Zápis z jednání KMS Piletice č. /2016

 

Zápis z jednání KMS Piletice

č. 4 /2016 ze dne 1. 6. 2016

___________________________________________________________________________

Zahájení: 19:00

Místo jednání: Obecní klub Piletice, Piletická 69, Hradec Králové

Přítomni: Vratislav Gottwald, Jiří Hypš, Petr Kolínský, Kateřina Dušková, Martin Dušek, Radoslav Němec, Mgr. Eliška Zemanová, Bc. Václav Rak

Omluveni:

Hosté:

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

1/4/2016 (5/3/2016) řešení dopravní situace při kulturních akcích u Šrámkově statku. Byl zpracován návrh žádosti a rozeslán MPHK a VHA k posouzení. Členové KMS s těmito připomínkami souhlasí.

Pro: 8 Proti:0 Zdržel se:0

2/4/2016 (4/8/2015, 8/7/2015) Festivalpark V souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy s novým provozovatelem části areálu Festivalpark, žádáme o vydání obecně závazné vyhlášky regulující průběh akcí v tomto areálu s cílem ochrany před hlukem a zajištěním pořádku.

Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0

3/4/2016 Den občanů Piletic proběhne dne 25.6.2016 s tímto programem: Zahájení 15.00. Zahájení společenského posezení s hudební skupinou Sonet od 17.00-22.00.

4/4/2016 (3/621015,10/2/2015) Oprava kanalizačních vpustí a nerovnosti na vozovce. Opakovaně žádáme p.Pospíšila o opravu. Bylo přislíbeno, stále nebylo opraveno.

Nově projednané body:

5/4/2016 Veřejná schůze občanů Piletic s vedením města Hradce Králové proběhne ve středu 14. září 2016 od 18.00 ve stodole na Šrámkově statku.

KMS schvaluje následující problémy k projednání:

  • Cyklostezka

  • Sportoviště

  • Voda a kanalizace do obecního klubu

  • Odtokové poměry v okolí obce

Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0

Současně žádáme občany o další návrhy.

6/4/2016 Dny evropského dědictví v Pileticích. Dne 30. 5. 2016 se J. Hypš zúčastnil jednání o organizaci oslav Dne evropského dědictví v Hradci Králové na téma „Věže a věžičky“, které se bude konat dne 10. 9. 2016. Do akce byla zařazena i zvonička v Pileticích. KMS se hlásí k účasti na akci za předpokladu, že MMHK dodá podklady o historii zvoničky a zabezpečí její opravu tak, aby bylo možno uskutečnit požadované vyzvánění poledne dne 10. 9. 2016.

Pro:8 Proti:0 Zdržel se:0

7/4/2016 Výpadek veřejného osvětlení. Od 26. 5. 2016 do 28. 5.2016 nefungovalo v obci veřejné osvětlení (VO). Řešeno s ČEZ, TSHK a VH Agroprodukt. Řeší se vlastnictví přípojného kabelu k VO a to že VHA přibližně 20 let platilo osvětlení obce a TSHK také. Díky pochopení jednatelů VHA VO funguje.

8/4/2016 (6/6/2015, 6/5/2015, 4/6/2013) Posouzení stavu několika stromů podél silnice u odbočky do Piletic. Stromy jsou proschlé, hrozí vývrat stromů do komunikace. Žádost odeslána s fotodokumentací na mms@mmhk_cz dne 30.5.2016 v 08:15

9/4/2016 Stezka do Piletic. Díky iniciativě pana Martina Duška a pana Miloslava Zobiny lze pěšky projít vjezdem na pole pana Desenského až k zahrádkám u stanice MHD Rusecká. Opakované sekání zajistí TSHK.

10/4/2016 Krádeže popelnic. V obci došlo k opakovaným krádežím popelnic. Doporučuje se nádoby uklízet. Informován okrskář p.Pešek.

11/4/2016 Připojení Obecního klubu k internetu, zřízení wifi sítě a zprovoznění dálkového ovládání místního rozhlasu zabezpečil pan Václav Rak. Děkujeme.

12/4/2016 Prezentace obce na internetu – projednat vystavování dokumentů na internetu, doplňování kalendáře. Byly vytvořeny facebookove stránky obce. Facebook.com/Piletice.

13/4/2016 Žádáme TSHK o připevnění držáku na vlajku pro vyvěšení vlajky v rámci akce Dny evropského dědictví v Pileticích. Žádáme o umístění odpadkového koše k obecnímu klubu Piletic.

Kontrola plnění úkolů:

Výdaje:

KMS schvaluje následující výdaje:

14/4/2016 Výzdoba obecního klubu 256,-Kč

15/4/2016 Zavedení internetu 595,-Kč

16/4/2016 Hudba a občerstvení na Den občanů Piletic 6800,-Kč + 1500,-Kč

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se:0

Různé:

17/4/2016 Upozorňujeme občany že dne 29. 06. 2016 je konec veřejného projednání návrhu

ÚPHK a zároveň poslední termín pro uplatnění stanovisek, námitek a připomínek.

18/4/2016 V sobotu dne 4. 6. 2016 od 09.00 proběhne na myslivecké střelnici střelecká soutěž Memoriál Ing. Jana Věcka. Občerstvení s mysliveckými specialitami zjištěno.

Požadavky na organizační pracoviště MMHK

Předat k řešení body:

Odbor památkové péče 6/4/2016

Výdaje paní Křiváčkové

Festivalpark 2/4/2016

Stromy 8/4/2016

TSHK 13/4/2016, 4/4/2016

 

Příští schůzka komise se bude konat dne 7.9.2016 od 19.00 hodin v Obecním klubu Piletice, Piletická 69, Hradec Králové.

Zapsal: Jiří Hypš a Eliška Zemanová

Předseda

Jiří Hypš

 

 

Za správnost členové KMS:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty