Zápis z jednání KMS Piletice č. 2/2015

Zápis z jednání KMS Piletice

 č. 2 /2015 ze dne 4. 3. 2015 

_______________________________________________________________________

Zahájení:                           19:00

Místo jednání:                             Obecní klub, Piletická 69, Hradec Králové

Přítomni:                           Vratislav Gottwald, Jiří Hypš, Mgr. Eliška Zemanová, Petr Kolínský, Kateřina Dušková, Martin Dušek,  Bc. Václav Rak, Radoslav Němec

Omluveni:                                  

Hosté:                               

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

1/2/2015 (8/1/2015) J. Hypš informoval o obsahu jednání na MMHK dne 9. 2. 2015 ohledně akcí kalendáře, časů produkcí a organizačních opatření v dopravě a zajištění pořádku a úklidu v okolí Festivalparku a na přístupových cestách Jednání proběhlo pod vedením vedoucího odboru kultury za účasti provozovatele Festivalparku, zástupce ředitele MP a předsedů nebo zástupců dotčených KMS. Kontrolní den ke splnění požadavků proběhne 15. 6. 2015 od 16.00 na MMHK. Bližší informace v pořízeném zápise, který bude distribuován elektronicky a zveřejněn na vývěsce.

Úkoly: J. Hypš – účast na schůzce a distribuce zápisu, V. Rak zveřejnění zápisu na tabuli KMS.

2/2/2015 (9/1/2015) Skládka u vojenského objektu byla zlikvidována pracovníky TSHK. Děkujeme za součinnost okrskáři panu Peškovi.

3/2/2015 (1/1/2015, 3/8/2014, 2/7/2014, 2/6/2014, 3/5/2014, 4/4/2014, 5/3/2014, 8/1/2014, 1/7/2013, 3/4/2013). Dne 16.3.2015 proběhne u náměstka primátora Dr. Vedlicha jednání ohledně postupu činností ve věci cyklostezky do Piletic a Ruseka. Účast J. Hypš. Dále KMS Piletice obdržela vyjádření KMS Věkoše-Pouchov ve věci cyklostezky v ulici Pouchovská (od Rychlých k závorám), kde KMS Pouchov-Věkoše preferuje vedení cyklostezky jinou trasou a to poděl Piletického potoka.

4/2/2015 (2/1/2015 6/8/2014, 6/7/2014, 6/7/2012) Ve věci údržby vodotečí v katastru obce obdržela KMS cestou MMHK odpověď od Státního pozemkového úřadu, s ujištěním že v nejbližším možném termínu posoudí stav vodoteče podél severního okraje obce až ke Slatině a případně zabezpečí údržbu. Dne 2.3. proběhlo posouzení stavu na místě. O stavu řešení údržby dalších vodotečí (vojenský objekt, komunikace Piletice – Slatina) jsme dosud žádnou zprávu neobdrželi.

Nově projednané body:

6/2/2015 Oslavy 130. výročí založení Hasičského sboru v Pileticích a setkání rodáků, občanů a přátel obce Piletice a Den dětí proběhne v sobotu 13. června 2015 na Šrámkově statku s tímto předběžným programem:

13.00 slavnostní nástup členů Hasičského sboru Piletice u pomníku padlých v Pileticích – organizuje V. Gottwald

13.30 Přivítání rodáků a občanů Piletic – J. Hypš, organizace občerstvení Mgr. Zemanová, příprava a následný úklid stolů P. Kolínský. Předběžný rozpočet na občerstvení do 3 000 Kč.

14.30 zahájení dětského dne – organizuje K. Dušková, Předběžný rozpočet na odměny a občerstvení do 3 000 Kč. Atrakce pro děti (skákací hrad) do 4 000 Kč.

15.00 včelaři – skleněný úl, výklad pro děti i dospělé, překvapení pro děti.

Občerstvení pro rodáky a občany obce zajistí KMS, předpokládaný výdaj 4 000 Kč. Občerstvení pro SDH Piletice ve vlastní režii.

18.00 Zahájení společenského večera ve stodole na Šrámkově statku – hudbu zajistí V. Gottwald, úhradu hudby do 5 500 Kč, zajistí KMS. Hudební produkce do 22.00 ve stodole, 22.00 - 23.59 v přístřešku před knihovnou se sníženou hlasitostí.

Další organizační záležitosti:

* termín u provozovatele občerstvení na Šrámkově statku zajištěn paní K. Duškovou

* vyžádat dopravní omezení na MMHK – R. Němec

* zabezpečit hlídkování MPHK z hlediska dopravy a dodržování nočního klidu – P. Pešek MMHK

7/2/2015 Pro přípravu na jednání u DPMHK dne 23. 2. 2015 byli občané e-mailem vyzváni k připomínkám k jízdnímu řádu městské hromadné dopravy.  KMS neobdržela žádné připomínky.

8/2/2015 KMS obdržela od Odboru životního prostředí MMHK výzvu k účasti na celostátní akci Ukliďme Česko  www.uklidmecesko.cz , která se bude konat v sobotu 18. dubna 2015. Na výzvu KMS se k této akci přihlásilo Myslivecké sdružení Okrouhlík se sídlem v Ruseku a tak jako každý rok budou organizovat úklid v pronajaté honitbě zahrnující i katastr obce. Číslo akce na uvedeném webu 10285. Prosíme občany obce o účast nebo podporu.  KMS žádá odbor majetku MMHK o přistavení kontejneru na směsný odpad dne 17. 4. 2015 do areálu VH agroprodukt a jeho následný odvoz po akci.

9/2/2015 Žádáme MMHK aby u správce toku zabezpečil likvidaci bolševníku velkolepého podél jižní části Piletic a u soutoku severním ramenem směrem k obci Slatina, kde i přes zásahy v předchozích letech se opět začal bolševník šířit. Jedná se o parcelní čísla v katastru obce Piletice 463/11 a především 463/2 a dále proti toku.

10/2/2015 Žádáme, o opravu kanalizační vpustí pro hloubkovou i povrchovou kanalizaci v hlavní komunikaci obce.  

11/2/2015 Žádáme, o opravu chodníků u č. p. 26, u č. p. 44 (poškozeno kořenovým systémem stromů), u  č. p. 64/32a (poškozen opakovanými nájezdy sběrného vozidla při svozu komunálního odpadu).

Kontrola plnění úkolů:

1/1/2015 Vyvěsit zprávu z jednání na tabuli KMS - pan Rak - splněno

2/1/2015 Vyvěsit průvodní dopis na tabuli KMS - pan Rak - splněno

3/1/2015  Prostudovat dokumentaci a podat zprávu - J. Hypš, R. Němec – MMHK dosud nevyzvalo k nahlédnutí

4/1/2015 Vyvěsit celkový pohled stavby na vývěsku KMS - pan Rak - splněno

Různé:

12/2/2015 Na základě požadavku KMS Hradecké služby změnily termín svozu biomasy na pátek společně se svozem směsného odpadu.

13/2/2015 Na úřední desce města byla zveřejněna informace ukončení posuzování věci „Librantický potok, Bukovina, suchá retenční nádrž“, jejíž realizace, by měla snížit pravděpodobnost záplav i v obci, kdy vzdutí Piletického potoka brání odtoku vodoteče z Piletic.

Požadavky na organizační pracoviště MMHK

8/2/2015 – OM MMHK přistavení kontejneru na směsný odpad, na vědomí Ing. Šedivá OŽP a k vyjádření p. Křížkovský ORM.

9/2/2015 – OM MMHK k vyžádání zásahu správcem toku

10/2/2015 – Oprava kanalizačních vpustí.

11/2/2015 - Oprava chodníků.

Příští schůzka komise se bude konat v Obecním klubu Piletická 69, Hradec Králové – Piletice 1. dubna 2015 od 19.00.

Zapsal:  J. Hypš, Mgr. E. Zemanová

            Předseda

  Jiří Hypš

 

 

 

Za správnost členové KMS:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty