přecházející komunikaci ze Šrámkova statku. Není možno vybudovat přechod přes komunikaci, neboť podmínkou je chodník na obou stranách komunikace. Pan Süke navrhuje vyžádat osazení omezení rychlosti na 30 km/h v úseku cca 100m na obě strany od východu ze Šrámkova statku v obou směrech s dodatkovou tabulkou Pá-Ne 08.00-22.00 hod.

4. Parkování v obci. HKVS zabezpečí informativní značky k místům parkování. Díky pochopení jednatele VH Agroprodukt Mgr. Jana Věcka bude možno parkovat jako dosud v areálu VHA a nově na odstavné ploše VHA za sušárnou ve směru na Bukovinu. Z tohoto důvodu bude v tomto směru posunuta značka zákazu vjezdu. HKVS zajistí možnost parkování i před areálem správní budovy v majetku pana Vacka.

KMS vyžádá u dopravní komise MMHK změny dopravního značení.

6/3/2016 Dne 17. 3. se J. Hypš zúčastnil jednání na letišti v Hradci Králové ve věci minimalizování hlukové zátěže obcí v okolí letiště při výcviku.  Mimo jiné bylo dohodnuto omezení letů v malých výškách přes obec zejména hlučného vrtulníku Mi-8.

7/3/2016 Harmonogram svozu odpadu byl rozeslán občanům elektronicky, bude vyvěšen na tabuli KMS a bude nastaven v automatickém systému hlášení místního rozhlasu pro připomenutí před termíny svozu.

8/3/2016 Dne ​5.3.2016 došlo na komunikaci směr Slatina k dopravní nehodě, kde došlo m.j. ke poškození několika stromů .  Okrskář MPHK pan Pešek předal TSHK údaje o škůdci. Stromy byly TSHK ošetřeny. Díky okrskáři MPHK panu Peškovi za organizaci.

9/3/2016 Žádáme TSHK o revizi umělého povrchu na dětském hřišti u Šrámkova statku. Objevují se vypukliny.

10/3/2016 SDH Piletice organizuje dne 19. 6. 2016 autobusový zájezd občanů obce. Případní zájemci nechť se přihlásí u paní Jany Koldinské osobně, nebo na e-mail jana.koldinska@seznam_cz

11/3/2016 KMS schvaluje termíny jednání v roce 2016 ve dnech 10. 2., 2. 3., 6. 4., 1. 6., 7. 9., 2. 11., 7.1 2. Pan Rak vyvěsí na web KMS.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se:0

12/3/2016 KMS děkuje panu Zdeňku Rajglovi za svědomitou zimní údržbu chodníků v obci.

Kontrola plnění úkolů:

Výdaje:

Různé:

Požadavky na organizační pracoviště MMHK

Předat k řešení body:

9/3/2016 TSHK

5/3/2016 veliteli obvodu MPHK panu Galkovi na vědomí

Příští schůzka komise se bude konat dne 1. června 2016 od 19.00 hodin v Obecním klubu Piletice, Piletická 69, Hradec Králové.

Zapsala: Eliška Zemanová

Předseda

Jiří Hypš

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty