Vzkaz veřejnosti

Redakce informačního zpravodaje Radnice oslovila krátce po zvolení vedení města všech 37 zastupitelů, kteří dostali příležitost prostřednictvím týdeníku poslat "Vzkaz zastupitelů hradecké veřejnosti". První kvartál roku 2011 mohli tak občané ve svých poštovních schránkách nalézt svobodně vyřčená slova všech zastupitelů napříč politickým spektrem (vč. členů rady města, náměstků a primátora).  Prostor pro vyjádření byl omezen dvaceti řádky strojopisu libovolným stylem. Příspěvky Vám předkládáme v nezměněné podobě.

MUDr. Jaroslav Cerman, Ph.D.

Rád bych voličům poděkoval za hlasy ve volbách pro Změnu pro Hradec i mne osobně. Mým povoláním je medicína, obor intenzivní péče. Je to práce, která je náročná, baví mne a pokládám ji za užitečnou. V komunální politice tedy nehledám živobytí ani seberealizaci. Jako nezávislý kandidát jsem chtěl podpořit hnutí, jehož prioritou je ochrana životního prostředí. Negativní přístup předchozího vedení města k ochraně přírody jsem vnímal jako projev arogance moci a přezíravosti vůči veřejnému zájmu. Povolební jednání určila našemu hnutí místo v opozici. Zde bych se svými kolegy rád pomohl k větší kontrole nakládání s veřejnými prostředky a prosazení většího respektu k názorům občanů. Mou osobní prioritou je přispět k záchraně cenných přírodních lokalit, protože jsou snadným terčem lidské bezohlednosti a jejich zničení je nevratné. V případě lokality Na Plachtě, jejíž rozšíření a ochranu podpořilo v petici čtrnáct tisíc lidí, se jedná nejen o záchranu vzácných živočichů, ale i o obranu občanských hodnot proti stále více dominující neodpovědnosti a sobectví.

Bc. Rudolf Dus

Demokracie nekončí na stranických sekretariátech. Být zastupitelem statutárního města pro mne znamená především velký, osobní závazek. Mám svůj názor a také mandát vůči voličům. V tomto případě svým sousedům, často lidem, které znám osobně. Svou politickou odpovědnost chci naplňovat svým hlasováním v zastupitelstvu ve prospěch zlepšení života obyvatel tohoto města. Městskou samosprávu by podle mého názoru neměly řídit pouze stranické sekretariáty, které mají mít nad svými členy absolutní moc. Absolutní, totalitní moc už známe. Je agresivní, despotická, destruktivní a měla by už jednou provždy zůstat za branami našeho století, za branami naší politické kultury. V posledních komunálních volbách jsem získal nezanedbatelný počet preferenčních hlasů. Vím, že je mám od lidí, kteří mě znají, vědí, co ode mě mohou očekávat. Volili mě pro moje postoje: pro postoje, které se nyní snažím naplňovat. Lidé ze stranických sekretariátů si už prostě musí jednou provždy uvědomit, že nemohou zlomit za svými polstrovanými dveřmi demokracii přes koleno a jednoduše ji klackem přimět, aby poslouchala jejich pravidla. To už není demokracie, ale zase totalita.

Ing. Martin Dvořák

Leckdo se mě ptal, proč jsem se rozhodl znovu kandidovat do zastupitelstva města po svém návratu z dlouhodobého putování po světě? Odpověď není podle mě tak složitá. Chtěl jsem navázat na to, co se osvědčilo v dobách, kdy jsem byl primátorem města, a co podle některých ohlasů začínalo chybět v dalších volebních obdobích. 12 let nadvlády jedné strany a dvě poslední volební období se stále stejnými tvářemi ve vedení města nutně musely přinést u voličů jakousi únavu a volání po změně, které ještě zesílilo ve chvíli, kdy radnice s vědomím velké převahy v zastupitelstvu občas chybovala v komunikaci s občany města i s opozicí.Chtěl bych proto, aby v novém volebním období dávalo vedení města občanům více prostoru pro širokou diskuzi o zásadních tématech, aby se posílila role komisí místní samosprávy, aby se média placená městem přestala zabývat jen propagací toho, co se povedlo, ale aby dala prostor i opačným názorům, chtěl bych, aby se zástupci opozice mohli účastnitvšech důležitých jednání včetně jednání rady města atd. Nové složení vedení města i celého zastupitelstva podle mne dává naději potřebným změnám. Považuji za svůj úkol v zastupitelstvu na nutnost těchto změn upozorňovat, pokud by snad náhodou nepřicházely dost rychle a efektivně.

Lenka Fialová, DiS.

Vážení spoluobčané, politika se dá chápat různě. Jako zdroj příjmů, jako prosazování osobních ambicí nebo (tak ji vnímám já) jako služba občanům, kterou si platíme ze svých daní. Politiku dělají různí lidé a ti mají různé povahové rysy a životní názory. Stejně jako v životě, tak i v politice je nejdůležitější komunikace a hledání kompromisů. Bývalé vedení města se proslavilo svou arogancí k lidem a zvýhodňováním menšiny (nejlépe jedinců) na úkor většiny. Dnes je v zastupitelstvu mnoho nových tváří, které si nechtějí hrát na „velkou politiku“ nebo „nalevo a napravo“. Patřím mezi ně. V nově vzniklém zastupitelstvu bych se ráda věnovala kontrolní činnosti, ale nebráním se žádné práci. Trápí mě špatně nastavené smlouvy města, unáhlené sliby investorům, neprůhledná a často zalobbovaná výběrová řízení, amatérsky nastavený prodej majetku města či chaotické územní plánování. Rozhodně se nechci podílet na dalším zabetonování města obchodními centry. Hlavní cíl mé práce zastupitelky však spatřuji v navázání co nejširší spolupráce s občany města. Abych mohla svou funkci vykonávat svědomitě a zodpovědně, potřebuji znát váš názor na klíčová témata. Využívejte proto svých automaticky předplacených „politických služeb“ co nejčastěji a kdykoliv se na mne obraťte. Závěrem mi dovolte poděkovat za důvěru, kterou jste mi vyjádřili v komunálních volbách.
Lenka Fialová: fialovahk@seznam_cz

Ing. Pavla Finfrlová

Jako členka zastupitelstva se chci věnovat projektům, které byly v mé gesci v uplynulém volebním období. Jedná se o studii odtokových poměrů na území města Hradec Králové, pasportizaci a rozšiřování separovaného sběru plastů a papíru do nádob přidělovaných zdarma občanům obdobně, jako je tomu u zbytků zeleně ze zahrad. Pilotní projekt je v okrajových částech úspěšný, a proto budu usilovat, aby byl postupně rozšířen na celé město. Studie odtokových poměrů bude na jaře dokončena a postupně zpřístupněna veřejnosti. Jedná se o model území města a okolí, který zahrnuje Labe, Orlici, všechny menší vodní toky a svodnice, příkopy a kanalizace. Je třeba, aby byly výsledky využívány nejen při tvorbě nového územního plánu, kde již byla navázána spolupráce se zpracovatelem, ale i v územních a stavebních řízeních a plánování údržby a rekonstrukcí. Pro mne je nepřijatelné, aby nová výstavba ohrožovala starousedlíky. Byla dokončena a zveřejněna pasportizace komunikací, probíhá pasportizace zeleně. Její výsledky by měly být základem pro plánování údržby, obnovy a rozvoje zeleně ve městě. Také budu usilovat o to, aby byla občanům zpřístupněna další etapa termovizního snímkování města.

MUDr. Zdeněk Fink

Vážení Hradečáci, dostal jsem za úkol vás všechny pozdravit v roce 2011 v jednom z prvních tisků informačního zpravodaje Radnice. Rád tak činím. Napřed mi dovolte popřát všem, a to nejen v roce 2011, hodně zdraví, spokojenosti a také toho štěstí, o kterém sice hodně slyšíme, ale zdaleka nepřichází pravidelně, na rozdíl od různých průšvihů. Máte před sebou další vydání Radnice, informačního bulletinu hradeckého magistrátu. Ta bude i nadále vycházet jednou týdně, letos jistě bez barevných čtvrtletních příloh a doufám, že i jinak se bude od té minulé odlišovat. Měla by být skutečným informačním zpravodajem města a nejen jeho vedení. Jak se nám to podaří, nepoznáte z prvního ani druhého vydání, ale věřím, že časem si změny jistě všimnete. Je před námi rok 2011. První rok nového zastupitelstva a nového vedení města. V obou došlo k velkým změnám. Je více než polovina nových zastupitelů, z pěti uvolněných jsou čtyři noví a tři z nich jsou i prvně v komunální politice. I když šla jednotlivá volební uskupení a strany do voleb s různě odlišnými programy, jistě všichni zastupitelé chtějí být nápomocni tomu, aby naše město dobře prosperovalo a bylo otevřené problémům navenek i dovnitř, chovalo se poctivě a s odpovědností ve všech činnostech, zejména výběrových řízeních, veřejných zakázkách a smluvních vztazích. Rozvážně hospodařilo se snahou spíše ušetřit. Uvidíme. Jistě budete mít možnost veřejné věci z tohoto pohledu posoudit. Bydlíme a žijeme v krásném městě. Péče o něj by měla být společnou snahou všech jeho obyvatel. Za sebe i za mé náměstky pány Kroftu, Soukupa, Vedlicha a Kučeru vám mohu slíbit vstřícnost, zodpovědnost a pracovitost. Jak své sliby dokážeme naplnit, posoudíte sami. Ještě jednou hodně zdraví, spokojenosti a štěstí.

Mgr. Martin Hanousek

Milí Hradečané! Nastoupil jsem do zastupitelstva města s ročním zpožděním proti ostatním jako náhradník za zastupitele MUDr. Cermana, Ph.D., který podal rezignaci z důvodu účasti na dlouhodobé pracovní lékařské misi do afrického Súdánu. Jako člen Strany zelených, která je součástí Změny pro Hradec, jsem reprezentantem opozice. Dění v Hradci Králové i fungování našeho zastupitelstva sleduji již dlouhodobě a věřím, že se na mé práci zpoždění v nástupu nikterak neprojeví. Změna pro Hradec, na rozdíl od některých jiných stran, které se před volbami tvářily jako nositelé změny v politice města, neprodala po volbách svůj program za funkce a jsem tomu rád. Věřím, že svou hlídací opoziční činnost vykonáváme dobře, což lze posoudit i několika kauzami, na které se nám podařilo poukázat (nemorálně výhodný pronájem pro radní, podvod s parkovacím domem EUBE Kollárova, pronájem zimního stadionu f. ABD, pomník „balvan“ Ulrich aj.). V současné době je naší hlavní prioritou a výzvou omezování koaličních stran ve fatálním zadlužování města (hrozící zdvojnásobení dluhu za 4 roky!) a dále aktivní práce na přípravě nového územního plánu. Hradecké veřejnosti přeji, aby nebyla k věcem veřejným lhostejná a aby o dění kolem sebe hlouběji přemýšlela.

Ing. Alois Havrda

Ing. Alois Havrda, bez politické příslušnosti, zvolen za KSČM. Zastupitelem města nepřetržitě 20 let, v letech 1998 až 2002 členem rady města, působení v Kontrolním výboru a ve Výboru pro územní plánování a rozvoj města. Dlouhodobě usiluji o řešení vysoké intenzity dopravy v Pražské ulici v Kuklenách. Průměrný počet vozidel dosahuje výše 19 000 vozidel (včetně těžkých nákladních aut) za 24 hodin, provoz ničí životní prostředí, ohrožuje pohodu bydlení. Kritické body jsou zejména Kuklenský podjezd a úzká, stavebně sevřená centrální část mezi křižovatkami s ulicemi Pálenecká a Pardubická. Nachází se zde i základní škola, zdravotní středisko… Je nepochopitelné, že vedení města tento problém ignoruje a bez existence nových a plánovaných komunikací, bez znalosti jejich časové realizace vytváří podmínky pro vznik dalších obřích obchodních center. V tomto volebním období chci usilovat o vyrovnané hospodaření města, o přijetí takového nového územního plánu, který vrátí městu perspektivu vyváženého rozvoje šetrného k životnímu prostředí, jistotu dlouhodobé stability, který založí trend potřebné vnitřní přestavby a revitalizace města a který připraví reálné řešení problémů dopravy. Budu usilovat o to, aby město v územních řízeních na svém katastru důsledně hájilo zájmy občanů.

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Dne 29. ledna 2013 jsem složil slib zastupitele města Hradec Králové. Je pro mne velkou ctí moci se podílet na rozhodování o budoucnosti našeho města. Ve své práci zastupitele bych se chtěl řídit především tím, co je pro rozvoj Hradce dobré a prospěšné. Rád bych se, pokud budu moci a pokud to bude umožňovat moje odbornost a mé znalosti, zasadil i o řešení problémů spojených s částí města, ve které bydlím. Vzhledem k tomu, že pracuji jako vysokoškolský učitel, byl bych rád prostředníkem mezi městem Hradec Králové a vysokoškolskými pracovišti působícími na území města. Město těmto institucím velmi pomáhá a vychází vstříc, čehož si všichni velmi vážíme. Na druhou stranu si uvědomujeme, že i pracovníci a studenti vysokých škol mohou být městu velmi prospěšní. Domnívám se, že je nezbytné dobře vycházet a spolupracovat nejen v rámci koalice, která v současné době město vede, ale také v rámci jednotlivých volebních programů a v místě překryvů těchto programů spolupracovat i se stranami, které jsou momentálně v opozici. Jsem přesvědčen o tom, že to je jedna z cest, jak můžeme přispět k tomu, aby naše město bylo pro život ještě příjemnější.

Mgr. Lenka Jaklová

Vážení spoluobčané, nikdy nebudu dost vděčna za to, že žiji v Hradci Králové. Toto město považuji za vůbec nejpřitažlivější a nejpřívětivější místo k životu. Jsem tu doma bezmála 30 let, narodily se tu obě mé děti, mám tu přátele i hezké vztahy s lidmi. Tady jsem si vyzkoušela řadu svých profesí: jako dokumentaristka jsem se naučila trpělivě naslouchat, jako moderátorka vážit slova, jako manažerka realizovat své sny a jako nezávislá publicistka ručit za svou práci. V životě i v profesi mě nejvíc těší vnímat souvislosti, objevovat „skryté“ poklady a nadchnout pro ně okolí. Kultivovat. Do Hradce jsem kdysi přivedla oba bratry Fischlovy, k poctě spisovatele Viktora Fischla či malíře Františka Kupky jsem iniciovala sympozia; a v roce 2005 spoluzaložila první projektový tým Revitalizace KUKS. I nadále bych ráda prospěla svými zkušenostmi především v oblasti kultury a cestovního ruchu, tak aby Hradec Králové získal v ČR i Evropě renomé, které mu právem náleží. Co třeba pokusit se o zápis na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO pro české lidové loutkářství - fenomén, z něhož vyrostlo a dodnes čerpá světově proslulé Divadlo DRAK? Nemožné? Ale to je ta nejlepší motivace! Hradec Králové a jeho občané si takový pokus určitě zaslouží.

Bc. Otakar Kalenda

Vážení spoluobčané, milí Hradečáci, v našem krásném městě jsem se narodil a svých více než 26 let života zde (ve Věkoších, které jsou součástí Hradce již od roku 1923) žiji. Díky vašim hlasům vyhrála ČSSD loňské komunální volby a já mám tu čest být hradeckým zastupitelem. Není to má první zkušenost se samosprávou. Od krajských voleb roku 2008 totiž pracuji v královéhradeckém krajském zastupitelstvu a v jeho výborech finančním, kontrolním a sociálním. Tím jsou dány oblasti, kterým se chci věnovat v zastupitelstvu městském. Budu se zasazovat, aby s městským majetkem, který patří nám, občanům Hradce, bylo zacházeno účelně a hospodárně. Je nutné zajistit jeho zachování a další rozvoj. NELZE PŘIPUSTIT JEHO VÝPRODEJ! Do sociální oblasti je potřeba směřovat takovou podporu, aby byl, v realitě škrtů Nečasovy pravicové vlády, udržen současný standard sociálních služeb ve městě. Považuji za dobrou zprávu rozhodnutí městského zastupitelstva nekrátit tuto oblast v hradeckém rozpočtu na letošní rok. V rámci kontrolní funkce, kterou chci jako opoziční zastupitel vykonávat, budu testovat každý předložený návrh, je-li výhodný pro město a prospěšný pro jeho občany. Také budu velmi otevřeně a hlasitě připomínat vedení města jeho proklamaceo „otevřenosti“ a kritizovat vždy, když se od nich svými činy odchýlí.

Ing. Jiří Kocourek

Milí občané našeho krásného města, nejprve bych vám rád touto cestou poděkoval, neboť je jen vaše zásluha, že vás mohu z tohoto místa oslovit. Nyní jen doufám, že tuto příležitost nedostávám jako opoziční zastupitel naposledy. Pokusím se tedy v několika větách sdělit, jaké jsou mé představy a plány při práci v zastupitelstvu města. Na lednovém jednání jsem inicioval ustavení dopravního výboru. Důvodů, které mě k tomu vedly, je více. Zmíním se o tom, který by se mohl týkat některých z vás. Celý dosavadní život se zajímám o městskou hromadnou dopravu, a i když je její úroveň v našem městě vysoká, domnívám se, že by se přece jen mohlo ještě něco udělat, a to zejména pro ty, kteří rádi sportují. Po mnoho let si kladu otázku, že ačkoli čtyřikrát týdně vidíme z našich oken blízké a krásné Orlické hory, nejsme schopni se do nich veřejnou dopravou v nějakém solidním čase dopravit. Již před časem jsem si zpracoval projekt na zavedení lyžařské víkendové linky z Hradce do Deštného a obdobně letní cyklolinky. Jejich předností by samozřejmě musela být rychlost a možnost cestovat na městskou kartu. Vždy jsem byl přesvědčen, že ne na všem, co město dělá pro své občany, se musí bezpodmínečně vydělávat. Vím, že oslovuji jen některé z vás, ale věřte trápí mě i jiné věci, například úzká a tím nebezpečná cyklostezka v malšovických lesích, nevyužívaný lyžařský svah na Novém Hradci, ale o tom snad někdy příště.

Mgr. Jakub Krofta

Zastupitelem města jsem se stal díky vašim preferenčním hlasům, které mne vynesly do popředí kandidátky HDK. Chápu to jako ocenění své dosavadní práce a zároveň velký projev důvěry. V politice jsem úplným nováčkem, nicméně mám v úmyslu se plně zapojit do smysluplné práce pro město Hradec Králové a jeho občany. Měl jsem to štěstí působit jako režisér nejen v hradeckém Draku, ale i v mnoha jiných kulturních zařízeních jak v Čechách, tak i v zahraničí. Rád bych tak během svého působení v komunální politice využil svých bohatých zkušeností právě z oblasti kultury. Naše město se během své porevoluční historie naštěstí zbavilo nelichotivé pověsti „rudé bašty“. Stalo se tak především díky všem těm báječným a nadšeným lidem, díky jejichž úsilí se Hradec Králové může pyšnit nejrůznějšími festivaly, symposii, přehlídkami, výstavami a jinými kulturními akcemi. Kvalita a význam mnohých z nich dosahuje mezinárodního významu a Hradečáci tak mohou být na své město náležitě pyšní. Považuji za svou hlavní prioritu podporovat právě ty aktivity, které navazují a dále rozvíjejí myšlenku učinit z Hradce Králové město s pověstí důležitého kulturního centra.

prof. Mgr. Josef Krofta

Ačkoliv jsem se v Hradci Králové nenarodil, po čtyřiceti letech, co tady žiji, se považuji za Hradečáka. Prožil jsem tady všechny ty vzrušující změny, kterými tohle město procházelo od roku 1971. Pamatuji Hradec Králové jako „rudou garnisonu“, smutnou a nevlídnou městskou aglomeraci s rudými hvězdami na ulicích, které si cizinci pletli s červenou na semaforu. Pamatuji Hradec Králové po sametové revoluci, jak se ze všech sil snažil probrat z normalizační letargie. Pamatuji prvního demokraticky zvoleného primátora, první bezbariérové přechody, první ročník festivalu Divadlo evropských regionů, první porevoluční vítězství hradeckých fotbalistů a hokejistů. Pamatuji, jak jsem objevoval krásnou, nenapodobitelnou Gočárovu architekturu, která se oblékala do nových kabátů, a žasnul jsem, že mi unikala, ačkoliv jsem se mezi ní pohyboval předchozích dvacet neveselých roků. Pamatuji, jak lidé postupně plnili přibývající hospody na starém městě, což bylo neklamným znamením, že město začíná žít, jak se patří. Tohle všechno pamatuji a zároveň vím, že se to vše neudálo samo o sobě. Na tom, že Hradec Králové rozkvetl a každé jaro jakoby mu přibývá květů, mají zásluhu především lidé, „Hradečáci“, kteří si v takovémhle městě přejí žít a záleží jim na něm. Patřím mezi ně a udělám pro své město, co bude v mých silách.

Bc. Leoš Kučera

Doma je hlavně pocit, a pokud se tak máme v Hradci Králové jako jehoobyvatelé cítit, musínám město nabízetvše, co k tomu potřebujeme. Kombinace oborů, které mi byly svěřeny - školství, sociální oblast a životní prostředí - k tomu přímo vybízí. Člověk by se měl narodit do podmínek, které zajistí jeho zdravý růst, vývoj osobnosti a vše, co k tomu náleží. Město může pomoci s bydlením mladých rodin, zřizuje jesle, mateřské a základní školy, přispívá na aktivity pro trávení volného času, ať volně na hřištích a sportovištích, nebo organizovaně v kroužcích či dětských klubech. Na druhou stranu by mělo umět pomáhat zmírnit dopad některých nepříznivých skutečností na chod rodiny nebo osud každého z nás a podpořit ty, kteří mají snahu se ze svých případných trablů vymanit a systém podpory nezneužívají. To platí i pro seniory. Bylo by smutné si myslet, že k jejich pokojnému stáří stačí jen pečlivě ustlaná postel a pravidelné jídlo. I oni chtějí prožívat svoje dny aktivně, chtějí brouzdat nejen parky, ale i po internetu, mít kde se kulturně, společensky a sportovně vyžít. Brzy se ve městě setkáme s podobným hřištěm, jako se staví pro děti, ale „řádit“ na něm budou senioři na speciálně upravených atrakcích, které jim pomohou tužit si těla podle toho, jak jejich síly a vůle dovolí. Chci žít ve městě, které tohle vše nabízí. A já jsem tady proto, abych z těchto plánů, s pomocí vás všech a pro nás všechny, realizoval pokud možno co nejvíce.

PhDr. Taťana Lankašová, CSc.

Vážení spoluobčané, většinu minulého volebního období jsem práci zastupitelstva sledovala jako novinářka. Nejvíc mi vadil nejen arogantní přístup vedení města k požadavkům občanských iniciativ i jednotlivců, především pak to, že veřejnost byla nezřídka stavěna až před hotové rozhodnutí, které nebylo předem dostatečně projednáno s občany, jichž se bezprostředně dotýkalo. Stávalo se už skoro pravidlem, že s větším porozuměním se u pánů radních a většiny zastupitelů setkávaly požadavky developerů než požadavky občanů. Konflikty kolem přírodní památky Plachta, překladiště oceli Březhrad či projektu Nová zelená svědčily o účelové manipulaci s informacemi, poskytovanými občanům. Podobné chování členů samosprávy města považuji za naprosto nekorektní a jsem přesvědčena, že by mělo konečně patřit minulosti. Každý zastupitel, a tím spíš člen rady města, by měl ctít svůj vlastní slib člena samosprávy a především ctít platné zákony naší země. A to vždy a ne jen tehdy, když se mu to hodí. Proto trvám na osobní zodpovědnosti každého zastupitele za rozhodnutí, která učiní. Myslím si, že by mělo zmizet okřikování opozice za nepohodlné názory či návrhy. Moudrý primátor a vládnoucí koalice opozici bedlivě naslouchá. Politikaření do městské samosprávy nepatří a jen zastírá pochybné postoje škodící městu a jeho lidem.

Vladimír Lesák

Vážení čtenáři Radnice, milí Hradečáci, to, že i já jsem hradecký patriot a že jsem v našem městě prožil skoro celý svůj dosavadní život, není snad nutné zdůrazňovat, to je myslím pro zastupitele města téměř samozřejmost. V městském zastupitelstvu jsem nováčkem, ale v komunální politice se angažuji již delší dobu - minulé desetiletí jsem byl členem Komise místní samosprávy (KMS) Pražské Předměstí - sever a poslední čtyři roky členem kulturní komise rady města. Mému rozhodnutí kandidovat v loňských volbách do zastupitelstva města přispělo především působení v KMS, kde jsem zjistil, jak těžké, často až nemožné, bylo prosadit (ať již z pozice občana nebo i celé KMS) různé žádosti, přání, náměty apod., pokud se neshodovaly se zájmy vedení města, a to tím spíše, že jsme za člena naší komise neměli žádného zastupitele. Přestože se má strana, které jste ve volbách dali největší důvěru, ocitla nakonec v opozici, vaší důvěry si vážím a budu se snažit prosadit vše přínosné nejen pro své město, ale především pro vás, své spoluobčany. V nejbližší době se chci podílet např. na přípravě změn v systému parkování, chci podpořit přestavbu fotbalového stadionu, rekonstrukce i novou výstavbu dětských hřišť, ale chci vám pomáhat s realizací i „drobnějších“ přání, jako je např. navrácení městského znaku, hradeckého lva, na dresy našich fotbalistů a hokejistů.

Ing. Anna Maclová

Milí spoluobčané, nejdřív vám chci touto cestou poděkovat za důvěru, která mě těší, ale zároveň zavazuje. Moje první zkušenosti v politickém prostředí ukazují, že dostát tomuto závazku nebude vůbec tak snadné, jak jsem se původně domnívala. Navíc v politice, víc než jinde, bývá kompromis jediným řešením. Přeji si pro sebe, abych i navzdory této realitě dokázala zůstat vnitřně svobodná a věrná zejména těm, jejichž hlas není tak výrazný nebo často nechce být slyšen, v mém případě jde o občany ohrožené sociálním vyloučením a lidi žijící na okraji naší společnosti. Což se na druhou stranu při souhře několika okolností může stát v dnešní době téměř komukoliv z nás. Důkazem je přítomnost mnoha vzdělaných a kdysi úspěšných lidí v azylových domech. Přímo s touto problematikou souvisí jako spojené nádoby rodina a domov. A tak prorodinná politika je také jednou z oblastí mého zájmu. Zastupitel však rozhoduje i o věcech, kterým i přes seznámení se s množstvím různých údajů ne vždy plně do detailu rozumí. K tomu budu vděčna za vaši dobrou radu, pomoc, kritiku. Ještě raději však uvítám konstruktivní návrhy, jak konkrétní problémy řešit. V případě vašeho zájmu o některou z již odhlasovaných věcí a mých postojů k nim vám ráda vše objasním. Naše koalice nese název Doma v Hradci. Mojí snahou je usilovat o to, aby se v našem městě (žiji zde již přes 23 let) žilo dobře a aby se každý jeho občan nebo návštěvník zde cítil jako DOMA. amaclova@domavhradci_cz

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

V úvodu bych chtěl našim voličům poděkovat za podporu ve volbách. Narodil jsem se v Hradci Králové a zde i prožil většinu svého života. I když se nyní můj profesní život vyvinul tak, že větší část týdne jsem mimo Hradec Králové, vyrůstají zde mé děti a mám zde svůj trvalý domov. Nikdy jsem nebyl členem politické strany a do loňského roku jsem se ani nijak politicky neangažoval. Na kandidátce Změny pro Hradec jsem chtěl na nevolitelném místě podpořit programové priority, ke kterým jsem měl vždy blízko, zejména ochranu životního prostředí a transparentnost veřejné správy. Množství preferenčních hlasů mě poněkud zaskočilo a rozhodlo, že jsem se stal nakonec zastupitelem. Důvěru občanů vnímám jako velký závazek. Profesí jsem lékař, mým oborem je klinická onkologie. Jelikož statutární město Hradec Králové žádné větší zdravotnické zařízení neprovozuje, své odborné znalosti v práci zastupitele neuplatním. Toto se může jevit jako nevýhoda, já to však vnímám jako jednoznačnou výhodu, protože ve svém rozhodování nejsem vázán žádnými partikulárními profesními zájmy. Komunální politika, která řeší praktické problémy života města a jeho občanů více než ideologické rozpory, umožňuje spolupráci zastupitelů zvolených za různá uskupení napříč politickým spektrem. Právě v této spolupráci vidím šanci prosadit programové priority Změny pro Hradec, především ochranu přírody a životního prostředí a boj proti korupci.

MUDr. Jan Michálek

Členem zastupitelstva jsem od roku 2002, už od roku 1998 jsem byl předsedou sportovní komise rady města. Za celou dobu svého působení jsem se snažil pomáhat rozvoji sportu v našem městě. Postupně byl vypracován systém podpory mládeže i dospělých, ať už při podpoře sportovní činnosti nebo rekonstrukcích sportovišť. Byla vybudována nová sportovní zařízení v majetku města a je připravena realizace dalších projektů. Ve své nové funkci člena rady města chci pokračovat v zajištění realizace připravených projektů. Především úspěšného dokončení výstavby fotbalového areálu Bavlna, realizace fotbalové arény v Malšovicích, výstavby areálu pro pozemní hokej, rekonstrukce areálu Slavie a dalších. Jsem přesvědčen, že v minulém volebním období byla dokončena řada významných investic v Hradci Králové a další významné projekty byly připraveny tak, že mohou čerpat podporu fondů Evropské unie. I dohled nad jejich úspěšnou realizací považuji za svou prioritu ve funkci člena rady. Složení nového zastupitelstva i rady města je pestré zastoupením více politických uskupení. Chci přispět ke schopnosti těchto orgánů pracovat společně v zájmu rozvoje našeho krásného města.

Ing. Richard Nádvorník

Vážení spoluobčané, v Hradci Králové žiji od roku 1985, moje manželka je zdejší rodačka a naše čtyři děti jsme vždy vedli k tomu, aby cítily hrdost na své rodné město. V letošním roce mi bude padesát a věřím, že mám našemu městu a jeho občanům co nabídnout. Do komunální politiky jsem se dal před třinácti lety, když jsem začal pracovat v Komisi místní samosprávy v Malšově Lhotě. Po loňských komunálních volbách jsem se stal členem Rady města Hradce Králové. Zde se chci především zaměřit na problematiku územního plánu a také na investiční akce realizované radnicí. V tomto ohledu vidím, že mě čeká spousta práce. Stavební zakázky, které se připravují k realizaci, mají být zhruba za jeden a půl miliardy korun. To je objem financí, který bude nutné pečlivě hlídat. Celý svůj profesní život jsem strávil ve stavebnictví, a tak mám přehled o tom, jak mají vypadat ceny stavebních prací. Proto se zasadím o to, aby nedocházelo k účelovému navyšování ceny různými dodatky ke smlouvám o dílo. Rovněž se zasadím o to, aby se pro nákupy energií a služeb v maximální míře využilo formy internetových aukcí k dosažení co největších úspor v nákladech na provoz města a správu jeho majetku. Zároveň budu usilovat o co nejotevřenější informovanost občanů a průhlednost všech smluvních vztahů mezi městem a investory či dodavateli.

Ing. Libor Nejedlý

Vážení spoluobčané, v našem krásném městě žiji a pracuji již 50 let a jsem hradeckým patriotem. Letos mi bude 60 let, jsem ženatý a máme dva syny a dvě vnoučata. Do zastupitelstva města jsem zvolen již potřetí a chci touto cestou poděkovat svým voličům za podporu. Vzhledem ke svému zájmu o přírodu a udržitelný rozvoj jsem v období 2002 - 2006 pracoval v komisi pro životní prostředí a na práci výboru pro životní prostředí bych se chtěl podílet i nyní. Mým cílem je, aby Hradec Králové zůstal čistým městem s bohatou zelení. Druhá oblast mého zájmu souvisí s mým zaměstnáním. Jako vedoucí prodejny dobře znám problematiku obchodu a vždy jsem upozorňoval na nebezpečí, která pro kamenné obchody v centru města představuje nesmyslně předimenzovaná výstavba obřích nákupních středisek. Nejnověji se připravuje výstavba obchodního centra AUPARK Koruna. Po dokončení hrozí hradecké pěší zóně osud Gočárovy třídy - vylidnění a zavřené obchody. Při práci v zastupitelstvu bych se chtěl věnovat i problémům, které trápí mé sousedy na Pražském Předměstí. Patří k nim rozbité ulice a chodníky a úklid komunikací. Ulice jsou přecpané auty, které zde parkují, aby řidiči ušetřili parkovací poplatky. Žiji mezi lidmi a jsem připraven jim ze všech svých sil pomáhat. Věřím, že se nám společnými silami podaří většinu nedostatků odstranit.

Tereza Nyklíčková

Pár slov od nováčka v řadách zastupitelstva. V Hradci Králové jsem se narodila a mimo pracovní pobyt v zahraničí a v Praze jsem celý život prožila v našem městě. Jsem Hradečák tělem a hlavně duší. Jelikož mi není lhostejné, jak se občanům v našem městě žije a vy jste mi ve volbách dali důvěru, jsem nyní tam, kde jsem. Jako zastupitel z opozičních řad hodlám podpořit věci, které považuji pro občany a město přínosné. Vnímám Hradec jako město spjaté s kulturou a podporuji další rozvoj v této oblasti, obzvláště pokud přinese nárůst pracovních míst nebo zvýšení turistického ruchu. To platí i o dalších komoditách. Vím, jak důležité je, aby se v naší metropoli žilo dobře každý den každému z nás. To pro mne znamená, že zde bude dostatek mateřských škol, bude zajištěna bezpečnost občanů, dostatečná možnost volnočasového vyžití pro všechny věkové kategorie. Nelíbí se mi, jak rada postupovala při schvalování členů komisí. Radní zapomněli na korektní chování a změnili počet a složení členů. Nelíbí se mi, že zpravodaj Radnice podává zkreslené informace o jednání zastupitelstva. Takže úkolů, na kterých je třeba pracovat, tu máme víc než dost. Nebuďte ani vy lhostejní a podělte se o své názory a náměty, ale i problémy. Jsem Vaše zastupitelka.

Vlastimil Ondráček

Vážení čtenáři Radnice, dovolte mi, abych Vás touto cestou pozdravil a všem svým voličům ještě jednou poděkoval za důvěru. Myslím si, že ačkoliv jsem v komunální politice nováčkem, mnozí obyvatelé města mě znají. I když jsem se narodil v městečku Rožňava na východním Slovensku, počítám se za Hradečáka, jelikož zde žiji již od svých pěti měsíců. Jsem hrdý, že žiji v tomto městě, které považuji za nejlepší místo pro život. Samozřejmě je vždy co zlepšovat, a proto je dobré, že je v novém zastupitelstvu více politických subjektů, které přinesou nové pohledy na potřeby města. Mnoho let pracuji v Technických službách Hradec Králové a ze své pozice se snažím o zpříjemnění volnočasových aktivit obyvatel našeho krásného města. Nejvíce je vidět proměna veřejných dětských hřišť. Zmizely ocelové „globusy“ a podobné nebezpečné prvky a nově vzniklo na území Hradce 65 moderních dětských hřišť, která splňují příslušné normy a hygienické předpisy. Je rozhodně patrna výměna původních betonových laviček moderními kovovými, případně v historické části a městských parcích litinovými. Nesmíme však zapomenout na naše seniory, pro které bychom chtěli v co nejbližší době vybudovat tzv. seniorparky - venkovní fitness posilovny. I nadále se budu zasazovat o to, aby co nejvíce obyvatel bylo v našem městě spokojeno.

Ing. Hana Orgoníková

Vítám možnost představit v Radnici vizi své práce v ZM Hradec Králové. Již na zasedání 25. 1. 2011 jsem informovala kolegy zastupitele, přítomnou veřejnost a zástupce médií, že jsem 15. 12. 2010 interpelovala ministra vnitra Radka Johna ve věci jeho rozhodnutí ukončit projekt „Národní centrum pro krizovou připravenost a výcvik složek integrovaného záchranného systému v Hradci Králové“. Jde o projekt schválený vládou v minulém volebním období a projednávaný s experty JASPERS ve vztahu ke schvalovacímu procesu v Evropské komisi. Pan ministr mi na moji písemnou interpelaci v zákonné lhůtě odpověděl, ale s jeho odpovědí nesouhlasím, protože je nedůvodná a rozporuplná. Až budete číst tyto řádky, již bude po jejím projednání v režimu odpovědí na písemné interpelace, které proběhlo ve čtvrtek 10. 2. 2011 ráno na plénu Poslanecké sněmovny PČR a odpoledne na jednání Kontrolního výboru PS. Pan ministr byl odpolednímu jednání přítomen. Z obou jednání dostal nové úkoly: odpovědět znovu na moji interpelaci a podat zprávu kontrolnímu výboru, jak, mimo jiné, zajistí, aby 1,3 mld. Kč skutečně došly z EU do ČR. Mojí snahou je, aby se na letišti v našem městě tento projekt realizoval. Jsme jediná členská země EU, která takové centrum nemá. A chceme ho u nás v Hradci Králové! O mých dalších aktivitách příště. S úctou Hana Orgoníková Více najdete na www.orgonikova.org nebo www.psp.cz.

Ing. Milan Sommer

Jsem Hradečák ve třetí generaci. Záleží mi proto na městě, ve kterém žiji. V zastupitelském sboru jsem nováček a nejsem mezi občany zatím příliš znám. Preferuji politiku bez skandálů, nevraživosti a napadání. Myslím si, že politika nemá být divadlo pro lidi, ale každodenní práce na zlepšení a udržení podmínek, ve kterých žijeme. Politik nesmí více myslet na vlastní prospěch než na to, že byl lidmi zvolen a že zastupuje je, nikoliv sebe. Politika, a to i na komunální úrovni, by měla být hlavně o spolupráci, hledání nejvhodnějších kompromisů a prosazování nejlepších řešení problémů, které lidi trápí. Mým oborem je ekonomie. Většina politiků na všech úrovních většinou slibuje, jak s veřejnými penězi naloží, na co je použije. Já se cítím spíše odborníkem na získávání peněz. Chtěl bych městu pomoci ušetřit prostředky zavedením důsledného vypisování veřejných zakázek a vyhodnocení výběru podrobit veřejné kontrole na internetu. Také bych chtěl nechat prověřit všechny dlouhodobé smlouvy o poskytování služeb, nájmů apod. a hledat řešení pro město finančně nejvýhodnější. Tato opatření se musí týkat nejen magistrátu, ale i všech podniků a organizací, které město vlastní. Celkově se budu snažit prosadit, aby město zbytečně finančně nezadlužovalo svoji budoucnost.

Ing. Martin Soukup

V komunální politice nejsem nováčkem - náměstkem primátora jsem již od roku 2002. Po stejnou dobu jsem členem zastupitelstva i rady města. Se svojí osmiletou zkušeností jsem tedy v novém vedení nejdéle sloužící. Po této době jsem změnil svěřenou gesci, kterou je teď správa městského majetku a městských organizací. Zároveň jsem statutárním zástupcem primátora. V předchozím volebním období jsem měl na starost školství, kulturu, cestovní ruch, sport, sociální věci a zdravotnictví. K majetku města i tato gesce měla velmi blízko. Budu se tedy starat ještě více o to, aby byl městský majetek lépe spravován a využíván. Hodně se toho již udělalo, ale vzhledem k stovkám budov, pozemků a dalšího nemovitého i movitého majetku je před námi ještě dlouhá cesta. Je hotov pasport zeleně, víme, kde jaký strom roste, jaké podmínky mu musíme vytvořit a kde můžeme nové sázet, známe majetkové poměry v komunikacích, kdo, kde a co vlastní, ale chybí nám kompletní plán správy a údržby našich budov. Nemůžeme přece jen stavět, ale musíme mít také finanční prostředky na údržbu. A to je právě ten problém. Dá se říci, že dnes město vlastní tolik majetku, že není schopno se o něj v plné míře starat. A v tom vidím na dlouhou dobu smysl mé nové práce. Stejně tak, jako v minulosti, chci, aby se v našem městě dobře žilo a pracovalo. Spokojenost občanů pro mě byla a zůstává prioritou i nadále. Jsem otevřený komunikaci s občany a kdykoliv se na mě kdokoliv může obrátit.

Mgr. Vladimír Springer

Jsem rodilým Hradečákem, kromě šesti let učitelování v Orlických horách jsem zde celý život bydlel a pracoval. Nikdymne nenapadlo, že se jako zásadně nepolitický člověk stanu členem nejužšího vedení města, na kterém mi tolik záleží. Je to pro mne velká pocta a velmi si toho vážím. Navíc to pro mne bude druhé volební období. Celý svůj život jsem se věnoval dětem, ve škole a ve sportu. Dodnes si vzpomínám na okamžik, když jsem jako nastupující ředitel základní školy vysvětloval svým trochu překvapeným učitelům, že školu chápu jako určitý druh služby veřejnosti. Členství v radě města chápu podobně, jako službu voličům. Každá služba má ale své hranice, mantinely. Na jedné straně je požadavek občana, na druhé straně záměry a koncepce města, navíc do toho vstupují ostatní občané, organizace, spolky a řada dalších vlivů. Dle mého názoruje hlavním úkolem radního získat dostatek kvalitních a ověřených informací z různých úhlů pohledu na daný problém, vyhodnotit je a prodiskutovat s ostatními a nakonec se správněa odpovědně rozhodnout. Velmi záleží na kvalitě podkladů, které zpracovávají  odpovědní úředníci města.Není to vůbec jednoduché, radní se musí orientovat v rozdílných oblastech. Byl bych rád, kdyby se mi jednak osobně, ale zároveň s ostatními kolegy radními i společně, podařilo vyvarovat chybných rozhodnutí.

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Vážení spoluobčané, předpokládám, že po více než deseti letech práce ve veřejných funkcích není moje jméno řadě z vás neznámé. Pracovala jsem po dlouhou dobu jako odborník na územní a strategické plánování a v práci pro město jsem uplatňovala i některé teoretické poznatky, které jsem získala díky svému působení na Univerzitě Pardubice a na VUT v Brně. Svým způsobem jsem pamětník, protože jsem se podílela na pořizování dnes už „starého“ územního plánu. Těžká nemoc mi tehdy nedovolila práci dokončit. Nyní, při přípravě nového územního plánu, chci být městu prospěšná radou či zkušeností. Město ale potřebuje i nový strategický plán, protože právě z něj dnes vycházejí projekty IPRM. Do práce na strategiích bych se chtěla pustit především. Prioritou je pro mě plánování ochrany prostředí vedoucí ke zvýšení kvality života obyvatel. Tvorba územního a strategického plánu musí být doprovázena intenzivní komunikací s veřejností formou různých besed, kulatých stolů a dalších setkání. Lze tak navázat na standardy, které jsme nastavili při tvorbě stávající strategie města. Mým dlouhodobým snem a cílem je, aby v Hradci Králové vzniklo vysokoškolské pracoviště s výukou architektury. Územní a strategické plánování je během na dlouhou trať a já věřím, že nám všem společně se podaří zvelebit město hrdě se pyšnící přízviskem „salon republiky“.

Ladislav Škorpil

Ve městě pod Bílou věží jsem se narodil nedlouho po skončení 2. světové války. Do svých 25 let jsem bydlel proti Adalbertinu, kde v současnosti probíhají zasedání zastupitelstva. Kde by mne v té době napadlo, čeho budu v protější budově v daleké budoucnosti účasten. Na kandidátní listinu jsem byl poprvé zapsán před volbami na podzim roku 1994. Poněvadž jsem v roce 1995 odcházel do Prahy trénovat mužstvo Dukly, poslaneckého mandátu jsem se vzdal. Ne tak v roce 1998, byť jsem získal trenérské angažmá v Liberci. Ve volebním období 1998 až 2002 jsem byl zvolen i do rady města. Do zastupitelstva města jsem byl zvolen i v obdobích 2002 až 2006 a 2006 až 2010. V současnosti je to tedy již mé čtvrté působení mezi komunálními politiky. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a naopak byl trvalým kritikem stranických rozmíšek na parlamentní úrovni. Těžko mi je k pochopení, proč se stranickým půtkám oddávají i poslanci na úrovni komunální. Vždyť všem by mělo jít o jediné. Aby město vzkvétalo a voliči byli se svými zastupiteli spokojeni. Leč skutečnost byla taková, že na jednání zastupitelstva jsem přednesl rozvahu, jak se vyvíjí zastupitel. Že voliče zastupuje jen při volbách. Pak zastupuje strany vítězné či opoziční, ti uvolnění ve funkcích obec a někteří i firmy při výběrových řízeních. Sám jsem kandidoval vždy jen proto, aby měl nějaké zastání hradecký sport a hradecký občan. Ladislav Škorpil, občan města HK

Ing. Lubomír Štěpán

Vážení spoluobčané. Již dvacet let jsem zastupitelem města Hradec Králové. Je to poprvé, kdy mi bylo umožněno, abych oslovil své spoluobčany prostřednictvím Radnice. Po celou dobu jsem byl v opozici a v tomto volebním období v opozici zůstanu. Po celou dobu mého působení v zastupitelstvu města jsem se snažil, aby městský majetek sloužil především ku prospěchu města a jeho obyvatel. Prosazuji jeho průhlednou správu. Nelíbí se mi například způsob spravování a rekonstrukce zimního stadionu. Jsem proti zbytečnému prodávání městského majetku, protože jsem přesvědčen, že daleko výhodnější jsou dlouhodobé výnosy, i když třeba malé, nežli jednorázový, třeba velký, příjem. Snažím se, aby se město nepodřizovalo zájmům velkých developerů a investorů, pro které je jejich zisk daleko přednější nežli zájmy občanů. Chci, aby si město zachovalo svoji urbanistickou hodnotu, kterou získalo působením Gočára. S velkými obavami proto sleduji růst obchodních center okolo města i v jeho centrální části. Proto se mi nelíbí záměr investora vybudovat obří obchodní centrum Aupark Koruna na místě bývalého autobusového nádraží. Mám zájem o to, aby centrum města zůstalo živé svými obchody v ulicích a kulturou. Vadí mi stále se zvětšující počet heren. Snažím se prosadit vybudování nových obchvatů, které odvedou tranzitní dopravu, hlavně nákladní, z hustě obydlených částí města. Automobilová doprava na hlavních vnitřních městských komunikacích, jako je Gočárova třída, Pražská, Střelecká apod., se musí snížit. Svoji úlohu v městském zastupitelstvu vidím v důsledném sledování vládnoucí koalice, aby nemohla svévolně nakládat s městským majetkem a penězi, aby se nevytvářely zakázky, mnohdy zbytečné, pro spřátelené firmy. Snažím se pracovat ku prospěchu většinové části obyvatel města. Ing. Lubomír Štěpán

Mgr. Naďa Štěrbová

Vážení a milí Hradečáci, je to již druhé volební období, kdy vám budu předkládat svoji práci v radě města a žádat vás o její posouzení. Vstupujeme spolu do nového období, které se zapíše do pomyslné kroniky tohoto města zcela jistě jako zkouška dohod a stranických kompromisů uvnitř vládnoucí středopravé koalice. Právě to je pro mě velkou výzvou. Důvěra zastupitelů, jejichž hlasy mne dosadily do křesla radní, je pro mě nesmírně zavazující. Věnuji se dlouhodobě sociální oblasti a mohu odpovědně říci, že si za prací v této sféře mohu stát. I když to nebyla vždy činnost jednoduchá, vždy byla motivující. Ač se to může zdát jako klišé, chci pokračovat, a to nejen politicko-administrativní prací v radě města, ale hlavně v terénu, mezi lidmi, zejména potřebnými. Ráda bych také navázala na projekty v oblasti grantovépolitiky, kde se jedná o další rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb. Ale život města není jen sociální sféra, a práce člena rady města se dotýká velkého spektra témat. Například hospodaření města, kde budu podporovat dlouhodobě vyrovnanou ekonomiku a maximální účelné využívání prostředků z fondů Evropské unie. Snažím se neslibovat nemožné, ale vycházet z reálných možností. Nahradit aroganci za tolik potřebnou vstřícnost. A proto uvítám jakékoliv náměty a nápady. Neváhejte se na mne kdykoliv obrátit.

JUDr. Arnošt Urban

Členem zastupitelstva města jsem se poprvé stal v roce 2002 a znovu ve volebním období 2006 - 2010. Na řešení záležitostí města jsem se však podílel již od roku 1991, kdy jsem po dohodě s tehdejším primátorem města Martinem Dvořákem nastoupil na úřad města (dnes magistrát) do pracovního poměru, abych pomáhal svými odbornými znalostmi nově se rodící samosprávě. Svoji současnou práci v zastupitelstvu proto považuji za logické pokračování své dosavadní činnosti. Tak jako v předchozích letech pokračuji v práci v kontrolním výboru. Jsem přesvědčen, že zde mohu v maximální míře uplatnit své právnické vzdělání. Oproti minulým obdobím se to současné liší v tom, že Hradecký demokratický klub má v zastupitelstvu mnohem významnější postavení a může tak lépe prosazovat to, co slíbil občanům ve svém volebním programu. V prvé řadě je to přijetí takových opatření, které co nejvíce zprůhlední všechna přijímaná rozhodnutí, výběrová řízení při zadávání městských zakázek i smlouvy uzavírané městem s dodavateli. Jinými slovy otevřít radnici tak, aby občané mohli sami kontrolovat, co se tam děje. Protože stejný záměr deklarovaly ve svých programech všechny strany současné koalice, věřím, že se ho podaří realizovat, stejně jako i další záměry, které mají zajistit rozvoj města.

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

Vážení Hradečáci, dovolte mi, abych vás touto cestou pozdravil v novém roce a popřál pevné zdraví, hodně sil a úspěchů. Pro mnohé z vás jsem novou tváří města. Narodil jsem se v Hradci Králové, kde žiji se svou rodinou. Jsem ženatý, mám tři děti, dvě dcery a syna. V politice se pohybuji od listopadu 1989. Mnohé zkušenosti jsem získal jako asistent senátora a v nedávné době i ministra zdravotnictví. Jako člen komisí a pracovních skupin jsem se podílel na tvorbě strategických plánů rozvoje města a kraje, řešil jsem i stovky podnětů občanů v oblasti urbanismu, staveb a dopravy. Větší část osobního i politického úsilí jsem v minulosti soustředil na sociální a školskou oblast. Rád bych ve své nynější pozici dosavadní zkušenosti zúročil a navázal na ně. Rozvoj města by měl být komplexní a systematický. Neměl by se omezovat pouze na diskuzi o tom, kde bude stát jaké obchodní centrum. Čeká nás příprava nového územního plánu města. Zasadím se o to, aby byl podrobně diskutován nejen s odbornou veřejností, ale i s občany města. Dalším důležitým úkolem bude dokončení realizace projektů v Integrovaném plánu rozvoje města, které jsou spolufinancované z evropských zdrojů. Budu usilovat o to, aby se město v budoucnu více věnovalo problematice stárnutí naší populace a aby bylo na tuto skutečnost pamatováno při tvorbě nového územního plánu. Měly by vzniknout další lokality, kam by byly směřovány projekty ze sociální oblasti. Rozhodně by se nemělo zapomínat na osoby se zdravotním postižením.

Ing. Oldřich Vlasák

Vize mého působení jako zastupitele města Hradce Králové Jako bývalý primátor a zastupitel se chci nadále podílet na tvorbě města, na jeho zatraktivnění jak v evropském, tak ve světovém měřítku. Budu pokračovat v hledání nových investorů, v rozvoji vysokého školství a v posílení využití finančních prostředků z fondů EU. Další velkou výzvou pro mne je zvolení do funkce zastupitele zodpovědného za tvorbu nového územního plánu. Umožňuje mi to spolu se zpracovateli a městem vtisknout Hradci punc výjimečnosti a nadčasovosti, pokračovat v tvorbě města, kde se dobře žije a kde se tradice a historie snoubí s celosvětovým pokrokem. Stávající územní plán se pomalu přežil a nejpozději do roku 2015 je třeba vytvořit normu novou. Měla by přesahovat hranice města a zabývat se celou urbánní oblastí. Musí postupně docházet k lepšímu propojování města a venkova, ke koordinaci celé hradecko-pardubické aglomerace a jejího napojení na dopravní síť ČR. Je třeba jasně definovat cyklotrasy a více využívat železnice pro dopravu. Na větší zapojení čeká i hradecké letiště. Co se týče města, preferuji využívání klasických urbanizačních kompozičních prvků - ulic, náměstí a parků. Kvalitní architektura s dostatečným množstvím zeleně by měla být symbolem našeho města.

Ivan Vodochodský

Vážení spoluobčané, díky Vašim preferenčním hlasům jsem byl zvolen do Zastupitelstva Hradce Králové. Byl jsem překvapen i potěšen, zároveň se mi však hlavou začaly honit otázky, jak naplno a smysluplně s mandátem naložit. Do Hradce mne osud zavál před čtvrtstoletím a genius loci tohoto města mne okouzlil natolik, že se dnes považuji za plnohodnotného „Hradečáka“. Myslím si, že naše město je opravdu dobrým místem pro život, a to i přesto, že se občas objeví snaha, jak nám ten život trochu znepříjemnit. A protože nechci jako většina mých známých jen mrmlat a po hospodách nadávat na nepříznivé okolnosti nebo na ty nahoře, je pro mne jedním ze způsobů zlepšení kvality života přímá účast na občanských aktivitách i na chodu města. Pracuji v oblasti kultury a gastronomie, které spolu i se životní úrovní přímo souvisí. Nelíbí se mi však kultura supermarketová, a proto jsem na podzim spoluinicioval první Farmářské trhy, pro které bych chtěl s vaší pomocí najít stálé místo, kam by se pravidelně a natrvalo vrátily. Chtěl bych alespoň trochu přispět k tomu, že se tu drobným podnikatelům bude lépe pracovat i mimo obchodní centra, že nezmizí život ze starého města a že lidé nebudou ke svému městu lhostejní. Rád vařím a tak doufám, že se mi s Vaší pomocí povede dobře okořenit menu, které Vám současné vedení města chystá, že si v něm každý najdete svůj oblíbený chod, a že pokud něco pokazíme, dáte nám šanci to napravit. V úctě Ivan Vodochodský

Ing. Adam Záruba, Ph.D

Je tomu zhruba rok, co jsme se s řadou kolegů rozhodli, že sestavíme kandidátku do komunálních voleb a pokusíme se změnit poměry v našem městě. To se nám nakonec úplně nepodařilo, doufám ale, že město bude fungovat přeci jen lépe než v minulém období. Mezi lidmi, včetně mých blízkých, je zažito, že politika je svinstvo. Nečekal jsem proto, že účast v ní bude něco příjemného a povznášejícího. V uplynulých měsících byly chvíle, kdy to byla opravdu hodně silná káva a drsné ponaučení. Pevně však věřím, že já i moji kolegové zdejší politické poměry ustojíme, nezvlčíme a dokážeme, že umíme držet slovo. Rozhodně se chceme věnovat i nadále pomoci obyvatelům města tak, jak jsme to dělali doposud coby běžní občané či zástupci občanských sdružení a neziskových organizací. Tři zastupitelské mandáty nám k tomu dávají více možností, než jsme měli dosud. Neváhejte se proto na mne i na ostatní kolegy ze Změny pro Hradec obracet, pokud budete mít pocit neférového jednání ze strany města, pokud se potýkáte s problémy ve svém okolí či budete-li potřebovat důležité informace, k nimž máte jako běžní občané ztížený přístup. Bude-li to v našich silách, pomůžeme Vám. O své činnosti Vás chceme informovat na našich stránkách www.zmenaprohradec.cz a také s námi můžete diskutovat ve skupině Změny pro Hradec na Facebooku.

Ing. arch. Lenka Zídková

Nejprve chci poděkovat všem svým voličům, že mi dali hlas a tím i důvěru k pokračování v započaté práci pro naše krásné město. Přes dvě volební období jsem zastupitelkou města, pracovala jsem ve výboru pro územní plánování a v komisi pro městské památky. Velmi důležitou zkušenost z komunální politiky mám i z práce v Komisi místní samosprávy na Novém Hradci, kterou jsem vedla 15 let a jejíž členkou jsem dosud. Vystudovala jsem České vysoké učení technické, fakultu architektury, a pracuji v ateliéru, kde se setkávám s problematikou výstavby od studií až po realizace, od interiérů až po regulační plány. A z této své odbornosti mohu čerpat při rozhodování o důležitých investičních akcích a také při přípravě nového územního plánu. V minulém volebním období jsme v našem městě připravili řadu projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, na které můžeme čerpat nemalé finanční prostředky z Evropské unie, a to je velký závazek, který bude vyžadovat dobře a profesionálně připravené projekty a poté i jejich úspěšné realizace. Podařilo se také uspořádat mezinárodní soutěž na zpracovatele územního plánu, a tak věřím, že výsledný územní plán naváže na obdivované územní plány z minulosti. Za velmi důležité rovněž považuji, aby se magistrát města stal více přátelský ke svým občanům, a proto chci prosadit realizaci kontaktního a informačního centra v budově magistrátu.

Bc. Libor Žák, DiS.

Vážení spoluobčané, jako hradecký rodák a patriot cítím zodpovědnost za budoucnost našeho krásného města Hradec Králové. Jako nově zvolený zastupitel města Vám, našim voličům a spoluobčanům, chci poděkovat za Vaši podporu ve volbách. Stali jsme se díky tomu nejsilnější stranou v zastupitelstvu města. Máme čtyři roky na to, abychom Vám dokázali, že své sliby plníme. I když jsme v opozici, věřím, že budeme schopni prosadit věci dobré a zabránit věcem špatným. Doufám, že se nám podaří změnit parkovací systém ve městě tak, aby byl výhodný především pro město a jeho obyvatele. Nebudu hlasovat pro prodej bytů za přehnaně vysoké ceny. Chtěl bych, aby se prodej bytů uskutečnil za rozumné ceny, které by nebyly pro občany finančně neúnosné. Z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké umístit dítě do předškolního zařízení. Chci, aby příslušné orgány města byly schopné včas reagovat na změny v potřebě kapacit těchto zařízení. Jako člen kontrolního výboru se budu podílet na prověření projektů, které vedení radnice již realizovalo a které jsou připravovány. Pokusím se, aby kontrolní výbor pružně reagoval na podněty veřejnosti. O výsledcích šetření kontrolního výboru si bude moci veřejnost přečíst na webových stránkách našeho města. S úctou Libor Žák

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty