Z jednání zastupitelstva (ohlédnutí za zasedáním konaným dne 17. 12. 2013) (17.3.2014)

Změna pro Hradec chce v rámci své otevřenosti co nejvíce informovat voliče o svých aktivitách a také o postojích k záležitostem projednávaných na jednotlivých zasedáních zastupitelstva města. Za tímto účelem zveřejňujeme na webových stránkách Změny pro Hradec zprávy ze zastupitelstev, ve kterých se snažíme vysvětlit svůj pohled na ty z bodů projednávaných na příslušných zasedáních, které považujeme za klíčové, zajímavé nebo které byly iniciovány přímo našimi zastupiteli.

Zprávy z předcházejících měsíců najdete zde: http://www.zmenaprohradec.cz/zastupitelstva 

Pro podrobnější informaci pak najdete na internetových stránkách města protokoly o hlasování, které dokumentují, jak naši zastupitelé hlasovali v jednotlivých bodech každého jednání zastupitelstva. Vystoupení zastupitelů ke konkrétním bodům pak zachycují zvukové záznamy dostupné tamtéž: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/zastupitelstvo-mesta

V tomto článku najdete, jak jsme hlasovali na posledním zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové v roce 2013. Na tomto jednání byli přítomni všichni tři zastupitelé Změny pro Hradec (prof. Melichar se omluvil z části zasedání). Na programu bylo celkem 71 bodů a jednalo se o nejobsáhlejší zasedání v roce 2013.

Z důležitých a zajímavějších bodů prosincového zastupitelstva vybíráme:

Bod 5 Zpráva ze zasedání výboru pro životní prostředí konaného dne 06. 11. 2013 a 04. 12. 2013 a Návrh na poskytnutí finančního příspěvku na péči o životní prostředí města a ekologické projekty z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů. Přítomní zastupitelé Změny pro Hradec jednoznačně podpořili v tomto bodu mj. rozšíření systému separace komunálního odpadu v souladu se schváleným Plánem odpadového hospodářství do dalších vhodných částí města. Velmi úspěšný pilotní projekt, který spočívá ve zlepšení podmínek pro třídění komunálních odpadů (každá domácnost má možnost mít u svého domu nádoby na oddělený sběr papíru, plastů, bioodpadu a zbytkového směsného odpadu), běží již několik let v Malšově Lhotě a Svinarech. Výsledkem je výrazné zvýšení podílu vytříděných druhotných surovin a snížení objemu zbytkového směsného odpadu v těchto částech města. Nyní by se měl tento systém rozšířit i do dalších částí města se stejným typem zástavby, což v budoucnu umožní ušetřit finance za drahé způsoby likvidace zbytkového odpadu, čímž nebude nutné (pokud bude rozumné nové zastupitelstvo města) zvyšovat poplatky za odpad.

Bod 11 Návrh rozpočtu statutárního města Hradec Králové na rok 2014 a rozpočtový výhled na léta 2015-2016. Změna pro Hradec nepodpořila schválení rozpočtu města Hradce Králové na rok 2014, a to z několika důvodů. Rozpočet pro rok 2014 byl sestaven jako vyrovnaný, když v rámci financování je počítáno pouze se splátkami dlouhodobých úvěrů. Návrh rozpočtu pro rok 2014 v řadě položek kapitálových výdajů je s nulovou hodnotou. Rozpočtovány jsou v převážné většině pouze akce podmíněné dotací, a to jak v oblasti správy majetku města, tak v oblasti investic. Lze proto předpokládat, že předmětný návrh rozpočtu se tak bude i s ohledem na sestupnou tendenci kapitálových příjmů značně rozcházet se skutečností na konci roku 2014.  Vítáme, že v rozpočtu města byly vyčleněny na rok 2014 prostředky na rekonstrukci městských komunikací ve výši 43,5 mil. Kč. Nelze ovšem odhlédnout od faktu, že o investicích do komunikací, chodníků, cyklostezek, s výjimkou několika málo akcí komisí místní samosprávy není vůbec uvažováno. Budeme moci skutečnost 2014 považovat vskutku za vyrovnané hospodaření města Hradce Králové?

Pokud jde o rozpočet fondu na podporu veřejně prospěšných projektů, opět v návrhu rozpočtu pro rok 2014 dochází k navýšení výdajů v části příspěvků na podporu vrcholového a výkonnostního sportu cca o 2,6 mil. Kč. Pro porovnání lze zmínit vývoj další položky výdajů tohoto fondu - příspěvky na sportovní činnost mládeže - pokles výdajů cca o 3,4 mil. Kč. Podle Změny pro Hradec by příspěvky na podporu vrcholového a výkonnostního sportu z fondu na podporu veřejně prospěšných projektů neměly být poskytovány na úkor dalších akcí, které jsou z fondu financovány.

Opět je třeba připomenout ukazatel předpokládané zadluženosti obce na 1 obyvatele pro rok 2014, což představuje částka 8.549,21 Kč.

Bod 14 Výzva občanského sdružení Oživení. Na město Hradec Králové se obrátilo občanské sdružení Oživení, které se zabývá na celostátní úrovni protikorupčními aktivitami s výzvou, aby město vymáhalo škodu, která mu vznikla pokutou uloženou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Důvodem této pokuty byla smlouva (schválená minulým zastupitelstvem města) o spolupráci při přípravě výstavby mateřské školy v lokalitě Podzámčí mezi městem Hradec Králové a společnostmi FATO invest a.s. a FATO a.s., čímž byl porušen zákon o veřejných zakázkách. Tím městu vznikla škoda minimálně ve výši uložené a městem uhrazené pokuty (200.000,- Kč), přičemž za tuto škodu odpovídá městu každý, kdo se podílel na přípravě a realizaci nezákonného postupu při zadání veřejné zakázky. Podle Oživení to mohou být zejména zaměstnanci města, kteří se podíleli na přípravě veřejné zakázky, popřípadě jednotliví členové rady města, popřípadě zastupitelstva města, pokud ten který orgán schválil postup, který byl v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Občanské sdružení Oživení dále poukázalo na ustanovení § 38 odst. 6 zákona o obcích, podle kterého je obec povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody. Zastupitelstvo nyní hlasovalo o tom, zda má město vymáhat škodu po bývalých zastupitelích a zaměstnancích magistrátu, kteří nezákonný postup a následnou pokutu městu svým jednáním a hlasováním zavinili. Přítomní zastupitelé Změny pro Hradec jednomyslně podpořili variantu usnesení, podle které by město mělo vymáhat náhradu škody. Bohužel pro bylo pouze 14 zastupitelů (s výjimkou jednoho šlo pouze o opoziční zastupitele). Ti, kteří zasedali v minulém a zasedají i v současném zastupitelstvu, a kteří svým hlasováním v minulosti pokutu zavinili, prohlásili svoji podjatost a nehlasovali. Zbývající vesměs koaliční zastupitelé jim pak vykryli záda. Protokol o hlasování je přiložen níže. Celé hlasování, kterým bylo znemožněno, aby město vymohlo vzniklou škodu, bylo ukázkou zbabělosti, „jánabráchizmu“ a neschopnosti přijmout odpovědnost za svoji závažnou chybu z minulosti, na kterou (i její možné důsledky) byli tehdy dotyční upozorňováni a dopustili se jí tedy zcela vědomě a úmyslně (!!!).

Hlasování

Bod 18.1 Správa majetku města - prodej nemovitostí - záměr zveřejnění prodeje pozemku k výstavbě sportovního areálu v k. ú. Třebeš. Předmětem bodu byl záměr prodeje pozemků o rozloze téměř 1,5 ha v Třebši naproti areálu Hvězda soukromému zájemci pro účely výstavby sportovního areálu. Proti záměru samotnému nemáme námitky (a dříve panující urbanistické nejasnosti – viz zpráva ze zářijového zastupitelstva k bodu 23.3 – byly vyřešeny k naší spokojenosti), ale problémem zde byla cena, za kterou mají být pozemky prodány. Zatímco městem objednaný znalecký posudek vyčíslil cenu pozemku na 1.300,- Kč/m2, prodej byl navržen za cenu 650,- Kč/m2. Takto výrazně snížená cena byla zdůvodňována tím, že většinu rozlohy pozemku budou zabírat sportoviště (tenisové a další kurty), jejichž finanční návratnost bude dlouhá, že na podobnou částku byly v minulosti oceněny pozemky v jiné lokalitě, a že investor na své náklady zrealizuje komunikace, chodníky, lávku a osvětlení v návaznosti na svůj záměr, které budou sloužit nejširší veřejnosti (je otázka, zda by tato infrastruktura byla bez tohoto záměru nutná a zda se nejedná spíše o záměrem vyvolané investice). Tato zdůvodnění nás nepřesvědčila o tom, že se jedná o prodej výhodný pro město a proto jsme ho nemohli podpořit. Nutno zdůraznit, že nevýhodné prodeje nemovitostí se již v několika městech staly předmětem vyšetřování orgánů činných v trestním řízení – viz např. případ z nedaleké Jaroměře (http://hradec.idnes.cz/zastupitele-jaromere-obzalovali-kvuli-kinu-fm0-/hradec-zpravy.aspx?c=A140305_162746_hradec-zpravy_mav). Prodej byl i přes upozornění na tento problém většinou zastupitelů schválen (a to jak hlasy koaličních zastupitelů, tak některých zastupitelů z ČSSD a KSČM).

Bod 23.2 Správa majetku města - různé - rozpočtové změny v kap. 01. Rozpočtové změny se týkaly převážně rekonstrukce částí zimního stadionu. Jednalo se o poměrně vysoké částky v celkovém úhrnu 43 milionů Kč (rekonstrukce ledové plochy 32 mil., rekonstrukce osvětlení 5 mil., odvlhčení ledové plochy 2,5 mil., rekonstrukce kabiny rozhodčích 3,5 mil.). I když nerozporujeme potřebu dokončit rekonstrukci „rozvrtaného“ zimního stadionu, domníváme se, že jakékoliv další práce by měly být prováděny koncepčně po vyhodnocení a rozhodnutí, jak budou dořešeny nekvalitně provedené rekonstrukce z nedávné minulosti, co všechno je třeba ještě opravit, jak budou jednotlivé fáze oprav navazovat, kolik to vše bude stát a jak to bude financováno. Práce by měly, dle našeho názoru, vzájemně navazovat tak, aby nedošlo např. k tomu, že v další etapě rekonstrukce bude nutné opět zasahovat do již opravených částí (a aby tedy nedošlo ke zbytečným výdajům). Bohužel žádné takové informace ani zdůvodnění jsme jako zastupitelé v důvodové zprávě nedostali, jen přehled požadovaných částek ke schválení. Za takových podmínek nebylo možné, aby zastupitelé ZPH  uvedené výdaje podpořili. Nutno říci, že tyto výdaje byly schváleny drtivou většinou ostatních zastupitelů bez mrknutí oka.

Bod 24 Dluhová amnestie, vztahující se na prominutí příslušenství dluhů, vzniklých v souvislosti s užíváním bytu nebo ubytovací jednotky. Jednalo se o vyhlášení dluhové amnestie, vztahující se na prominutí příslušenství dluhů, vzniklých v souvislosti s užíváním bytu nebo ubytovací jednotky ve výši cca 90 %, pokud dlužník v období od 01.01.2014 do 30.06.2014 uhradí dluh na nájemném, službách, případně na nákladech řízení a na nákladech exekuce, za podmínky povinnosti dlužníka zaplatit příslušenství ve výši 10 %, maximálně 5.000 Kč. Vyhlášení této dluhové amnestie naši zastupitelé podpořili, neboť dává rovnou možnost lidem, kteří přistupují ke své situaci zodpovědně a snaží se své dluhy splácet, dostat se z existenčních potíží. Zároveň se město dostane k alespoň části pohledávek. Amnestie se týká jen příslušenství dluhů – tedy poplatků a úroků z prodlení, nikoliv samotných dlužných částek, nejedná se tedy o benevolentní odpuštění dluhů, na které by dopláceli ti, kteří řádně platí nájmy a dluhy nevytváří. Podobná amnestie byla naposledy realizována na přelomu let 2007 a 2008.

Bod 30 Memorandum k výstavbě Jižní spojky v Hradci Králové. Na prosincovém zasedání zastupitelstva se opět objevil tento bod zahrnující naprosto nepřijatelné až zavrženíhodné memorandum, které bylo zamítnuto již na říjnovém zastupitelstvu (viz zpráva z říjnového zastupitelstva k bodu 30). Tato věc stojí za zmínku proto, že podle jednacího řádu zastupitelstva (článek VIII, odst. 14) „o věcech, jejichž projednání již zastupitelstvo ukončilo hlasováním ve věci samé, může být znovu jednáno nejdříve po uplynutí 6 měsíců od hlasování. Před touto lhůtou je možné věc znovu projednat jen tehdy, vyžaduje-li to zákon, nebo rozhodne-li tak zastupitelstvo města.“. S tím si však předkladatel (nám. Vedlich z TOP09) v rámci „slušné politiky“ nedělal starosti a po dvou měsících tutéž věc předložil znovu, domnívaje se patrně, že tentokrát se to už snad protlačí. Teprve poté, kdy bylo zjevné, že věc nepodpoří potřebná nadpoloviční většina zastupitelů, byl bod stažen. Podobné způsoby musíme zásadně odmítnout.

Body 44 a 45 Finanční příspěvky společnosti Mountfield HK, a.s. a Královští lvi Hradec Králové a.s. Jednalo se o tradiční příspěvky do hokeje v řádu milionů Kč, které byly v důvodových zprávách opatřeny dnes již rovněž tradiční doložkou: „Může se jednat o veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem EU, tzn. o podporu nezákonnou, a to minimálně do doby, než tato podpora bude notifikována Evropské komisi a tato rozhodne, že taková podpora je slučitelná s vnitřním trhem EU.“. Vzhledem k tomu, že většina hradeckých zastupitelů si dlouhodobě s možnou nezákonností těchto příspěvků neláme hlavu, v obou případech byly příspěvky i nyní schváleny, nicméně v obou případech opět bez hlasů zastupitelů Změny pro Hradec, kteří se na podobných praktikách odmítají podílet.

Diskuse zastupitelů:  V rámci diskuse podpořili zastupitelé ZPH návrhy pana zastupitele Havrdy týkající se problematiky Kuklen (dopravní situace na Pražské ulici, uvedení řešení jižní spojky do souladu s územním plánem). Mj. jsme podpořili návrh na zastavení pořizování nepřijatelné změny územního plánu č. 175 spočívající v zástavbě rozsáhlých ploch nejkvalitnějších orných půd v lokalitě Bláhovka objekty obchodních center. Na nevhodnost této změny dlouhodobě poukazujeme.

Adam Záruba, 14. března 2014Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty