Zahájení veřejného projednání

návrhu změny Územního plánu města Hradec Králové č. 135,

která spočívá: ve změně funkčního využití  plochy „plochy lesů rekreačních“ a plochy orné půdy s přestavbou na „plochy luk a pastvin“ na funkční plochy „sportovní a rekreační plochy“; v k.ú. Svinary, severně při ulici K Borku u písníku.

Bližší informace

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty