Výbory zastupitelstva

Výbory zastupitelstva města jsou iniciativní a kontrolní orgány. Svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Výbory plní úkoly, kterými je pověřuje zastupitelstvo a ze své činnosti také zastupitelstvu odpovídají.

Počet členů výborů je vždy lichý. Schází se dle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho předseda výboru. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Současně plní další kontrolní úkoly, jimiž je zastupitelstvo města pověřilo. Zápis předloží výbor zastupitelstvu města, k němu připojí vyjádření orgánu, případě zaměstnanců, jejichž činnost se kontrola týkala.

NÁZEV VÝBORU
PŘEDSEDA
TAJEMNÍK
Finanční výbor Ing. Jindřich Frydrych
(tel.: 495 707 200)
(e-mail: Jindrich.Frydrych@mmhk_cz)
Kontrolní výbor   Ing. Jaroslava Fikrová
(tel.: 495 707 400)
(e-mail: Jaroslava.Fikrova@mmhk_cz)
Výbor pro územní plánování a rozvoj města   Ing. arch. Petr Brůna
(tel.: 495 707 600)
(e-mail: Petr.Bruna@mmhk_cz)

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty