Z jednání zastupitelstva (opožděné ohlédnutí za zasedáním ze dne 28. 5. 2013) (5.11.2013)

Změna pro Hradec chce v rámci své otevřenosti co nejvíce informovat voliče o svých aktivitách a také o postojích k záležitostem projednávaných na jednotlivých zasedáních zastupitelstva města. Za tímto účelem zveřejňujeme na webových stránkách Změny pro Hradec zprávy ze zastupitelstev, ve kterých se snažíme vysvětlit svůj pohled na ty z bodů projednávaných na příslušných zasedáních, které považujeme za klíčové, zajímavé nebo které byly iniciovány přímo našimi zastupiteli.

Zprávy z předcházejících měsíců najdete zde: http://www.zmenaprohradec.cz/zastupitelstva 

Pro podrobnější informaci pak najdete na internetových stránkách města protokoly o hlasování, které dokumentují, jak naši zastupitelé hlasovali v jednotlivých bodech každého jednání zastupitelstva. Vystoupení zastupitelů ke konkrétním bodům pak zachycují zvukové záznamy dostupné tamtéž: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/zastupitelstvo-mesta

V tomto článku najdete opožděnou informaci, jak jsme hlasovali na květnovém zasedání zastupitelstva. Bohužel pro řadu jiných povinností se nám nedaří zpracovávat komentáře k jednotlivým zasedáním včas, ale s určitým zpožděním. Na tom, abychom s kolegou Martinem Hanouskem zpoždění dohnali, aktuálně pracujeme. Na květnovém jednání byli přítomni všichni tři zastupitelé Změny pro Hradec. Na programu bylo celkem 44 bodů.

Z důležitých a zajímavějších bodů květnového zastupitelstva vybíráme:

Bod 8 Obecně závazná vyhláška o omezení provozování loterií a jiných podobných her. Zastupitelé Změny pro Hradec nepodpořili schválení této vyhlášky, kterou považujeme za nedostatečnou a navíc její příprava probíhala nepříliš průhledně a za podezřelých okolností (kontakty některých zastupitelů s provozovateli hazardu, které byly cítit i v průběhu jednání zástupců zastupitelských klubů organizovaných k přípravě vyhlášky). Vyhláška povoluje provozování hazardních her na konkrétních adresách (a tedy konkrétním provozovatelům), na zbytku území města ho zakazuje. Změna pro Hradec naopak prosazovala, aby byla stanovena obecnější objektivní kritéria a stejné podmínky pro všechny, s tím, že jsme se většinově klonili k maximálnímu omezení této činnosti (po vzoru dalších měst a obcí v ČR), která má dalekosáhlé a negativní sociální důsledky. Také jsme se snažili o to, aby byly respektovány požadavky městské Komise pro rodinu a sociální prevenci a v tomto směru se také pokusil předložit zastupitel Změny pro Hradec Martin Hanousek pozměňující návrh (přepracování dle požadavků komise), který však neprošel. Za zvláště zarážející pak považujeme to, že po jednání rady města dne 21. 5. 2013, na kterém byl odsouhlasen návrh na omezení provozní doby heren, přišla zastupitelům města blesková reakce „Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů a dalších her“ datovaná dnem 23. 5. 2013, ve které tento subjekt přesvědčuje a vyzývá zastupitele, aby neomezovali vyhláškou provozní dobu. Reakce provozovatelů tak zastupitelům přišla mnohem dříve, než vlastní usnesení rady města. Je tedy zřejmé, že někdo z členů rady města, případně z dalších zainteresovaných osob (např. z řad úředníků) je napojen na lobby provozovatelů hazardu. Tato skandální záležitost byla asi poslední kapkou k tomu, že Změna pro Hradec a její zastupitelé takto připravenou vyhlášku odmítli jakkoliv podpořit.

V současné době důsledně sledujeme průběh regulace hazardu v dalších městech, městských částech a obcích a rovněž sledujeme aktivity a informace občanského sdružení Občané proti hazardu – viz http://www.obcaneprotihazardu.cz . Jsme přesvědčeni, že po příštích komunálních volbách bude možné se k problematice regulace hazardu vrátit a věc řešit s využitím úspěšných zkušeností z jiných měst.

Bod 9 Prodej akcií společnosti Aldis, a.s. V tomto bodě bylo navrženo prodat akcie společnosti Aldis, které město nedávno (říjen 2012) odkoupilo od jednoho ze spoluvlastníků (odkup byl tehdy prezentován jako velmi důležitá věc, o kterou město usiluje dlouhodobě) dalšímu ze spoluvlastníků (Odborovému svazu KOVO) za stejnou cenu, za jakou je nakoupilo. Čili město nevydělalo ani na náklady, které s celou transakcí mělo a zbavilo se své nedávno získané majority v této společnosti, kterou považovalo za tak důležitou. Zdůvodňováno to bylo tím, že by nabyvatel „takto posílené postavení ve společnosti využil k prosazení ozdravení společnosti (snížení základního kapitálu) a podpoře jejího dalšího rozvoje (výstavba hotelu), což jsou zájmy, které dlouhodobě prosazuje i město“. Je přitom zajímavé, že tento subjekt doposud uvedené kroky údajně odmítal. Změna pro Hradec tuto podivnou a obtížně pochopitelnou věc nepodpořila. Ta však byla schválena koalicí za těsné spolupráce s KSČM (není bez zajímavosti, že tato spolupráce se stává v poslední době stále běžnější záležitostí). Nezbývá tedy než věřit, že nový nabyvatel zase nezmění názor, a že tedy celá věc alespoň přispěje ke zlepšení ekonomického stavu společnosti Aldis a k vyřešení dlouhodobého problému s chátrajícím objektem u Aldisu určeného k přestavbě na hotel, který hyzdí již řadu desetiletí město.

Bod 23 Architektonická soutěž - Lávka Aldis - zařazení finančních prostředků. Zastupitelé Změny pro Hradec jednomyslně podpořili vypsání nové architektonické soutěže na lávku přes Labe u Aldisu. Naším cílem je, aby vzniklo toto důležité pěší a cyklistické propojení, které bude do budoucna součástí městského cyklistického okruhu, ale které bude také respektovat významné krajinářské a urbanistické hodnoty Labe a jejího bezprostředního okolí, včetně zdejší kvalitní zeleně (mj. významných exemplářů dubů červených na nábřeží u Aldisu). Důležité bude také, aby nový návrh lávky respektoval významný migrační koridor vodního ptactva a proto se nám podařilo docílit, že návrhy budou posuzovány také odborníkem ornitologem. Věříme, že bude napravena situace, která byla vyvolána bezohledným postupem minulého vedení města při prosazování předchozího diskutabilního návrhu lávky. Architektonická soutěž bude vypsána do konce roku 2013.

Bod 30 Návrh na úpravu rozpočtu města na rok 2013 v kapitole 14 - odboru investičního pro akci "Klicperovo divadlo - renovace foyerů". Naši zastupitelé nepodpořili navýšení výdajů na realizaci akce přestavby přísálí v Klicperově divadle. Již dříve jsme nebyli přesvědčeni o naléhavé potřebnosti této stavební akce, jejíž finanční náročnost se pohybovala kolem 9 mil. Kč. V proběhlém výběrovém řízení stoupla nejnižší nabídková cena dokonce téměř na 11 mil. Kč, a proto byla předložena zastupitelstvu rozpočtová změna spočívající v navýšení akce o 2 mil. Kč. Jsme přesvědčeni, že by se v našem městě našly mnohem důležitější výdaje, než je tato přestavba motivovaná spíše potřebou sjednotit vzhled interiérů divadla, nikoliv např. havarijním stavem či podobnými závažnými důvody. Navýšení nakonec prošlo nejtěsnější možnou většinou.

Bod 44 Diskuse zastupitelů města Hradec Králové - Oznámení o zahájení řízení k stanovení průzkumného území konvenčních ložisek ropy a zemního plynu na území Královéhradeckého kraje. Změna pro Hradec jednoznačně podpořila návrh usnesení, kterým město vyjadřuje nesouhlas s průzkumem a těžbou ropy a zemního plynu na území Královéhradeckého kraje v oblastech se zásobami vody. O tyto průzkumy (vč. území bezprostředně blízkého městu Hradec Králové) usilují některé soukromé firmy. Toto usnesení navazovalo na vystoupení kandidáta Změny pro Královéhradecký kraj v loňských krajských volbách p. Jiřího Malíka, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Usnesení bylo schváleno drtivou většinou přítomných zastupitelů. Více informací najdete na stránkách http://stophf.cz/ .

Adam Záruba, 4. listopadu 2013

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty