Zápis z jednání KMS Piletice č. 1/2015

Zápis z jednání KMS Piletice

 č. 1 /2015 ze dne 4. 2. 2015 

___________________________________________________________________________

Zahájení:                           19:00

Místo jednání:                   Obecní klub, Piletická 69, Hradec Králové

Přítomni:                           Vratislav Gottwald, Jiří Hypš, Mgr. Eliška Zemanová, Petr Kolínský, Kateřina Dušková,   Radoslav Němec, Bc. Václav Rak,

Omluveni:                         Martin Dušek,         

Hosté:                                Okrskář MP Pavel Pešek

Komise byla usnášení schopná.

Stav rozpracovaných úkolů z minulých schůzek:

1/1/2015 (3/8/2014, 2/7/2014, 2/6/2014, 3/5/2014, 4/4/2014, 5/3/2014, 8/1/2014, 1/7/2013, 3/4/2013) Dne 7. 1. 2015 se konala schůzka svolaná panem náměstkem PaeDr. Vedlichem. Obdrželi jsme příznivou zprávu ohledně získání posledního souhlasu se zahájením územního řízení na stezku do Piletic. Následovat budou již jen administrativní a projektové postupy, které budou trvat 18 měsíců, než bude moci být zahájena výstavba – pokud budou finanční prostředky. Stezka směr Rusek se potýká se dvěma nesouhlasy s výkupem i administrativními obtížemi u několika občanů, kteří ale se stezkou souhlasí. Podrobnější zprvu obdrželi registrovaní občané e-mailem, pro ostatní bude vystavena na tabuli KMS.

Úkol: Vyvěsit zprávu z jednání na tabuli KMS - V. Rak

2/1/2015 (6/8/2014, 6/7/2014, 6/7/2012) Na základě požadavku pracovnice Odboru správy majetku města (OM), byl vedoucímu odboru zaslán požadavek s obsáhlou fotodokumentací, z kterého vyplývá, že údržbu vodotečí v katastru obce zanedbávají státní instituce a město Hradec Králové. Očekáváme dílčí informace o postupu řešení.

Úkol: Vyvěsit průvodní dopis na tabuli KMS - V. Rak.

3/1/2015 (10/8/2014) KMS obdržela odpověď na dotaz ohledně snížení rychlosti na 30 km/h v ulici Pouchovská. Vzhledem k velmi nepříjemným dopadům na obyvatele předpokládané dlouhé době řešení s nejistým výsledkem KMS zajímají bližší okolnosti opatření i proto, že stav komunikace je mnoho let neměnný, žádnou dopravní nehodu z popsaných důvodů jsme nezaznamenali. Proto žádáme MMHK na základě svobodného přístupu k informacím o nahlédnutí do úplné dokumentace tohoto případu.

Pro: 7    Proti:   0  Zdrželi se: 0

Úkol: Prostudovat dokumentaci a podat zprávu – J. Hypš, R. Němec

4/1/2015 (4/5/2014, 5/4/2014,6/3/2014,17/1/2014) Rekonstrukce Obecního klubu. Projektant pan Široky z pověření SNHK zaslal cestou KMS majitelům sousedních nemovitostí dokumentaci stavu předpokládané rekonstrukce k vyjádření. Dokumentace byla také rozeslána registrovaným občanům obce a pohledová část byla zveřejněna na vývěsce KMS k získání připomínek.

Úkol: Prostudovat dokumentaci a připomínky výše projednat s projektantem – R. Němec,

Vyvěsit celkový pohled stavby na web KMS – V. Rak.

Nově projednané body:

5/1/2015 Proběhla tajná volba předsedy a místopředsedy KMS Piletice s tímto výsledkem.

Předseda Ing. Jiří Hypš, počet hlasů 6

Místopředsedkyně Kateřina Dušková, počet hlasů 6

Volbu provedla volební komise ve složení: Mgr. Eliška Zemanová a Petr Kolínský.

Roli hospodáře přijal Martin Dušek. Dopravní a stavební záležitosti a životní prostředí bude řešit Radoslav Němec, Pořádek v Obecním klubu i v obci bude mít na zřeteli Petr Kolínský, kulturní akce a hlášení místního rozhlasu bude organizovat Kateřina Dušková, péči o webové stránky obce bude zajišťovat  Bc. Václav Rak, roli zapisovatelky přijala Mgr. Eliška Zemanová.

Úkol: Zveřejnit na webu KMS a upravit role – pan Rak, opravit záhlaví vývěsky KMS – pan Gottwald

6/1/2015 jednání s majiteli půdy ohledně pronájmu pozemku pro obecní sportoviště

Úkol: jednání povedou J. Hypš a K. Dušková, termín do 4. 3. 2015

7/1/2015 Veřejná schůze občanů obce s novým vedením města byla plánována na květen - červen tohoto roku. Vzhledem k tomu, že hlavní požadavky KMS (hřiště, Obecní klub, cyklostezka) byly zahájeny nebo jsou v nadějném běhu, žádáme posun veřejné schůze o jeden rok. Jednak očekáváme, že zmíněné úkoly by mohly být v závěrečné fázi řešení a pokud nikoliv, tak jednání na veřejné schůzi by jim mohlo dát nový impuls.

Pro: 7    Proti: 0 Zdrželi se: 0

8/1/2015 Program Festivalparku v roce 2015. KMS obdržela plánovaný program ve Feastivalparku v roce 2015 ke kterému nemá připomínek, pokud budou zajištěná u hangáru protihluková vrata.

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi: 0

9/1/2015 U vojenského objektu byla zjištěna skládka plastů z odizolovaných kabelů – řešil okrskář pan Pešek s tímto výsledkem: MP zaregistrovala a zajistí odklizení TSHK.

10/1/2015 KMS bylo sděleno několik stížností na zápach z pálení nepatřičných látek v lokálních topeništích rodinných domů. Prosíme o řešení MP HK ve spolupráci s Odborem životního prostředí MMHK.

Kontrola plnění úkolů:

11/8/2014 Plán schůzek KMS v roce 2015 byl panem Rakem i paní Koldinskou zveřejněn.

Různé:

Požadavky na organizační pracoviště MMHK

2/1/2015,  3/1/2015,  5/1/2015,  8/1/2015, 10/1/2015,

Příští schůzka komise se bude konat v Obecním klubu Piletická 69, Hradec Králové – Piletice

4. března 2015 od 19.00.

 

Zapsal J. Hypš, Eliška Zemanová

            předseda

 

 

Za správnost členové KMS:

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty