Zápis z jednání KMS Piletice č. 3/2015

Zápis z jednání KMS Piletice

 č. 3 /2015 ze dne 1. 4. 2015 

___________________________________________________________________________

Zahájení: 19:00

Místo jednání: Obecní klub, Piletická 69, Hradec Králové

Přítomni: Vratislav Gottwald, Jiří Hypš, Mgr. Eliška Zemanová, Petr Kolínský, Martin Dušek, Bc.Václav Rak,

Omluveni:  Radoslav Němec, Kateřina Dušková        

Hosté: Okrskář MP HK Pavel Pešek

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

1/3/2015 (4/2/2015, 1/1/2015, 3/8/2014, 2/7/2014, 2/6/2014, 3/5/2014, 4/4/2014, 5/3/2014, 8/1/2014, 1/7/2013, 3/4/2013). Dne 16. 3. 2015 se J. Hypš zúčastnil jednání vedeného náměstkem primátora PaedDr. Vedlichem ve věci cyklostezky do Piletic a Ruseka. Došlo k výraznému posunu ve věci přípravy výkupů pozemků do Ruseka. Z důvodu dlouhé doby od zpracování projektové dokumentace pro cyklostezku do Piletic, bude nutno opakovaně vyžádat vyjádření ke stavbě u zainteresovaných organizací. Současně se dopracovává projekt v okolí zastávky Rusecká. Z uvedeného vyplývá další prodloužení termínu zahájení výstavby cyklostezky do Piletic.

2/3/2015 (1/2/2015, 8/1/2015) J. Hypš informoval o obsahu jednání na Radě města HK dne 23. 3. 2015 ohledně akcí kalendáře Festivalparku. Program akcí byl RM předložen s podmínkami dobudování protihlukových vrat v hangárech s plánovanou pozdní dobou produkcí. Dále bylo požadováno zapracovat do smlouvy s novým provozovatelem Festivalparku veškerá dříve dojednaná organizační opatření k zajištění klidu a pořádku.

3/3/2015 (8/2/2015) KMS bylo pracovníkem odboru Rozvoje města MMHK potvrzeno přistavení kontejneru na směsný odpad pro celostátní akci Ukliďme Česko  www.uklidmecesko.cz , která se bude konat v sobotu 18. dubna 2015. Prosíme občany obce, kteří se rozhodnou pomoci o registraci na uvedených stránkách. Číslo akce 10285.

4/3/2015 (6/2/2015) Oslavy 130 výročí založení Hasičského sboru v Pileticích a setkání rodáků, občanů a přátel obce Piletice a Den dětí v sobotu 13. června 2015. J. Hypš předložil cenovou nabídku Základní organizace svazu včelařů Hradec Králové na 3 hodinovou ukázku s programem skleněný úl, pomůcky včelaře, výklad, propagační materiály ochutnávka medu z plástu (6kg) včetně dopravy do 2 500 Kč s DPH na objednávku.

Pro: 0    Proti: 5   Zdržel se: 1

5/3/2015 (3/1/2015, 10/8/2014) KMS projednala informaci z úřední desky, snížit rychlost v ulici Velká na Pouchově na 30km/h pro všechna vozidla. Se snížením rychlosti na 30km/h pro vozidla do 3,5 tuny KMS nesouhlasí a v tomto smyslu podá námitku odboru dopravy MMHK. KMS souhlasí se zněním dopisu a pověřuje předsedu k jednání s vedoucím odboru dopravy MMHK.

Pro: 6   Proti:0   Zdržel se: 0

Nově projednané body:

6/3/2015 Na úřední desce MMHK byl zveřejněn záměr firmy Kingspan rozšířit kapacitu nebezpečného plynu pentan, využívaného při výrobě panelů. KMS schvaluje předložený dopis Odboru životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje s nesouhlasným stanoviskem.

Pro: 6    Proti:   0  Zdrželi se: 0

7/3/2015 Pan Hypš informoval o jednání s ředitelem MPHK ve věci práce s informacemi získaných okrskářem MP panem Peškem z KMS. Z informací pana ředitele vyplývá, že popsaný systém je ve prospěch obce.

Kontrola plnění úkolů:

Různé:

8/3/2015  Rada Statutárního města Hradce Králové svým usnesením č. RM/2015/197 ze dne 3. 3. 2015 schválila volbu členů KMS Piletice a schválila předsedou KMS Piletice Jiřího Hypše a místopředsedkyni paní Kateřinu Duškovou.

9/3/2015  KMS schvaluje výdaj 1 000 Kč na nákup květinového daru na rozloučení s občanem obce panem Jánem Javorem.

Požadavky na organizační pracoviště MMHK

Příští schůzka komise se bude konat v Obecním klubu Piletická 69, Hradec Králové – Piletice            6. května 2015 od 19.00.

Zapsal:  J. Hypš, Mgr. E. Zemanová

            Předseda

  Jiří Hypš

 

 

 

Za správnost členové KMS:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty