Z jednání zastupitelstva (ohlédnutí za zasedáním konaným dne 24. 9. 2013)

Změna pro Hradec chce v rámci své otevřenosti co nejvíce informovat voliče o svých aktivitách a také o postojích k záležitostem projednávaných na jednotlivých zasedáních zastupitelstva města. Za tímto účelem zveřejňujeme na webových stránkách Změny pro Hradec zprávy ze zastupitelstev, ve kterých se snažíme vysvětlit svůj pohled na ty z bodů projednávaných na příslušných zasedáních, které považujeme za klíčové, zajímavé nebo které byly iniciovány přímo našimi zastupiteli.

Zprávy z předcházejících měsíců najdete zde: http://www.zmenaprohradec.cz/zastupitelstva 

Pro podrobnější informaci pak najdete na internetových stránkách města protokoly o hlasování, které dokumentují, jak naši zastupitelé hlasovali v jednotlivých bodech každého jednání zastupitelstva. Vystoupení zastupitelů ke konkrétním bodům pak zachycují zvukové záznamy dostupné tamtéž: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/zastupitelstvo-mesta

V článku najdete, jak jsme hlasovali na letošním zářijovém zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové. Na tomto jednání byli přítomni všichni tři zastupitelé Změny pro Hradec (prof. Melichar se omluvil z části zasedání). Na programu bylo celkem 48 bodů.

Z důležitých a zajímavějších bodů zářijového zastupitelstva vybíráme:

Bod 23 Správa majetku města – různé:

  • 23.3 záměr prodeje pozemku pro výstavbu sportovního areálu v k.ú. Třebeš. Předmětem prodeje jsou rozsáhlé pozemky (cca 1,6 ha) určené pro sportovní aktivity v lokalitě Hvězda na Moravském Předměstí (vedle v současné době budovaného dětského dopravního hřiště). Kupujícím má být soukromý investor, který zde hodlá vybudovat tenisový areál včetně objektu tenisové haly. Doložena byla i konkrétní vize projektu. Ačkoliv uvedený záměr považujeme za přijatelný pro danou lokalitu, byly zde 2 sporné záležitosti: 1. určitý rozpor se záměry a potřebami města v této lokalitě (zejména potřeba zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro obyvatele z přilehlých bytových domů) a 2. Problematické umístění objektu tenisové haly ve velmi těsné blízkosti přilehlých bytových domů, které by s největší pravděpodobností vyvolalo oprávněný odpor jejich obyvatel. Z těchto důvodů jsme navrhli přerušit projednávání bodu do doby vyjasnění výše uvedených rozporů a do doby než budou se záměrem prokazatelně seznámeni obyvatelé přilehlých domů. Bohužel tomuto našemu požadavku nebylo vyhověno. Naši zastupitelé tak záměr prodeje nepodpořili. Přesto byl schválen velkou většinou hlasů.
  • 23.5 petice občanů Hradce Králové - Svinar za upravení trasy linek městské hromadné dopravy č. 11 a č. 17; petice občanů proti odklonění autobusu č. 9 ze zastávek "Náhon" a "Na Kotli". Změna pro Hradec se již dříve postavila jednoznačně proti nesmyslným a chaotickým změnám v městské hromadné dopravě, které byly spuštěny v letních měsících. Proto naši zastupitelé podpořili předložený návrh p. zastupitele Kocourka (ČSSD) na přehodnocení provedených změn. Ten však nebyl schválen a petice byly pouze vzaty na vědomí.
  • 23.6 zajištění externího systému svozu bioodpadu, komunitního kompostování, svozu odpadů z odpadkových košů a souvisejících činností - nadlimitní veřejná zakázka. Jeden z klíčových bodů zářijového zastupitelstva. V současné době panuje v odpadovém hospodářství města zvláštní stav, kdy většinu odpadového hospodářství provozuje firma Hradecké služby a.s. (s majetkovou účastí města) a svoz biologického odpadu včetně jeho následného zpracování a také vyvážení odpadkových košů zajišťují Technické služby. Kromě jiných problémů se současný systém potýká s dosluhující technikou Technických služeb pro svoz a zpracování bioodpadů a nevyhovujícím stavem kompostáren, což si obojí vyžádá nezbytné investice ve výši téměř 37 mil. Kč během čtyř následujících let. Jako řešení bylo navrženo vypsání zakázky na zajištění těchto činností externím dodavatelem na stejném principu, na jakém funguje systém svozu běžného komunálního odpadu. Věc jsme podrobně posoudili, byla rovněž řešena na výboru pro životní prostředí. Po posouzení všech pro i proti a zvážení i jiných možností (např. využití dotací pro obnovu vybavení Technických služeb) jsme se přiklonili k vypsání uvedené veřejné zakázky a všichni naši zastupitelé ho při hlasování podpořili.
  • 23.10 Plán odpadového hospodářství Hradce Králové. Nový Plán odpadového hospodářství (POH) musí mít město jako původce odpadů na základě zákona o odpadech. Důležité je, jaké způsoby nakládání plán odpadového hospodářství preferuje. S potěšením jsme mohli konstatovat, že nový POH města je orientován výrazně na zlepšování třídění a recyklace odpadů a nikoliv na nevhodná řešení jako je zejm. spalování směsných komunálních odpadů, které se u nás často vydává za tzv. energetické využití odpadů. Z toho důvodu dostal nový POH jednoznačnou podporu zastupitelů Změny pro Hradec.

Bod 24 Záměr výstavby Parkovacího domu Gayerovy kasárny. Zastupitelstvu byl předložen k vzetí na vědomí záměr výstavby parkovacího domu v areálu Gayerových kasáren. Parkovací dům by měla stavět firma ISP (což samo o sobě není přijímáno příliš kladně). Překvapující je také zejména aktuálně uvažovaná výrazně nižší kapacita parkovacího domu (250 míst) oproti původním předpokladům (cca 400 míst) a zachování nádvoří kasáren jako parkoviště. Zastupitel ZPH Adam Záruba upozornil v diskusi na nutnost kvalitního architektonického řešení parkovacího domu s ohledem na jeho významnou polohu a také na skutečnost, že by nádvoří Gayerových kasáren by si zasloužilo být zbaveno parkujících aut a mělo by být upraveno jako veřejné prostranství se zelení. Nadále budeme usilovat o to, aby kapacita parkovacího domu byla vyšší a pojala i parkovací místa, která jsou uvažována venku na nádvoří, které pak může být vhodně upraveno jako náměstí se zelení a odpočinková plocha.

Situace parkovacího domu v Gayerových kasárnách.

Situace parkovacího domu v Gayerových kasárnách.Bod 26 "IPRM Hradec Králové - Třída E. Beneše" - určení stavebního dozoru nad realizací stavby. Další díl seriálu o vytváření zvláštních funkcí stavebního dozoru (nad rámec běžného technického dozoru investora) v důležitých zakázkách města pro pana zastupitele Štěpána z KSČM. Vedení města se přitom neobtěžovalo řádně zdůvodnit potřebnost takové funkce, specifikovat podrobněji náplň práce, vyčíslit náklady apod. Celá věc působí dojmem vytvoření trafiky jako odměny za častou podporu KSČM řadě (často sporných) záměrů vedení města. Z těchto důvodů hlasovali zastupitelé Změny pro Hradec jako jediní proti vytvoření této funkce.

Bod 28 Obecné zásady Statutárního města Hradec Králové pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města a Doporučení Statutárního města Hradec Králové pro investory bytové výstavby na správním území města. Dokument má dle předkladatele sloužit „investorům a stavebníkům jako prvotní podklad pro zpracování projektové dokumentace. Obsahuje požadavky města, které musí investor splnit proto, aby mohl vybudovanou infrastrukturu nabídnout městu k převzetí. O přijetí nově budované infrastruktury a pozemků v investovaném území vždy rozhodují příslušné orgány města, a to v souladu s uzavřenou smlouvou (plánovací či jiná smlouva). Dokument obsahuje výčet staveb, které město přebírat nebude. Dále obsahuje požadavky na veřejná prostranství, komunikace, veřejné osvětlení, vodohospodářská díla, dopravní značení, odpad, plochy zeleně a dětská hřiště.“. Dokumentu se podrobně věnovali někteří z našich kolegů ze Změny pro Hradec a k jeho znění byla vznesena celá řada připomínek a námitek. Bohužel byla akceptována jen jejich nepatrná část. V některých oblastech jdou obecné zásady nad rámec příslušných norem a v některých případech jsou požadavky zásad v rozporu s jinými potřebami města (např. požadované větší šířky chodníků než stanovují normy, jež v konečném důsledku zvyšují náklady města na údržbu chodníků, zvyšují rozlohu zpevněných ploch a tedy množství srážkových vod, které je třeba odvádět apod.). V zásadách rovněž zůstal požadavek na preventivní používání škodlivých herbicidních přípravků při zakládání ploch zeleně (podrobněji zde: http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/toxicka-nadilka-pro-obyvatele-mesta-2-9-2013). Z uvedených důvodů jsme tyto zásady nepodpořili. V budoucnu bude nepochybně potřeba jejich revize.

Bod 29 Park Malšovice - informace k projektové dokumentaci. Oblíbené téma se objevilo i na programu zářijového zasedání zastupitelstva, kde byly předloženy „provozně funkční úpravy víceúčelové arény Park Malšovice“, které budou součástí zadání pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Úpravy spočívaly mj. ve vložení atletického oválu do jedné z tribun navrženého stadionu, s jejímž využitím si dosud plánovači „Parku Malšovice“ nevěděli rady. Celkové náklady na výstavbu stadionu/arény se tak vyšplhaly na astronomických 600 milionů Kč. Dodnes nebylo přesvědčivě vysvětleno, jak bude taková investice financována, nebyla důsledně vyřešena ekonomika fungování celého záměru (zejm. vyčíslení provozních nákladů a jejich financování). Z uvedených důvodů zastupitel Změny pro Hradec Adam Záruba navrhl přerušení projektových prací a provedení nezávislé studie proveditelnosti, která by posoudila ekonomické fungování celého záměru. Tento návrh vzbudil mírně hysterické reakce některých zúčastněných a získal pouze 4 hlasy pro. Většina zastupitelů opět prokázala svoji jasnozřivost, když schválila další pokračování tohoto problematického projektu, který zkrachoval o 2 měsíce později.

Bod 30 Návrh na poskytnutí finančního příspěvku organizaci Královští lvi Hradec Králové a.s. na pronájem reklamních ploch. Dalším evergreenem jednání zastupitelstva města je sypání peněz do hokeje. Jako obvykle byl navržený finanční příspěvek ve výši 900 tisíc Kč na pronájem reklamních ploch v areálu Zimního stadionu Hradec Králové na období 01.07.2013 - 31.08.2013 (tedy na období, kdy se hokej nehraje a na stadionu se nachází nanejvýš personál) doplněn v důvodové zprávě dovětkem „Může se jednat o veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem EU, tzn. o podporu nezákonnou, a to minimálně do doby, než tato podpora bude notifikována v Evropské komisi a tato rozhodne, že taková podpora je slučitelná s vnitřním trhem EU.“. Z toho si však dámy a pánové v zastupitelstvu napříč politickým spektrem, kteří se jen tak něčeho nezaleknou, zásadně nic nedělají a tak i tento příspěvek byl, stejně jako všechny předchozí, schválen. Nikoliv však hlasy zastupitelů ZPH!

Bod 48 Diskuse zastupitelů města Hradec Králové - Návrh zákazu konání prodejních akcí zaměřených na seniory v prostorách města Hradec Králové a pouličního prodeje. Zastupitelé Změny pro Hradec jednoznačně podpořili návrh p. zastupitele Nádvorníka (TOP09) na zákaz konání prodejních akcí provozovaných takzvanými „šmejdy“ v objektech, které patří městu Hradec Králové.

Adam Záruba, 19. prosince 2013

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty